banner

Aukční řád

Galerie Dílo pořádá aukce během celého roku, přičemž přesný termín nadcházející aukce naleznete vždy na našich internetových stránkách.

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je Galerie Dílo, (tj. Roman Kalina, Rezkova 703/61, 602 00 Brno-Stránice, provozovna Radnická 1, 602 00 Brno, IČ: 642 76 457, DIČ: CZ7501284791). Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. – O veřejných dražbách. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou. Dražené předměty, včetně jejich popisu a vyvolávací ceny, jsou uveřejněny na webových stránkách www.livebid.cz a zájemce, který se řádně registroval k dražbě, může po dobu aukce po přihlášení do systému na tyto předměty přihazovat.

 

Registrace dražitele a dražba

Aukce probíhá v dražebním systému www.LiveBid.cz. Každý účastník (dražitel) se nejprve musí do tohoto systému registrovat, následně pak přihlásit do naší aukce. První přihlášení nového dražitele schvaluje pořadatel aukce (Galerie Dílo), každé další přihlášení do následujících aukcí již probíhá automaticky. Pro schválení do aukce je nezbytné vyplnit plnou registraci a nahrát kopii svého dokladu totožnosti.

 

Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena administrátorem. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci.

 

Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Předmětem aukcí jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Drobná poškození, odpovídající stáří nabízených předmětů, se v popisu objektů neuvádějí (např. mírná poškození rámů, krakeláž maleb apod.). U výtvarných děl se blíže specifikují ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu.

Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky vyobrazení v katalogu. Každý zájemce o koupi (účastník aukce) má možnost si nabízené předměty aukce prohlédnout ve lhůtách uvedených v aukčním katalogu. Rozhodne-li se tedy aukce účastnit, považuje se tento projev vůle za potvrzení faktu, že se před zahájením samotné aukce jednotlivých položek řádně seznámil s předměty aukce a je mu tak znám jejich stav.

Galerie Dílo doporučuje všem dražitelům, aby si vždy předmět svého zájmu v aukci přišli osobně prohlédnout v rámci předaukční výstavy přímo v galerii (Galerie Dílo, Radnická 386/1, 602 00 Brno) a sami si vyhodnotili technický stav a kvalitu daného díla. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu předmětů po vydražení není možná.

Všechny údaje a veškerá prohlášení uvedená v katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, jakosti, původu, data, stáří, provenience, stavu či odhadní vydražovací ceny vyjadřují pouze názor Dražebníka. Dražebník si vyhrazuje právo konzultovat s jakýmikoli odborníky či úředními místy, které sám uzná za vhodné. Každá zainteresovaná osoba, jakož i každý účastník aukce se musí řídit vlastním názorem a Dražebník nenese odpovědnost za správnost takového názoru, i pokud tento názor bude ovlivněn názorem Dražebníka. Dražebník neposkytuje na vydražené předměty žádnou záruku a všechny záruky jsou tímto vyloučeny.

 

Tabulka dražebních příhozů

100,- při okamžité internetové aukční ceně do 5 000,-

500,- při okamžité internetové aukční ceně od 5 001,- do 20 000,-

1 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 20 001,- do 50 000,-

2 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 50 001,- do 100 000,-

5 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 100 001,- do 200 000,-

10 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 200 001,-

 

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Dražba se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Položka se draží tak dlouho, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, pokud nenabídne žádný dražitel vyšší částku, než je aktuální cena, dražba této položky je po 30 sekundách ukončena udělením příklepu poslednímu dražiteli. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán a jeho anulace je vyloučena. Toto Účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je Účastník povinen jednat při příhozu zcela obezřetně. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

Galerie Dílo také upozorňuje dražitele, že neodpovídá za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou vzniknout tím, že opomene zaregistrovat či přijmout písemný limit nebo jinou nabídku dražitele.

Učiní-li několik účastníků aukce stejně vysoké podání zaráz a současně nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodnutí o tom, komu bude příklep udělen činí osoba pověřená konáním dražby.

Vámi vložený limit (týká se limitů podaných před zahájením aukce) má přednost před příhozem v živé aukci ve stejné výši. Dražitel v živé aukci musí tedy vždy nabídnout vyšší částku.

 

Ukončení aukce

Pokud na daný předmět v aktuální aukci není dosud učiněna žádná nabídka, vyhrazuje si provozovatel nárok tento předmět v průběhu internetové aukce stáhnout zpět a prodat aktuálnímu zájemci bez čekání na konec aukce. Dále si provozovatel vyhrazuje plné právo jednostranně ukončit položku v aukci, resp. dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu neplánovaného výpadku serveru, živelné pohromy atd., nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu či jiné osoby.

 

Úhrada ceny dosažené vydražením

Platbu v plné výši + 20 % aukční provize z dosažené kupní ceny se vydražitel zavazuje provést do 7 dnů od ukončení aukce na účet prodávajícího dle faktury. Vyúčtování ceny obdrží vydražitel na e-mailovou adresu do dvou pracovních dnů od konání aukce.  

Neuhradí-li vydražitel plnou výši Ceny, je aukce zmařena, vydražitel nenabývá vlastnické právo k vydraženému předmětu a Dražebník je oprávněn požadovat po vydražiteli uhrazení smluvní pokuty ve výši aukční provize. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Dražebníka na náhradu škody v plné výši vedle zaplacené smluvní pokuty. Předmět se stává i nadále majetkem Galerie Dílo, která je oprávněna s ním nakládat podle svého uvážení. Bude-li galerie nucena opakovat dražbu předmětu, nebo dojde-li k jakékoliv škodě či ztrátě nebo k ušlému zisku Galerie Dílo neuhrazením vydražených položek, může být vydražitel trvale vyřazen z registru dražitelů Galerie Dílo. S těmito podmínkami každý dražitel souhlasí a zavazuje se je akceptovat. 

Převzetí vydražených položek lze provést osobně na adrese Galerie Dílo, Radnická 1, 602 00 Brno po předchozí dohodě, vždy však až po úplném zaplacení ceny a prokázáním totožnosti. Vydražené předměty je třeba vyzvednout do 14 dnů od ukončení aukce.  V případě prodlení vydražitele s převzetím vydraženého předmětu je Dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 200 Kč za každý započatý den. Galerie Dílo neodpovídá za případné škody, které vzniknou při skladování nepřevzatého předmětu.

Nepřevzaté a řádně neuhrazené předměty z dražby v daném 14 denním termínu může Galerie Dílo taktéž zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným zájemcům a tedy považovat dražbu za zmařenou.

Pokud si bude vydražitel přát zaslat vydražený předmět aukce poštou či kurýrní službou, je to po dohodě s dražebníkem možné, ale k ceně dosažené vydražením bude připočteno poštovné a balné. Galerie Dílo zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel. Nebezpečí škody vzniklé přepravou přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce zvolenému externímu přepravci, který přepravu předmětu zajišťuje na místo určené vydražitelem.

 

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.