banner

Aukční řád

Aukční vyhláška, Galerie ART Praha, eAukce volné grafiky, 16.12.2019

Aukční vyhláška stanovuje pravidla konání a účasti na níže uvedené veřejné dražbě (dále jen „Aukce“) prováděné podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, pořádané jako dražebníkem společností Galerie ART Praha, spol. s r.o., IČO 48117421, sídlem Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9 Horní Počernice (dále jen „Pořadatel“)  a je přístupná: v sídle společnosti a na webových stránkách dotčené dražby. Každý účastník dražby svou registrací vyslovuje souhlas se zněním a úplným porozuměním této vyhlášky, zavazuje se jejími ustanoveními řídit a dodržovat je.

 

Aukční vyhláška

o konání veřejné dražby dobrovolné společné věcí movitých nejvyšší nabídce.

 1. Oznámení o konání dražby

Pořadatel Aukce GALERIE ART Praha, spol. s r. o., IČO: 48117421, DIČ: CZ48117421, sídlem Praha 9 Horní Počernice, Bořetická 2668/1, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, vl. C 16981, oznamuje, že se dne 16.12.2019 od 20.00 hodin, na aukčním serveru www.livebid.cz (https://livebid.cz/auction/artpraha_eA1) bude na žádost vlastníků předmětů nabízených v aukci (dále jen „Navrhovatelů“) konat Aukce movitých věcí zejména tzv. volné grafiky (dále jen „Aukční předměty“).

 1. Aukční předměty

Aukční předměty jsou označeny, popsány a reprodukovány v katalogu Aukce (dále jen „Katalog“), včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, popisu jejich stavu, vad a vyvolávací ceny, který je dostupný na adrese: https://livebid.cz/auction/artpraha_eA1/category/all . Aukční předměty budou draženy v pořadí, jak jsou uvedeny v Katalogu a jsou nabízeny ve stavu, který je popsán v katalogu. Zájemci se mohou dále seznámit s nabízenými Aukčními předměty prostřednictvím webových stránek Pořadatele www.galerie-art-praha.cz .

 1. Internetová eAukce

Internetová eAukce se koná v určené datum a čas uvedený v Katalogu. Tato dražba se koná pouze elektronicky prostřednictvím internetu, dražit mohou pouze Dražitelé přihlášení a pořadatelem schválení uživatelé aukčního systému LiveBid.cz v reálném čase. Před zahájením vlastní internetové aukce lze prostřednictvím systému LiveBid.cz zadávat on-line limity, které se také ihned zobrazují.

 1. Účastníci dražby

Aukce se mohou účastnit tj. činit příhozy v systému LiveBid.cz registrovaní a pořadatelem schválení Dražitelé, kteří vyplní všechny požadované údaje jejich registrace. Po přihlášení a schválení mohou registrovaní Dražitelé podávat limity na konkrétní dražené položky prostřednictvím systému LiveBid.cz nebo v momentu konání eAukce živě přihazovat v reálném čase. Pořadatel má právo odepřít schválení registrace Dražitele bez udání důvodu.

5.Průběh dražby

Dražba je zahájena v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Dražba probíhá v Českých korunách od vyvolávací ceny, případně od výše předposledního limitu. Výše limitů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Dražba je anonymní, Dražitelé činí příhozy prostřednictvím internetu kliknutím na tlačítko “Přihodit”. Dražba končí udělením příklepu nejvyššímu podání. V případě, že nebylo v dražbě učiněno žádné podání, zůstává položka neprodaná.

Příhozy jsou stanoveny takto:

 • 100 Kč při okamžité ceně do                    5 000 Kč
 • 500 Kč při okamžité ceně         5 001 až 10 000 Kč
 • 1 000 Kč při okamžité ceně    10 001 až 20 000 Kč
 • 2 000 Kč při okamžité ceně          20 001 Kč a více

 

 1. Příklepová cena

5.1 Cena dosažená vydražením (dále jen „Příklepová cena“) je v dražbě nejvyšší nabídnutá cena, za kterou dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva Aukčního předmětu. Dražitel, který tuto cenu nabídl, se stává Vydražitelem Aukčního předmětu se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími.

5.2 Pořadateli dražby náleží odměna (dále jen “Aukční provize”) ve výši 22% z Příklepové ceny, která je splatná spolu s Příklepovou cenou. Aukční provize zahrnuje DPH 21%.

 1. Platební podmínky

6.1 Příklepovou cenu nelze dodatečně snížit ani o ní smlouvat.

6.2 Úhradu Příklepové ceny zvýšenou o Aukční přirážku  za vydražené položky učiní Vydražitel na základě faktury s 10ti denní splatností.  Úhradu je možné provést bankovním převodem, kartou, po internetu či hotově v sídle či galerii Pořadatele.

6.4 K přechodu vlastnických práv na Vydražitele dochází okamžikem udělení příklepu a úplným zaplacením Částky k úhradě. Vydražená položky je možné převzít po úplném zaplacení Částky k úhradě tj. Příklepové ceny a Aukční přirážky  a to  v Galerii Art Praha, Staroměstské náměstí 20, Praha 1 v průběhu běžné otevírací doby, která je uvedena na webových stránkách www.galerie-art-praha.cz nebo po dohodě  také v sídle Pořadatele tj. na adrese Bořetická 2668/1, 193 00, Praha 9, Horní Počernice. Převzetí vydražené položky  je Vydražitel povinen stvrdit svým podpisem na Potvrzení o nabytí.

6.5 V případě, prodlení úhrady Vydražitele přesáhne 30 dnů, má se za to, že Vydražitel (dále jen „Zmařitel“) od učiněné nabídky odstoupil a Pořadatel má v tomto případě právo po Zmařiteli požadovat paušální náhradu veškeré škody vzniklé zmařením dražby daného Aukčního předmětu a to minimálně ve výši odpovídající Aukční provize z Příklepové ceny.

6.6 Neuhrazené Aukční předměty je možné dražit v opakované aukci.

6.7 Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím Aukčního předmětu nese Vydražitel.

6.8 Nebezpečí škody na Aukčním předmětu přechází z Navrhovatele (původního majitele) na Vydražitele momentem předání Aukčního předmětu Vydražiteli. Dostane-li se ovšem Vydražitel do prodlení s převzetím předmětu aukce o více jak 14 dní, přechází nebezpečí škody na Aukčním předmětu na Vydražitele a Pořadatel aukce má právo za díla uskladněné déle jak 14 dnů po skončení aukce účtovat Vydražiteli skladné ve výši 0,1% Příklepové ceny díla denně.

 

 

 1. Pravost Aukčních předmětů:

Navrhovatel ručí za pravost všech jím prodávaných Aukčních předmětů v plné výši ceny.  V případě, že bylo zajištěno ověření pravosti (ústní nebo písemné), nebo je-li aukční předmět opatřen expertizou pravosti či jiným posudkem je tato skutečnost uvedena v aukčním katalogu.

V případě, že Vydražitel předloží Pořadateli ve lhůtě 30 dnů od konání dražby písemný posudek autorizovaného znalce o tom, že vydražený Aukční předmět je falzum a vrátí jej ve stavu, v jakém se nacházel v době dražby a potvrdí-li následně znalci Pořadatele skutečnost, že se opravdu jedná o falzum, pak Pořadatel odstoupí od aukčního prodeje tohoto předmětu  a vrátí vyplacené plnění.

Pořadatel, jeho zaměstnanci ani další jím pověřené osoby nenesou odpovědnost za chybný popis Aukčního předmětu a neposkytují na Aukční předmět jakoukoli záruku.

Pokud by bylo zjištěno, že dílo je falzem, náklady na vrácení ceny, manipulace s dílem, přípravu dražby atd. hradí Navrhovatel. Pokud tak vznikne Pořadateli škoda, hradí ji rovněž Navrhovatel a to neprodleně.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1 Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na stránkách Pořadatele dražby www.galerie-art-praha.cz/zpracovani-osobnich-udaju. V souvislosti s dražbou budou Pořadatelem (dále jen „Správce“) zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu spolu s údajem o platnosti a orgánem, který jej vydal, číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje s výjimkou telefonního čísla a emailu je Správce povinen zpracovávat za splnění zákonných požadavků pro obchod s předměty umělecké povahy, a to po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po skončení dražby. Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště, telefonní číslo a email bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, a to po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely lze kdykoliv odmítnout, a to písemně či e-mailem k rukám Správce.

9.2 Dražitel si je vědom svého práva odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud k jejich zpracování není zákonný důvod, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3 Dražitel prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat v písemné podobě, a to jak listinné, tak elektronické.

9.4 Ostatní skutečnosti neuvedené v této Aukční vyhlášce se řídí dle zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách a právem České republiky.

 

 

V Praze dne  1.12.2019

Galerie ART Praha spol. s r.o.

    Jan Kašpar, jednatel