banner

Aukční řád

Dražební řád

Dražebník

Pořadatelem internetové dražby (dále jen dražebník) je Aukční dům Korunní a Galerie Goltzova tvrz. Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. – O veřejných dražbách. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou.

 

Účastníci dražby

Účastníkem dražby (dražitelem) mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich přihlášení do aukce je schváleno dražebníkem. Dražebník schvaluje pouze první přihlášení účastníka do aukce (nového klienta), do každé další aukce je vstup již schváleného účastníka povolen automaticky. Po přihlášení mohou registrovaní a schválení dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci.

 

Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Předmětem aukcí jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Z tohoto důvodu se v popisu předmětů neuvádí běžná mírná opotřebení a poškození, ale má se za to, že dražitelé jsou si vědomi, že nabízené položky tyto známky opotřebení a poškození mají, nebo mohou mít. Zásadní poškození jsou v popisu jednotlivých předmětů uvedena. Všechny položky aukce si dražitelé před aukcí mohou osobně prohlédnout v době prohlídek v Aukčním domě Korunní. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu dražených předmětů je po jejich vydražení nepřípustná.

 

Tabulka dražebních příhozů

1 – 1 000 Kč

50 Kč

1 000 – 2 000 Kč

100 Kč

2 000 – 5 000 Kč

200 Kč

5 000 – 10 000 Kč

500 Kč

10 000 – 20 000 Kč

1 000 Kč

20 000 – 100 000 Kč

2 000 Kč

100 000 – 200 000 Kč

5 000 Kč

200 000 – 500 000 Kč

10 000 Kč

500 000 – 1 000 000 Kč

20 000 Kč

Nad 1 000 000 Kč

50 000 Kč

 

Průběh limitní části (předaukce)

Aukční katalog je zobrazen na internetu min. 2 – 3 týdny před konáním internetové aukce na dražebním portálu wwwLiveBid.cz. Registrovaní a přihlášení uživatelé mohou od tohoto okamžiku zadávat na položky zařazené do aukce tzv. limity. Limitem se rozumí maximální částka, kterou je dražitel ochoten za položku nabídnout, tuto částku napíše dražitel do okénka cena a stiskne tlačítko Limitovat, poté se objeví okno Potvrďte vložení limitu, po opětovném stisknutí Limitovat systém limit zaregistruje a zobrazí aktuální cenu dražené položky. Limitní část aukce končí půl hodiny před samotnou živou aukcí, již nelze zadávat limity na žádné položky.

 

Průběh živé dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Dražba se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Položka se draží tak dlouho, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, pokud nenabídne žádný dražitel vyšší částku, než je aktuální cena, dražba této položky je po 30 sekundách ukončena udělením příklepu poslednímu dražiteli. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

 

Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit dosaženou cenu vydražením včetně dražební přirážky 20 % nejpozději do 10 dnů. Platba za vydražené položky se přijímá pouze převodem na bankovní účet. Převzetí vydražených položek lze převzít osobně v prostorách Aukčního domu, zaslat poštou, nebo jiným předem domluveným způsobem. Způsob převzetí vydraženého materiálu je nutné si nastavit v záložce Můj účet - Nastavení platby a dopravy. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

Neuhradí-li Vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně dražební přirážky ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu, je dražba považována za zmařenou a kupní smlouva zaniká. Dražebník je oprávněn požadovat po vydražiteli uhrazení smluvní pokuty ve výši dražební přirážky. V případě prodlení úhrady smluvní pokuty se Vydražitel se zavazuje zaplatit dražebníkovi úrok z prodlení ve 0,1 % (slovy: žádná celá jedna desetina procenta) z dlužné částky denně. Vydražitel bere na vědomí, že nese všechny náklady související s vymáháním dlužné částky, včetně případných nákladů právního zastoupení. Smluvní pokutou není dotčen nárok dražebníka na náhradu škody v plné výši.
Dražebník si dále vyhrazuje právo zablokovat registraci vydražitele, který zmařil dražbu, k budoucím dražbám aukčního domu. Takto zablokovaný dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to ani pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Toto jednání by mohlo být považováno za podvodné jednání se všemi právními důsledky s tím spojenými.
Dražebník si rovněž vyhrazuje právo zablokovat registraci každé další osobě, která se na zmaření dražby podílela.

 

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením včetně stanovené 20 % přirážky ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem do stejnopisu dokladu o nabytí věci v dražbě. Limitentům bude doklad o nabytí věci v dražbě zaslán společně s vydraženými věcmi v poštovní zásilce. Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně všech přirážek ve stanovené lhůtě, je to považováno za zmaření dražby. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly. Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele.

 

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.