banner

Aukční řád

Aukční řád aukční síně

1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r. o. se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO: 60715553

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukční síní 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. formou aukcí.
 2. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky.
 3. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně.
 4. Aukční síní se rozumí společnost 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o., se sídlem Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČO 60715 553.
 5. Konání aukce oznamuje aukční síň dle svého uvážení způsobem obvyklým, například v aukčním katalogu, ve sdělovacích prostředcích apod.
 6. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.

II. výklad pojmů

Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující:

 1. aukce – forma prodeje uměleckého předmětu, kdy věc je prodávána za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájemců. Vlastnictví k věci přechází na kupujícího zaplacením ceny.
 2. licitátor - je osoba určená aukční síní k řízení a provádění aukce, činí jménem aukční síně všechny úkony s tím spojené, zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek zájemců o koupi a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky,
 3. zájemce o provedení aukce – právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukční síní písemnou smlouvu o provedení prodeje konkrétního předmětu formou aukce, může to být též aukční síň,
 4. účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze klient aukční síně, nesmí být vlastníkem věci ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba plně právně způsobilá, starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukční síně, resp. společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, spol. s r.o. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti (například osobní/občanský/ průkaz, pas) a jednají-li v zastoupení, předávají aukční síní plnou moc opravňující k zastupování na aukci jiným klientem aukční síně. Podmínkou účasti na aukci může být též složení dražební jistiny, byla-li aukční síní požadována. Účastník aukce obdrží od aukční síně číselné označení, pod kterým se zúčastní aukce. Po dohodě s aukční síní se může klient zúčastnit aukce po telefonu za podmínky udělení plné moci aukční síni pro tento způsob aukce. Při tomto způsobu aukce musí aukční síň postupovat maximálně výhodně pro účastníka aukce.
 5. aukční jistina – není vyžadována
 6. aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukční síně k prodeji. Katalog je uveřejněn na webových stránkách aukční síně www.acb.cz.
 7. vydražitel – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem věci.
 8. klienti aukční síně – zájemci o koupi uměleckých děl formou aukcí pořádaných aukční síní, které zaregistruje aukční síň. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukční síně, která může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Klienty aukční síně mohou být právnické nebo fyzické osoby (starší 18 let), které prokáží zákonným způsobem svoji totožnost (například výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, pas). Poruší-li klient aukční síně tento aukční řád, může být aukční síní bez dalšího jeho registrace zrušena, o čemž bude aukční síní prokazatelným způsobem vyrozuměn.

III. Organizace aukce

 1. Předměty zařazené do aukce budou vystaveny v den konání aukce za účelem umožnění jejich prohlídky. Místo: Praha 1, Topičův salon, 1. patro. Zájemci o prohlídku vystavených předmětů jsou povinni respektovat opatření aukční síně k zajištění ochrany vystavených předmětů. Za prohlídku předmětů určených k prodeji v aukci se neplatí.
 2. Přístup na aukci mají pouze klienti aukční síně, pracovníci aukční síně, další osoby pouze se souhlasem aukční síně, jinak aukce není veřejná. V průběhu aukce nelze pořizovat fotografie, filmy ani žádné jiné záznamy bez souhlasu aukční síně.
 3. Účastníci aukce jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů a nenarušovat žádným způsobem průběh aukce.
 4. Aukce je zahajována zástupcem aukční síně, který může oznámit změny oproti katalogu, změny a upřesnění aukčního řádu a oznámit z toho vyplývající pokyny k organizaci aukce.
 5. Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor. Vždy musí být nezaměnitelně označen předmět aukce (prodeje), zpravidla alespoň odkazem na katalog. Licitátor oznámí tzv. nejnižší podání, což je cena (částka), za kterou je možno věc koupit v případě, že nebyla stanovena rezervní cena, tj. minimální požadovaná cena majitele předmětu. Pokud rezervní cena stanovena byla, a příhozy učiněné na sále nedosáhly její výše, prohlásí licitátor předmět za neprodaný. Neprojeví-li žádný z klientů aukční síně o koupi zájem, licitátor aukci předmětu ukončí slovy „neprodáno či položka zůstává“. Věc může být zařazena do aukce opakovaně podle rozhodnutí aukční síně.
 6. Zájemci o koupi věci činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení částky (vyvolání) zvednutím dražebního čísla, případně zvednutím čísla současně s nabídnutou cenou, která musí být vždy větší než poslední částka vyvolaná licitátorem.
 7. Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí
  1. 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000 Kč
  2. 1.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
  3. 5.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
  4. 10.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč, ale méně než 500.000 Kč
  5. 50.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500.000 Kč, ale méně než 5.000.000 Kč
  6. 100.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000.000 Kč, ale méně než 10.000.000 Kč
  7. 250.000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10.000.000 Kč a více
  O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
 8. Neučiní-li žádný účastník aukce vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky spolu se slovy…poprvé,… podruhé,... potřetí pro číslo… a úderem kladívka aukci ukončí s tím, že účastník aukce s poslední nabídkou má právo za tuto částku věc koupit (k částce se připočítává aukční poplatek). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená neodvolatelnou nabídku za danou částku věc koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit.
 9. Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží.

IV. Způsob placení

 1. Předměty vydražené v aukci je nutno zaplatit do sedmi dnů po skončení aukce, není-li s aukční síní dohodnuto jinak. V případě plateb bankovním převodem se platby provádějí na účet KB Brno - město, číslo: 27-0461150247/0100.
 2. Vydražiteli je účtován k vydražené (kladívkové) ceně aukční poplatek /strukturovaně. do výše 1 000 000 Kč 20 % od 1 000 001 do 10 000 000 Kč 18 % nad 10 000 001 Kč 16 %

V. Ostatní

 1. Vydražitel je povinen převzít zaplacenou věc získanou aukcí nejpozději do dvaceti dvou pracovních dnů po aukci, nedohodne-li se s aukční síní jinak.
 2. Aukční síň zajišťuje dopravu věcí získaných aukcí pouze po dohodě s vydražitelem. Aukční síň zajišťuje pouze zabalení věci obvyklé pro předání věci, nikoliv speciální balení, například pro dopravu.
 3. Reklamace na věci získané v aukci se řídí právními normami České republiky. V aukčním katalogu je uveden pouze jejich vizuální popis a ostatní údaje jsou uváděny dle nejlepšího vědomí a svědomí aukční síně s cílem maximálně objektivně informovat zájemce o koupi.
 4. Aukční síň vydá vydražiteli po zaplacení daňový doklad o zaplacení a na přání písemné potvrzení o nabytí věci z aukce.
 5. Předměty podléhající režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů a zákona č. 71/1997 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů, musí být takto označeny ve všech dokumentech aukce, zejména v katalogu, musí být oznámeny při vyvolání věci a v potvrzení o nabytí věci pro vydražitele.
 6. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky.

1. ART CONSULTING Brno CZ, s.r.o.
Jiří Rybář, jednatel