banner

Aukční řád

AUKČNÍ ŘÁD 

 

charitativní aukce (dále jen „aukce“), kterou pořádá Luc Art Fund, nadační fond se sídlem Křížkovského 1288/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 09696709, zapsaný v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1865, dále jen „NF“.  Ohledně předmětů, které NF nabízí k prodeji v aukci, dále jen „předmět aukce“ či „předměty aukce“ uzavřel NF a  Drdova Gallery s.r.o., se sídlem Křížkovského 10, 130 00 Praha, IČ:04993934 - dále jen „Galerie“ s jejich vlastníky smlouvy o prodeji díla v aukci. Vlastníkem každého jednotlivého předmětu aukce je umělec – tvůrce, dále jen „Autor“.  Výtěžek z aukce je určen z 80% pro Autora díla, zbylých 20% výtěžku z aukce je v plném rozsahu určeno jako dar pro NF. NF naloží s výtěžkem pro veřejně prospěšný účel v souladu se svou zakládací listinou jako fond sociálních stipendií pro umělce.

 

 

  • Předměty aukce, účastníci aukce

 

 

Předměty aukce budou dostatečně určitě popsány, včetně fotografie  v aukčním katalogu, který bude veřejně přístupný na serveru Livebid od 26.11.2020 do 13.12.2020 V tomto časovém intervalu  má účastník aukce možnost činit nabídky do aukce prostřednictvím internetové platformy v souladu s obvyklou praxi. Internetová aukce bude ukončena 2 hodiny před začátkem „sálové aukce “. Sálová  aukce začne 13.12.2020 v 14. hodin . Průběh sálové aukce řídí licitátor. Sálová aukce probíhá za online přítomnosti registrovaných účastníků aukce nebo jejich zmocněnců. 

 

Okruh účastníků aukce není omezen. Účastníky aukce nesmějí být pouze osoby, které nejsou plně svéprávné, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům aukce, ani osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí. Účastníkem aukce nesmí být licitátor. 

 

Účastníky aukce mohou být fyzické i právnické osoby, které budou předem zaregistrováni jako účastníci aukce. Fyzická osoba, která je účastníkem aukce nebo zmocněncem účastníka nebo jedná za právnickou osobu – účastníka aukce, je povinna se při zápisu do seznamu účastníků prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR).

 

Na tuto registraci není právní nárok. NF může registraci účastníka aukce odmítnout i bez udání důvodu. 

 

Právnická osoba, která je účastníkem aukce nebo zmocněncem účastníka, je povinna se při zápisu do seznamu účastníků prokázat výpisem z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsána, a to ne starším než tři měsíce. Z tohoto výpisu musí vyplývat oprávnění jednat za právnickou osobu, včetně udělování plné moci a nebude-li tak, pak musí být jednatelské oprávnění doloženo odpovídajícími doklady (např. zápis z valné hromady). 

 

 

  • Zastoupení 

 

 

Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci; za účastníka aukce – právnickou osobu může kromě statutárního orgánu jednat prokurista.

 

Účastník aukce může zmocnit Nadaci, aby ho v aukci zastupovala, a to na základě písemné plné moci, jejíž vzor si účastník aukce vyžádá na adrese lucie.drdova@lucartfund.cz. V případě zájmu účastníka aukce je možné udílet Nadaci jako zmocněnci pokyny formou tzv. písemného limitu. Písemný limit musí být uveden v plné moci a stanoví Nadaci, jakou maximální nabídku na koupi předmětu aukce může v zastoupení účastníka aukce učinit. NF nepřijímá plné moci k zastoupení účastníka aukce po telefonu. 

 

 

  • Průběh aukce

 

 

Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny licitátora a nesmí narušovat průběh aukce.

 

Jménem NF řídí aukci licitátor. V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce k podávání závazných nabídek na koupi předmětu aukce a poskytnutí finančního daru Nadaci. Učiněnou nabídkou je účastník aukce vázán. Podáním nabídky účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce a tímto aukčním řádem řádně seznámil.

 

Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva o poskytnutí daru a koupi předmětu aukce mezi tím, kdo učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“) a Nadací. 

 

Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Pokud ani po opakované výzvě není učiněna minimální nabídka na koupi předmětu aukce a poskytnutí daru, považuje se předmět aukce za neprodaný. 

 

Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny písemnou formou na adrese lucie.drdova@lucartfund.cz, nejpozději do jedné hodiny po skončení aukce, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností jménem NF licitátor v duchu mezinárodních zvyklostí a zásad dobrých mravů. Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči Nadaci.

 

K aukci je vydán aukční katalog, ve kterém jsou uvedeny předměty aukce, které jsou prodávány v rámci dané aukce, místo, datum a čas konání aukce a informace o tom, kde je možno si předměty aukce prohlédnout. Aukční katalog je k nahlédnutí na serveru LiveBid. Předměty aukce se prodávají v pořadí tak, jak jsou uvedeny v aukčním katalogu. Číselná hodnota uvedená v katalogu tučně, je minimální nabídka na koupi předmětu aukce (vyvolávací cena), nezvýrazněná částka představuje cenu odhadní předmětu aukce. Ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhlené částky, které odpovídají minimální nabídce na koupi předmětu aukce a slouží pouze pro orientaci.  

 

Spolu s předmětem aukce vydá NF vydražiteli písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva. 

 

Místo plnění závazků v souvislosti s aukcí je sídlo Galerie (nebo NF), se zohledněním skutečnosti, že aukce není  pořádána v sídle NF.  

 

 

  • Finanční dar pro Nadaci 

 

 

Nejvyšší podání učiněné vydražitelem se skládá z finančního daru ve výši 20% z této částky a z kupní ceny vydraženého předmětu, která je stanovena ve výši 80% z této částky (nejvyššího podání)  každého předmětu aukce. Vydražitel je povinen částku odpovídající nejvyššímu podání uhradit řádně a včas, nejpozději do 14 dnů ode dne konání aukce, a to na účet NF 1387895367/2700

 

Nebude-li částka odpovídající nejvyššímu podání uhrazena v termínu její splatnosti, NF ji může po vydražiteli vymáhat nebo od uzavřené smlouvy odstoupit. 

Vydražitel není oprávněn uhradit částku odpovídající nejvyššímu podání započtením či jinak než bezhotovostní platbou.
  1. Nabytí vlastnictví a předání předmětu aukce

 

Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení částky odpovídající nejvyššímu podání. Jakmile vydražitel uhradí částku odpovídající nejvyššímu podání, bude ze strany NF informován, kde si může předmět aukce vyzvednout. Poté je vydražitel povinen si předmět aukce na své náklady vyzvednout, a to bez zbytečného odkladu. Spolu s předmětem aukce bude vydražiteli vydáno písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva a potvrzení o poskytnutí finančního daru. Okamžikem převzetí předmětu aukce, přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce. 

 

 

  • Odpovědnost za újmu

 

 

V případě, že NF bude odpovídat vydražiteli za újmu, vydražitel souhlasí s tím, že její náhrada bude omezena. NF není povinen hradit ušlý zisk, ani újmu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu aukce. NF ani prodávající neodpovídá vydražiteli za škodu na předmětech aukce, ke které dojde za dobu prodlení vydražitele s jejich převzetím.

 

 

  • Závěrečná ustanovení 

 

 

Aukce je konána dle § 1771 Občanského zákoníku. Poskytnutí finančního daru včetně koupě předmětu aukce, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno. K řešení sporů z aukce je příslušný věcně příslušný soud dle sídla NF. V případě, že účastník aukce / vydražitel vstupuje do smluvního vztahu s NF v souvislosti s aukcí v postavení spotřebitele, může v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost účastníka aukce / vydražitele uplatňovat své nároky soudní cestou.

 

TARIF PŘÍHOZŮ

 

Vyvolávací cena a další podání v rozmezí Kč

Minimální výše příhozu v Kč

 

20 000 – 40 000 Kč

 

2 000 Kč

40 000 – 100 000 Kč

 

5 000 Kč

100 000 – 200 000 Kč

 

10 000 Kč

200 000 – 400 000 Kč 

 

20 000 Kč

400 000 – 1 000 000 Kč

 

50 000 Kč

od 1 000 000 Kč a více

 

100 000 KčV Praze, dne 26. 11. 2020

Luc Art Fund, nadační fond