banner

Aukční řád

Dražební řád - 8. eAukce

 

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je Galerie ART DECO s.r.o., (tj. Ing. Jaromír Bürger, Tomkova 1/3166, 150 00 Praha 5, provozovna Michalská 21, 110 00 Praha, IČ: 06690505. Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. – O veřejných dražbách. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou. Dražené předměty, včetně jejich popisu a vyvolávací ceny, jsou uveřejněny na webových stránkách www.livebid.cz a zájemce, který se řádně registroval k dražbě, může po dobu aukce po přihlášení do systému na tyto předměty přihazovat.

 

Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena administrátorem. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci.

 

Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Předmětem aukcí jsou předměty umělecké, starožitné, již používané, starší a mohou nést známky používání, stáří, poškození. Drobná poškození, odpovídající stáří nabízených předmětů, se v popisu objektů neuvádějí. Galerie Art Deco doporučuje všem dražitelům, aby si vždy předmět svého zájmu v aukci přišli osobně po domluvě prohlédnout přímo v galerii (Galerie Art Deco, Michalská 21, 110 00 Praha 1) a sami si vyhodnotili technický stav a kvalitu daného díla. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu předmětů po vydražení není možná.

 

Předměty, které byly určeny jako kulturní památky nebo u kterých probíhá řízení o takovémto určení jsou označeny a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění.

 

Tabulka dražebních příhozů

100,- při okamžité internetové aukční ceně do 5 000,-

500,- při okamžité internetové aukční ceně od 5 001,- do 20 000,-

1 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 20 001,- do 50 000,-

2 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 50 001,- do 100 000,-

5 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 100 001,- do 200 000,-

10 000,- při okamžité internetové aukční ceně od 200 001,-

 

Kurzy měn

Při přepočtu korun na euro bylo použito kurzu 1 EUR = 24 CZK.

 

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Dražba se zahajuje první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Draží se v platné tuzemské měně (Česká koruna). Položka se draží tak dlouho, dokud účastníci dražby činí vyšší podání, pokud nenabídne žádný dražitel vyšší částku, než je aktuální cena, dražba této položky je po 30 sekundách ukončena udělením příklepu poslednímu dražiteli. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

 

Ukončení aukce

Pokud na daný předmět v aktuální aukci není dosud učiněna žádná nabídka, vyhrazuje si provozovatel nárok tento předmět v průběhu internetové aukce stáhnout zpět a prodat aktuálnímu zájemci bez čekání na konec aukce. Dále si provozovatel vyhrazuje plné právo jednostranně ukončit položku v aukci, resp. dražbu draženého předmětu či změnit její termín z důvodu neplánovaného výpadku serveru, živelné pohromy atd., nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu či jiné osoby.

 

Úhrada ceny dosažené vydražením

Platbu v plné výši včetně aukční provize 20% z dosažené kupní ceny se vydražitel zavazuje provést do 14 dnů od ukončení aukce na účet prodávajícího dle faktury, kterou vydražitel obdrží emailem po vydražení všech položek aukce. Pokud takto neučiní, předmět se stává i nadále majetkem Galerie Art Deco, která je oprávněna s ním nakládat podle svého uvážení. Nepřevzaté a řádně neuhrazené předměty z dražby v daném 14 denním termínu může Galerie Art Deco zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným zájemcům a tedy považovat dražbu za zmařenou. Bude-li galerie nucena opakovat dražbu předmětu, nebo dojde-li k jakékoliv škodě či ztrátě nebo k ušlému zisku Galerie Art Deco neuhrazením vydražených položek, může být vydražitel trvale vyřazen z registru dražitelů Galerie Art Deco. Vzniklá škoda bude galerií vyčíslena a bude po dražiteli požadována k úhradě. S těmito podmínkami každý dražitel souhlasí a zavazuje se je akceptovat. 

Vydražený předmět bude vydražiteli předán na adrese Galerie Art Deco po prokázání totožnosti a zaplacení vítězné částky včetně aukční provize 20% z dosažené vítězné částky. Případně může být po vzájemné dohodě zaslán na dražitelovu adresu po připsání částky na účet dražebníka vedený u KB, Praha 1.

 

č.ú.: 115-8178420287/0100

IBAN: CZ9401000001158178420287

SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

Souhlas

Při každé aukci, zadáním příhozu, podáním limitu, nákupu předmětu a dalším s tím souvisejícím, souhlasí zaregistrovaný uživatel, a to bezvýhradně a bezvýjimečně, s aktuálními obchodními podmínkami.

 

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.

 

Doprava a balné

 

Základní cena dopravy a balného je 250 Kč po ČR a je nutné ji připočítat k celkové částce při platbě převodem na účet. Větší rozměry zákazek a zasílání mimo ČR dle domluvy.