Dražební řád - 91. aukce - internetová

Aukční podmínky – internetová aukce

Aukční síň Antik Mašek

 

PhDr.Stanislav Mašek

Lidická 591/47, 360 20 Karlovy Vary

IČ: 10051554, DIČ: CZ530115230

Bankovní spojení: 56246341/0100, Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

tel. 602853757

www.antikmasek.cz

e-mail:masek.antik@gmail.com

 

Účastníci aukce

Účastník internetové aukce se zaregistruje na portálu LiveBid.cz. Aukční podmínky jsou pro všechny účastníky závazné a každý z nich se zavazuje k jejich dodržování. Aukce se řídí mezinárodními zvyklostmi v oblasti obchodu s uměním a starožitnostmi a právními normami České republiky. Účastníkem aukce může být právnická osoba nebo fyzická osoba starší osmnácti let.

 

Průběh internetové aukce

Katalog je uveřejněn na www.LiveBid.cz, s popiskami a vyvolávacími cenami. Tištěný katalog není vydáván. Dražba se koná v případě, že účastník činí příhozy. Dražitel může před samotnou aukcí zadávat limit (nejvyšší nabídku). Limit je možné v průběhu aukce navyšovat. Pro aukční nabídky je uvedena lhůta, po jejímž uplynutí nelze nabídky akceptovat. Účastník nemůže odvolat svoji nabídku.  Dojde-li k příhozu na položku v čase kratším než 20 vteřin před ukončením aukce, posune se automaticky čas ukončení aukce o 20 vteřin. Aukční síň si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit aukci konkrétní položky. Aukční síň neručí za případné potíže s připojením k internetu na straně dražitele.

 

 

Příhozy jsou určeny takto:

Okamžitá dražební cena v Kč              příhoz v Kč

do 1.000………………………………………..50

1.000-10.000…………………………………100

10.000-20.000…………………………….....500

20.000-50.000……………………………..1.000

50.000-100.000…………………………....5.000

100.000-200.000………………………....10.000

200.000-500.000………………………....20.000

nad 500.000………………………………50.000

Předmět je prodán dražiteli, který učinil nejvyšší nabídku. Vydražiteli je účtován aukční poplatek ve výši 20% z dosažené ceny a připočítává se k ceně dosažené dražením.  Poplatek zahrnuje DPH a případně odvod ochrannému svazu autorskému za následný prodej uměleckého díla podle autorského zákona. Vlastnické právo přechází na nového nabyvatele (vydražitele) okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, která je složena z ceny dosažené vydražením a aukčního poplatku. Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu do 10 dnů od ukončení internetové aukce na účet aukční síně nebo předmět osobně převzít a zaplatit v sídle aukční síně. V případě neuhrazení zruší aukční síň vydražení konkrétního předmětu a prohlásí aukci za zmařenou. V tomto případě může aukční síň vymáhat kupní cenu na náklady vydražitele. Způsob úhrady je možný pouze převodem na účet aukční síně nebo v hotovosti při převzetí.

 

Reklamace

Veškeré údaje o předmětech jsou výsledkem pečlivých šetření odborníků aukční síně. Přesto však nemůže být přesnost posudků zaručena. Všechny údaje týkající se autorství, původu, pravosti, data vzniku, stáří, provenience, stavu, vyvolávací ceny, vyjadřují pouze názor aukční síně. Účastník dražby má možnost sám se s předměty zařazenými do aukce seznámit a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá popisu zveřejněném na internetu. Aukční síň neodpovídá za případné barevné odchylky fotografií uvedených na internetu. Při převzetí je vydražitel povinen dílo zkontrolovat a na případné odchylky od popisu předmětu upozornit. Na pozdější reklamace nemusí brát aukční síň zřetel. Na vyřízení reklamace má aukční síň 10 dnů. Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny ve lhůtě 12 měsíců od jeho převzetí.

 

Způsob předání

Vydražený předmět bude vydražiteli předán v galerii aukční síně na adrese Lidická 591/47, Karlovy Vary. Je nutné prokázat svoji totožnost a předpokladem je uhrazení celé kupní ceny, tzn. včetně 20% aukčního poplatku. Předmět může být zaslán po předchozí dohodě na adresu vydražitele. Částka za poštovné a balné bude uhrazena předem převodem na účet aukční síně.

 

 

PhDr. Stanislav Mašek