banner

Aukční řád

Aukčný poriadok

 

1. Dražiteľ


Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia než 18 rokov. Dražiteľom nesmie byť vlastník veci ani osoba, ktorá by pre neho dražila, osoba pod vplyvom alkoholu, omamných látok, osoba, ktorá by hrubo porušovala pri dražbe pravidlá slušného správania, alebo osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená či odňatá spôsobilosť k právnym úkonom. Rovnako nesmie dražiť osoba konajúca dražbu. Aukčný dom je oprávnený zisťovať totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla, či pred vstupom do aukčnej siene. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu preukazujúcu jeho totožnosť. Po overení totožnosti majiteľa dražobného čísla sa vystavuje Prehlásenie majiteľa dražobného čísla, v ktorom sa zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť ním vydražené diela v zmysle aukčného poriadku. Dražiteľom môže byť len osoba s dražobným číslom. Vyzdvihnutie dražobného čísla je podmienené podpísaním Prehlásenia majiteľa dražobného čísla a vyplatením zálohy 50 eur, ktorá bude dražiteľovi vrátená ihneď po ukončení aukcie alebo pri vrátení dražobného čísla.

2. Aukcia


Aukcia je verejná, do aukčnej miestnosti nesmú byť vpustené osoby pod vplyvom alkoholu, omamných látok, či porušujúce hrubo pravidlá slušného správania. Aukčný dom má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov a aukčnej siene akejkoľvek osobe. Prehliadku vecí zaradených do aukcie umožní usporiadateľ formou webovej stránky, a výstavy diel usporiadanej pred aukciou. Po dobu výstavy a aukcie je zakázané súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi návštevníkmi a bez súhlasu Aukčného domu akýmkoľvek spôsobom filmovať alebo fotografovať vystavené a dražené veci. Po dobu výstavy a aukcie sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na ochranu vystavených a dražených vecí.

3. Priebeh aukcie


Aukcia prebieha, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku a to tak že dražitel viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pri viacerých takýchto navýšeniach počíta licitátor navýšenia narastajúcim spôsobom. Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci. Aukčný dom si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny minimálnej výšky navýšenia licitovanej ceny.
Do 200,- eur o 10 eur 
Do 500,- eur o 20 eur 
Do 1 500,- eur o 50 eur 
Do 3 000,- eur o 100 eur 
do 5 000,- eur o 200 eur
do 10 000,- eur o 500 eur 
do 35 000,- eur o 1000 eur 
od 35 000,- eur o 2000 eur 

4. Vydražiteľ


V prípade že po druhom vyzvaní nikto neprihodí, licitátor oznámi ešte raz posledné navýšenie a priklepne vec dražiteľovi . Vydražiteľom sa stáva ten, komu je priklepnuté posledné navýšenie a akékoľvek spory v tomto ohľade závisia výlučne od rozhodnutia majiteľa Aukčného domu. Vlastnícke právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po vyplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. Celkovou finančnou čiastkou sa rozumie súčet ceny vydraženého predmetu a aukčnej provízie .

5. Spôsob platby


Aukcia sa koná bez prestávok a nepriklepnuté položky môže obstarávateľ zaradiť do dražby kedy-koľvek opäť, najneskôr však pred licitáciou poslednej riadnej položky. Vydražiteľ, ktorý dražil osobne musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie, alebo po priklepnutí poslednej draženej veci osobne v hotovosti. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú .Pred konaním dražby po dohode z aukčným domom, môže byť dražiteľovi poskytnutý kredit, ktorý je podmienený zaplatením zálohy 20% z celkovej finančnej čiastky za dielo. Aukčný dom je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa vydražiteľ oneskoril s uhradením celkovém finančnej čiastky za dielo vrátane aukčnej provízie, viac než 10 kalendárnych dní. V tomto prípade 20 % záloha za dielo prepadá v prospech aukčného domu, ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

6. Dražobná cena


Dosiahnutá dražobná cena [ posledné priklepnuté navýšenie] je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá aukčný dom vydražiteľovi písomné potvrdenie [ pokladničný doklad]. Vydražiteľom sa stáva osoba, ktorá urobila najvyššiu dražobnú ponuku a to buď osoba prítomná na aukcii, alebo na základe telefonického pripojenia, alebo na základe písomnej plnej moci. Pri platení kúpnej ceny účtuje obstarávateľ na ťarchu vydražiteľa zvláštnu aukčnú províziu 19% z dražobnej ceny. Potvrdenie o zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o zaplatení kúpnej ceny. Po zaplatení kúpnej ceny a aukčnej provízie bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané. Vydraženú a vyplatenú vec možno na želanie dražiteľa ponechať po dobu 14 dní od zaplatenia kúpnej ceny zdarma na mieste určenom aukčným domom. Nevydraženú vec možno ponechať v poaukčnom predaji v Aukčnom dome po dobu 30 dní. Aukčný dom vydáva na požiadanie zvláštne písomné potvrdenie o nadobudnutí diela v aukcii, ktoré obsahuje číslo diela, pod ktorým bolo dražené, dražobné číslo, ktoré dielo dražilo, stručný popis diela, počet kusov, ak ide o súbor, u vecí z drahých kovov rýdzosť a hmotnosť v gramoch, pri briliantoch v karátoch, kúpnu cenu, dátum konania aukcie, pečiatku a podpis oprávneného pracovníka. Námietky proti priklepnutiu musí dražiteľ uplatniť ihneď v sále viditeľným alebo počuteľným spôsobom. Na námietky uplatňované pri platení sa neprihliada. Reklamácie na tovar vydražený v aukčnej sieni sa neprijímajú, popis exponátov deklaruje len ich vonkajšie, zmyslovo vnímateľné vlastnosti, nie ich pôvod. Rozhodovanie vo všetkých sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu dražby explicitne neriešených v tomto dražobnom poriadku je v plnej moci Aukčného domu, resp. vedúceho dražby.

7. Účasť na aukcii na základe plnej moci


Dražiteľ môže dražiť ktorúkoľvek vec zaradenú do aukcie aj bez svojej osobnej prítomnosti na aukcii, po splnení týchto podmienok:
- vyhotoví plnú moc na obstarávateľa k zastupovaniu na aukcii s dátumom, adresou
bydliska a podpisom ,
- určí diela, ktoré má obstarávateľ za neho dražiť,
- určí limit, po ktorý má obstarávateľ prihadzovať, a to pre každú vec zvlášť.

Plnú moc na zastupovanie na aukcii možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred jej konaním, s tým, že účasť na aukcii na základe plnej moci je podmienená zložením 20 % zálohy vyvolávacej ceny diela, ktorú musí dražiteľ zložiť pri podpise plnej moci. Obstarávateľ obdrží prijaté plné moci v tajnosti. Nie je prípustné podmieňovať zastupovanie v aukcii jedného predmetu úspechom či neúspechom pri aukcii predmetu iného, ani predmety určovať alternatívne. Pri výkone plnej moci postupuje obstarávateľ tak, aby to bolo pre zastupované osoby čo najvýhodnejšie, t. j. urobí za neho vždy len jedno navýšenie k najvyššej ponuke dražiteľov prítomných na aukcii osobne. Ak dosiahne najvyššia ponuka dražiteľov na aukcii osobne prítomných výšku limitu určeného plnou mocou, má prednosť ponuka písomného limitu, pretože ju Aukčný dom obdržal skôr. Dražiteľ prítomný na aukcii môže dielo získať len v prípade, že urobí ponuku o jeden príklep vyššiu, ako je ponuka písomného limitu. Ak sa stretnú dvaja zastúpení a najvyššia ponuka nedosiahne limit žiadneho z nich, bude vec priklepnutá zastupovanému, ktorý určí vyšší limit, za cenu o jedno navýšenie vyššiu, než bol nižší limit. Ak sa stretnú dvaja zastupovaní so zhodným limitom, bude vec priklepnutá za cenu o jedno navýšenie vyššiu než bola najvyššia ponuka na aukcii tomu z nich, koho plnú moc obstarávateľ obdržal skôr. Pokiaľ obe plné moci prišli v rovnaký deň , postupuje sa podľa abecedného poriadku. Ak sa vydražiteľ oneskorí s uhradením plnej čiastky za takto vydražené dielo viac než 14 kalendárnych dní, 20% záloha prepadá v prospech aukčného domu ako protihodnota nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

Pokiaľ sa jedná o dražiteľa, ktorý nemá trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo je cudzincom, je tento dražiteľ povinný ako dôkaz vážneho záujmu a úmyslu zúčastniť sa dražby, riadne dražiť a vydražiť ponúkanú/é položku/y a túto/tieto vrátane provízie galérie Art Invest riadne a včas uhradiť a prevziať, zaplatiť na číslo bankového účtu IBAN: SK 4102000000002517632851, SWIFT: SUBASKBX prevádzkovateľa dražby dražobnú istinu vo výške 1.000 EUR /slovami jeden tisíc eur/, ktorá mu bude v prípade neuhradenia vydraženej položky, keď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, v 14 dennej lehote od vydraženia neuhradí vydražené dielo, započítaná zo strany galérie Art Invest ako zmluvná pokuta, prípadne mu bude po jeho neúspešnej dražbe položky vrátená. S nespochybniteľným právom galérie Art Invest na zmluvnú pokutu v hore uvedenej výške dražiteľ výslovne súhlasí, tento svoj výslovný a neodvolateľný súhlas dokladá i tým, že istinu vo výške 1.000,-EUR v prospech galérie Art Invest skladá. Toto vyššie uvedené ujednanie sa nevzťahuje na dražiteľov, ktorí v minulosti už riadne uhradili a prevzali minimálne jednu vydraženú položku.

8. Účasť na aukcii na základe telefonického pripojenia


Na základe písomnej dohody s Aukčným domom sa môže dražiteľ zúčastniť na aukcii telefonickým pripojením do aukčnej siene. V obojstranne podpísanej dohode sú uvedené základné osobné údaje dražiteľa , dražené dielo a telefónne číslo dražiteľa. Dohodu o telefonickej dražbe je možno uzavrieť najneskôr do 24 hodín pred konaním dražby. Účasť na dražbe na základe telefonického pripojenia je limitovaná kapacitou vytvorených telefonických liniek. Dražba po telefóne je možná iba u položiek s vyvolávacou cenou nad 300 €. Predmet aukcie s vyvolávacou cenou nižšou ako 300 € nie je možné dražiť telefonicky, ale iba na základe písomného limitu, alebo účastníkom dražby prítomným v sále.
Pokiaľ dražiteľovi čokoľvek znemožní dražiť cez telefón a neberie telefón, Aukčná sieň, ako mimoriadnu službu dražiteľovi bude dražiť jeho menom do prvého navýšenia nad vyvolávaciu cenu diela, na jeho účet a pokiaľ sa predmet vydraží, stáva sa vydražiteľom- nadobúdateľom diela.

9.Záverečné ustanovenia


Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.

Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené.
Pokiaľ do 30 dní po konaní aukcie vydražiteľ predloží Aukčnému domu písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie a relevantný súdno-znalecký posudok o tom, že vydražená vec je falzifikát a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzalo v dobe aukcie, a potvrdí sa , že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, Aukčný dom odstúpi od dražobného predaja tejto veci a vráti všetky finančné čiastky za túto vec vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedá vrátiť či požadovať vrátenie peňazí t. j. v prípade, ak :

- vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vrátiť
- dielo je súčasťou súboru,
- predmetná vada je v danom katalógu uvedená

Vec môže reklamovať len a výlučne vydražiteľ a to maximálne do výšky čiastky za túto vec zaplatenej. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny a odhadovanej konečnej ceny vyjadrujú iba názor Aukčného domu. Aukčný dom si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať akýmikoľvek odborníkmi či úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a ani Aukčný dom, ani jeho zamestnanci či obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.

Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky transakcie upravené či vzniknuté z tohto aukčného poriadku, ako aj všetky súvisiace skutočnosti sa riadia slovenským právom.

Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2009