banner

Aukční řád

Provozovatel internetové aukce:

 

Aukční dům u zámku Blatná

Písecká 317, 38801 Blatná

IČO: 72150947

DIČ: CZ7105051833

Bankovní spojení: 198233538/0600

tel: +420 777 803 220

E-mail: zdenek55.sedlak@post.cz

 

 

Základní ustanovení:

Podmínkou účasti v internetové aukci je registrace klienta na stránkách společnosti LiveBid, kterou potvrdí Aukční dům u zámku Blatná.

Tento aukční řád je pro všechny osoby, které se aukce účastní, závazný a účastí na aukci se osoby zavazují jej dodržovat. Aukce se řídí příslušnými ustanoveními zákona o dražbách, občanským a obchodním zákoníkem.

Účastníkem aukce může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let (plně způsobilá k právním úkonům).

Aukční položky jsou dražitelům k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti LiveBid (www.livebid.cz), kde jsou označeny a popsány včetně vyvolávacích cen, nebo při před aukčních prohlídkách. Termín bude uveden na stránkách www.aukce-blatna.cz

 

Internetová aukce a její průběh:

Aukční položky jsou označeny a popsány včetně uvedené vyvolávací ceny.

Účastník aukce, který učinil nejvyšší nabídku, je obeznámen s tím, že k částce nejvyšší nabídky si Aukční dům u zámku Blatná účtuje aukční příplatek (provizi) ve výši 20%

Dražba uměleckého díla se koná v případě, kdy dražitelé činí příhozy.

Dražitel může před samotnou aukcí zadávat limit - svou nejvyšší nabídku. Tento limit je držen galerií v tajnosti. Limit lze v průběhu aukce navyšovat.

Při aukci bude interval pro dražbu jednotlivých uměleckých děl 20s.

Dražebník není zodpovědný za chyby vzniklé při přenosu dat v elektronické síti.

Dražebník si vyhrazuje právo zrušit aukci vydraženého předmětu nebo změnit termín z důvodu výpadku serveru, živelné pohromy či jiného důležitého důvodu.

Dražebník neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

 

Výši příhozů určil aukční dům u zámku Blatná takto:

 

  1. A) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 2.000 Kč
  2. B) 200 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 2.000 Kč a méně než 10.000 Kč
  3. C) 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
  4. D) 2.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč

 

Způsob platby předmětu

Nabízený předmět je prodán dražiteli s nevyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) je účtována aukční provize ve výši 20% z dosažené ceny.

Úspěšný dražitel je povinen uhradit částku nejvyšší učiněné nabídky na účet provozovatele nejpozději do 10 dnů od uskutečnění internetové aukce daného uměleckého díla.

V případě neuhrazení vydraženého předmětu do termínu splatnosti může Aukční dům u zámku Blatná po dražiteli vymáhat kupní cenu a to na jeho náklady.

Vlastnické právo k uměleckému předmětu přechází na kupujícího (vydražitele) v okamžiku úplného zaplacení vydraženého díla (včetně aukčního poplatku).

Povinnost se považuje za splněnou připsáním částky nejvyšší nabídky na účet provozovatele.

Úplným zaplacením přechází na kupujícího také nebezpečí škody, zničení a ztráty vydraženého díla.

Způsob úhrady vydraženého díla je možný pouze převodem na účet provozovatele.

 

Informace o účtu provozovatele:

Název banky: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 198 233 538 / 0600

IBAN: CZ67 0600 0000 0001 9823 3538

BIC/SWIFT: AGBACZPP

 

Reklamace:

U každého uměleckého předmětu se uvádí jen takové poškození, které ovlivňuje jeho uměleckou hodnotu.

Díla mohou být restaurovaná, poškozená či na nich může být viditelný jiný zásah apod. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout.

Aukční dům neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách

Při převzetí zboží je klient povinen si dílo zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno v popisu nebo na fotografii, na něj upozornit. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel.

Aukční dům si vyhrazuje 10 dní na vyřízení reklamace.

 

Způsoby doručení:

Vydražený předmět bude vydražiteli předán na adrese Písecká 317, Blatná 388 01 po prokázání totožnosti a zaplacení vítězné částky včetně aukční provize 20% z dosažené vítězné částky.

Případně může být po vzájemné dohodě zaslán na dražitelovu adresu po připsání částky na účet Aukčního domu u zámku Blatná. U nadměrných věcí, jsme schopni zařídit po celé ČR dopravu.