banner

Aukční řád

Dražební vyhláška

společnosti artkunst, s.r.o., IČ: 275 94 564

Článek 1.

Všeobecná ustanovení

 1. Aukční síň artkunst s.r.o., sídlem Praha 1, Vojtěšská 4, PSČ 110 00, IČO: 27594564 (dále jen „Dražebník“) provádí na žádost vlastníků dražených předmětů veřejnou dobrovolnou dražbu podle ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, při dodržování zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 26/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
 2. Předměty dražby (aukce) uvedené v aukčním katalogu budou vystavovány v prostorách Galeie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1, od 26. 4. 2022 od 14h
 3. Online-aukce proběhne dne 4. 5. 2023 od 18 hodin na portálu Livebid.cz

Článek 2.

Předměty dražby

 1. Předměty dražby jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
 2. Údaje o předmětu dražby v aukčním katalogu nebo jejich část, zejména pak popis stavu předmětu dražby a údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Článek 3.

Podmínky a pravidla dražby

 

 1. Vzhledem k vývoji koronavirové situace a souvisejícími opatřeními bude aukce probíhat pouze jako internetová aukce na portálu LiveBid.cz
 2. Podávání limitů v průběhu a dražení v den konání aukce je možné  po registraci na portálu Livebid.cz
 3. Aukce proběhne online ve čtvrtek 4. 5.  2023 od 18 hodin.
 4. Provize: vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 23 % (včetně DPH).
 5. Způsob úhrady: vydražitel je povinen uhradit fakturu bankovním převodem, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne konání dražby.
 6. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů: vydražené předměty mohou být vydražiteli vydány až po připsání kupní ceny na účet dražebníka. Vyzvednutí zaplacených předmětů je možné na adrese Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1.

 

 

článek 4.

Výše příhozů

 

Okamžitá dražební cena                                                                                      příhoz

do 2 000 Kč                                                                                                             100 Kč

2 000 – 10 000 Kč                                                                                                   200 Kč

10 000 Kč – 100 000 Kč                                                                                         1 000 Kč

100 000 Kč – 500 000 Kč                                                                                       5 000 Kč

500 000 Kč – 1 000 000 Kč                                                                                    10 000 Kč

nad 1 000 000 Kč                                                                                                    50 000 Kč

 

Článek 5.

Cena dosažená vydražením, Odměna dražebníka, Způsob úhrady

 1. Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
 2. S každým předmětem dražby je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za provedení dražby, která zahrnuje zejména poplatek za provedení dražby, uskladnění předmětu dražby do doby jejího převzetí ze strany vydražitele. Výše této odměny je 23 % z ceny dosažené vydražením daného předmětu dražby, včetně DPH.
 3. Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka je vydražitel povinen uhradit bankovním převodem nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne konání dražby, platba v hotovosti a platební kartou není možná.
 4. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení dražby.
 5. V případě neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě může dražebník zrušit bezodkladně (bez dalšího poskytnutí lhůty) příklep, čímž se věc stane nevydraženou.

Článek 6.

Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby

 1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
 2. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení, a to v prostorách Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1 v uvedených otevíracích dobách. Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit, jinak je dražitel oprávněn předmět dražby zadržet.
 3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
 4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

 1. Předměty dražby se vydávají ve stavu, ve kterém se nacházejí v okamžiku příklepu. Udělením příklepu končí povinnost záruky dražebníka. Veškeré předměty jsou popsány na livebid.cz podle nejlepšího vědomí a svědomí a draží se bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazení na livebid.cz slouží pouze pro identifikaci předmětu. Všechny údaje týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data, provenience, stavu či vyvolávací ceny vyjadřují pouze názor dražitele. Účastník dražby se musí před dražbou sám seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.
 2. Popis předmětu dražby a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě, že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, apod.
 3. Položky označené (*) může dražit pouze občan ČR, který se při placení prokáže platným občanským průkazem. Vývoz těchto předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vývoz těchto předmětů z území ČR lze uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejsou prohlášeny za kulturní památku nebo národní kulturní památku, nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo národní kulturní památku a nepodléhají režimu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Osoby účastnící se dražby se podřizují podmínkám obsaženým v této dražební vyhlášce, přičemž průběh dražby se řídí touto dražební vyhláškou.
 5. Dražební vyhláška je vypracována v souladu s českým právem a řídí se příslušnými právními předpisy v platném znění. Všechny transakce upravené či vzešlé na základě této dražební vyhlášky, jakož i další související skutečnosti, se řídí českým právem.

 

 

 

Článek 8.

Informace o zpracování osobních údajů společnosti artkunst s.r.o. ve smyslu

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 1. Tyto informace o nakládání s osobními údaji stanovují, jakým způsobem společnost artkunst, s.r.o., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 240/4, PSČ 110 00, IČ: 27594564, DIČ: CZ27594564, zapsaná u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 117674, e-mail: info@artkunst.cz, www.artkunst.cz, zpracovává a chrání vaše osobní údaje, které získá v souvislosti s činností spočívající v pořádání aukcí uměleckých předmětů a pořádání výstav, pro potřeby zasílání informací o své činnosti.
 2. Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, emailová a poštovní adresa, číslo telefonu, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 101/2000 Sb.), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.