banner

Aukční řád

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je Galerie Dílo, (tj. Roman Kalina, Rezkova 703/61, 602 00 Brno-Stránice, provozovna Radnická 1, 602 00 Brno, IČ: 642 76 457, DIČ: CZ7501284791). Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. – O veřejných dražbách. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou. Dražené předměty, včetně jejich popisu a vyvolávací ceny, jsou uveřejněny na webových stránkách www.livebid.cz a zájemce, který se řádně registroval k dražbě, může po dobu aukce po přihlášení do systému na tyto předměty přihazovat.

 

Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena administrátorem. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci.

 

Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Předmětem aukcí jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Drobná poškození, odpovídající stáří nabízených předmětů, se v popisu objektů neuvádějí (např. mírná poškození rámů, krakeláž maleb apod.). U výtvarných děl se blíže specifikují ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Galerie Dílo doporučuje všem dražitelům, aby si vždy předmět svého zájmu v aukci přišli osobně prohlédnout v rámci předaukční výstavy přímo v galerii (Galerie Dílo, Radnická 386/1, 602 00 Brno) a sami si vyhodnotili technický stav a kvalitu daného díla. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu předmětů po vydražení není možná.

 

Tabulka dražebních příhozů

100,- při okamžité internetové aukční ceně do 5 000,-

500,- při okamžité internetové aukční ceně od 5 001,- do 20 000,-

1 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 20 001,- do 50 000,-

2 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 50 001,- do 100 000,-

5 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 100 001,- do 200 000,-

10 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 200 001,-

 

 

 

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Dražba se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Položka se draží tak dlouho, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, pokud nenabídne žádný dražitel vyšší částku, než je aktuální cena, dražba této položky je po 30 sekundách ukončena udělením příklepu poslednímu dražiteli. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

 

Ukončení aukce

Pokud na daný předmět v aktuální aukci není dosud učiněna žádná nabídka, vyhrazuje si provozovatel nárok tento předmět v průběhu internetové aukce stáhnout zpět a prodat aktuálnímu zájemci bez čekání na konec aukce. Dále si provozovatel vyhrazuje plné právo jednostranně ukončit položku v aukci, resp. dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu neplánovaného výpadku serveru, živelné pohromy atd., nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu či jiné osoby.

 

Úhrada ceny dosažené vydražením

Platbu v plné výši včetně aukční provize 20% z dosažené kupní ceny se vydražitel zavazuje provést do 7 dnů od ukončení aukce na účet prodávajícího dle faktury, kterou vydražitel obdrží emailem po vydražení všech položek aukce. Pokud takto neučiní, předmět se stává i nadále majetkem Galerie Dílo, která je oprávněna s ním nakládat podle svého uvážení. Nepřevzaté a řádně neuhrazené předměty z dražby v daném 14 denním termínu může Galerie Dílo zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným zájemcům a tedy považovat dražbu za zmařenou. Bude-li galerie nucena opakovat dražbu předmětu, nebo dojde-li k jakékoliv škodě či ztrátě nebo k ušlému zisku Galerie Dílo neuhrazením vydražených položek, může být vydražitel trvale vyřazen z registru dražitelů Galerie Dílo. Vzniklá škoda bude galerií vyčíslena a bude po dražiteli požadována k úhradě. S těmito podmínkami každý dražitel souhlasí a zavazuje se je akceptovat. 

Vydražený předmět bude vydražiteli předán na adrese Galerie Dílo po prokázání totožnosti a zaplacení vítězné částky včetně aukční provize 20% z dosažené vítězné částky. Případně může být po vzájemné dohodě zaslán na dražitelovu adresu po připsání částky na účet Galerie Dílo. 

 

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.