Dražební řád - 67. eAukce Filatelie

VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

 1. Aukce je dobrovolná veřejná činnost, která se řídí dle zákona č. 26 / 2000 sb. o veřejných dražbách a jíž se může zúčastnit každá osoba, která splňuje podmínky podle § 3 a 23 odst. tohoto zákona a níže uvedené všeobecné aukční podmínky. Účelem aukce je zprostředkovat pro filatelistického materiálu ve formě aukčních losů pro jiné osoby v jejich prospěch a na jejich účet. Dražební vyhláška, resp. aukční katalog, je vydán vždy nejpozději 14 dní před aukcí a zájemci si je mohou zakoupit nebo předplatit jeho pravidelné zasílání u pořadatele.
 2. Do aukce je možno nabízet filatelistický materiál, kde se u jednotlivých losů dohodne s majitelem optimální vyvolávací cena. Nabízené věci do aukce musí splňovat podmínky dle § 17 odst. 3 - 7 výše uvedeného zákona. Pořadatel je však oprávněn nabízené věci do aukce odmítnout.
 3. Prodej aukčních losů se provádí formou veřejné dražby tzv. příklepem nejvyšší nabídce. Vyvolávací ceny jsou vedeny v českých korunách (Kč). U nabízených losů se základní vyvolávací cena zvyšuje příhozy, minimálně dle rozmezí následující tabulky:

  do 100,- Kč - 10,- Kč
  do 500,- Kč - 20,- Kč
  do 1.000,- Kč - 50,- Kč
  do 5.000,- Kč - 100,- Kč
  do 10.000,- Kč - 500,- Kč
  do 50.000,- Kč - 1000,- Kč
  do 100.000,- Kč - 2.000,- Kč
  nad 100.000,- Kč - 5.000,- Kč
 4. Zájemci se aukce mohou účastnit buď formou on-line dražby v reálném čase, nebo formou elektronického limitu, nebo oběma uvedenými způsoby .Před jakoukoliv formou účasti na dražbě je účastník dražby povinen se zaregistrovat k dražbě . Vydražené losy v sále jsou splatné převodem nebo v hotovosti  v sídle firmy  do 10, slovy deseti dnů  po jejím skončení. U stálých zákazníků je před zahájením aukce možná dohoda o odložení platby. Vydražené  zboží  předá pořadatel vydražiteli proti zaplacenému účtu.
 5. Všechny elektronické limity jsou zpracovány bezplatně, systém je nastaven tak, aby dražba probíhala vždy ve prospěch příkazce (tedy kupujícího).Elektronické limity jsou evidovány on-line  v pořadí jejich doručení. Při shodné nabídce jsou upřednostněny dříve doručené příkazy. Uzávěrka došlých elektronických limitů je hodinu před zahájením on-line aukce v daný den. Příkazce  musí zcela jasně a konkrétně uvést částku, kterou je ochoten za daný los zaplatit. U  elektronických limitů i on-line dražby  je třeba věnovat náležitou pozornost  vyplňování částky, kterou je ochoten kupující (příkazce) zaplatit, neboť  tento si  ručí za jejich správnost. Na později zjištěný omyl v nesprávně uvedeném čísle nebo částce u některého z vydražených losů nemůže být brán zřetel. Příkazce obdrží po aukci poštou účet s vypsanými losy, které byly v jeho prospěch vydraženy. Účet je splatný do 10 dnů . Platit lze hotově přímo u pořadatele, bezhotovostně bankovním převodem,  či poukázat částku poštou. Po zaplacení účtu předá vydražené losy pořadatel příkazci způsobem dohodnutým způsobem.
 6. Z každého vydraženého losu připadá pořadateli zprostředkovatelská odměna ve výši 10% dosažené ceny účtované kupujícímu (připočítává se k dosažené ceně). K tomu je dále pořadatel oprávněn účtovat i eventuální další náklady spojené s realizací prodeje (např.vyhotovení znaleckého posudku po předchozí vzájemné dohodě).Smluvní vztahy s dodavateli jsou upraveny ve  smlouvě, která se vyhotovuje při předávání, respektive přebírání materiálu do prodeje.
 7. V případě prodlení platby, si pořadatel od data odeslání faktury účtuje penále ve výši 0,1% z dlužné částky a 5,- Kč skladné za každý den prodlení. Dále pořadatel účtuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužné částky.
 8. V případě, že majitel odstoupí od smlouvy stažením svých losů před aukcí, zaplatí majitel pořadateli poplatek ve výši 25% vyvolávací ceny a jednorázový poplatek ve výši 20,- Kč za každý los. Dále zaplatí všechny náklady, které pořadateli s losy majitele vznikly ( viz. bod č. 6 ). Od smlouvy může majitel odstoupit nejpozději 7 dní před dnem konání aukce.
 9. Neprodané losy není možné po aukci zakoupit.
 10. Závěrečné vyúčtování losů a jeho proplacení majiteli je provedeno, pokud není dohodnuto jinak, nejdříve 4 týdny po skončení dražby. Neprodané losy mohou být po písemné dohodě sníženy o 10 % své původní vyvolávací ceny a zařazeny do aukce následující.
 11. Popis všech losů uveřejněných v katalogu je prováděn s co největší pečlivostí, losy u kterých je to nezbytné jsou ověřeny příslušnými znalci či opatřeny znaleckými posudky.
 12. Zájemci mají možnost si jednotlivé losy prohlédnout ve stanovené lhůtě. Ve dnech konání aukce je prohlídka losů z technických i časových důvodů zcela omezena, tj. maximálně 1 hodinu před začátkem aukce.
 13. Reklamace lze uplatňovat např. v případě skryté vady, avšak reklamované zboží se musí nacházet ve zcela nepozměněném stavu, tak jak bylo vydraženo. Reklamovat nelze:
  a) Vady zřejmé z popisu či vyobrazené v katalogové příloze, umístění razítek, umístění znaleckých a majetnických značek.
  b) Celé sbírky, partie, nabídkové losy bez uvedené ceny, losy s poznámkou "k prohlédnutí" a losy o 5ti a více kusech kdy existuje určitá pravděpodobnost možného výskytu různých nedokonalostí.
  c) V případě kvality losy, které zcela prokazatelně kupující v průběhu prohlídky zboží prohlížel a tudíž je předpoklad, že měl možnost posoudit kvalitu zboží. Tento bod se nevztahuje na prohlídku v den aukce!
  Veškeré reklamace se vyřizují obratem ihned v aukčním sále. Kupující musí uplatnit nárok na reklamaci do 3 dnů od převzetí zboží např. osobně, telefonicky, faxem nebo poštou, kde je rozhodující datum podacího razítka. Po vypršení lhůty ztrácí kupující na reklamaci nárok.
 14. Pořadatel zásadně nesděluje jakékoliv informace o původu zboží a o svých zákaznících, jakož i o výši jednotlivých písemných příkazů a o jejich počtu.
 15. Místem plnění veškerých právních vztahů, které se řídí obecně platnými předpisy dle výše uvedených bodů a jejichž předmětem je zprostředkování aukčního prodeje a koupě, je vždy Praha.