banner

89. aukce

Konferenční centrum CITY v 9:00

Mince, medaile, řády a vyznamenání - 100 rarit 

Praha, Konferenční centrum City, Na Strži 65 

1. 12. 2018, 9.00 hod.

 

Dražební přirážka - 20 %

 

Výsledková listina zde.

Doporučené

Item image
Konečná cena:
3 750 000 Kč
Vyvolávací cena:
600 000 Kč
5 Dukát 1659, Praha-Margalík, Hal.1369 (17,21 g)_RR! | Ražba mincí se jménem Leopolda I. začala v pražské mincovně v roce 1658. Produkce však byla nepravidelná, v letech 1666–1669, 1671–1672, 1679 a 1690 se zde vůbec nemincovalo. Leopold I. pokračoval v tendenci jednotné měny celého soustátí, české ražby lze identifikovat především podle českého lva na rubu mincí a podle opisu na rubní straně. Až do nástupu mincmistra G. Egerera (1694–1710) byla produkce pražské mincovny malá, protože neměla dostatek kovu k ražbě. Kromě zcela ojedinělých dokladů ražby zlatých mincí v Kutné Hoře, byla ražba zlata soustředěna do Prahy. Zdá se však, že jejich ražba byla spíše příležitostná a nepříliš intenzivní. Proto jsou pražské zlaté nominály Leopolda I. dnes velmi vzácné.
Item image
Konečná cena:
1 000 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát 1769 C/vS-S, Praha-Erdmann+Stöhr, Hal.2004, mimořádná zachovalost_RR! | V období spoluvlády Josefa II. (1765–1780) byly jeho mince raženy také v Praze, kde jejich produkce započala v roce 1766. Tradičně zde pokračovala rovněž ražba zlatých dukátů doloženy jsou ročníky 1768–1773 a 1776–1779. Objem ražby byl však zřejmě velmi malý a jde dnes o mimořádně vzácné mince. Nabízený exemplář z roku 1769 je navíc zcela jedinečný také svojí zachovalostí.
Item image
Konečná cena:
340 000 Kč
Vyvolávací cena:
300 000 Kč
Dekadrachma, cca 400 př. Kr., Quadriga jedoucí doleva korunovaná letící Victorií, v ex. zbraně / Hlava Artemis Arethusy zleva, okolo čtyři delfíni, SG.953 var., Dewing 896f (41,85 g)_RRR!
Item image
Konečná cena:
380 000 Kč
Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Aureus, Siscia, Rv: VIRCTORIA AVG, Victoria stojící zleva na glóbu drží věnec a palmovou ratolest, RIC.96, Calicó.4287 (4,87 g), nep. rysky_RR! | Carus / Marcus Aurelius Numerius pravděpodobně pocházel z Narbonu / Narbonne/ v jižní Galii. V roce 276 byl Probem jmenován prefektem pretoriánů. O šest let později shromažďoval v Noriku a v Raetii vojenské síly pro císařovu výpravu proti Peršanům. Jeho muži ho dosadili na trůn i přes jeho zdráhání. Jednotky vyslané proti němu dezertovaly a Probus byl svými vlastními vojáky zavražděn. Když se Carus dozvěděl o Probově smrti, odeslal senátu zprávu o svém zvolení císařem. Nepožádal senát o svolení a to se považovalo za netradiční a lehkomyslný postup. Předznamenal tak dobu samovlády. Carus ale pokládal za nutné, aby byl jeho předchůdce prohlášen za boha. Učinil pak všechno proto, aby založil svou vlastní dynastii. Měl dva vlastní syny, na které se mohl obrátit o pomoc se správou říše a v boji s nepřítelem. Starší Carinus a pak jeho bratr Numerianus získali titul Caesar a Předák mládeže. Prvním závažným okamžikem Carusovy vlády byl vpád Sarmatů a Kvádů, kteří překročili Dunaj a vyplenili Panonii. Carus, aniž by předtím navštívil Řím, zřejmě vyrazil proti nim a tvrdě je napadl. V bojích bylo zabito šestnáct tisíc vojáků a zajato dvacet tisíc nepřátel obojího pohlaví. Zajatci jsou ukázkově znázorněni na minci vydané později Numerianem, na které je portrét otce a syna na válečném voze. Smyslem jeho nástupu na trůn bylo poškodit Peršany a to se jevilo velmi slibně. Carův a Numerianův příjezd cestou na východ oslavila mincovna v Kyziku. Do Mezopotámie vstoupil císař v roce 283, aniž by se setkal s odporem, Peršany porazil a obsadil nejprve město Seleukeia na Tigridu a pak i královské hlavní město Ktesifon. Římská provincie Mezopotámie byla tak znovu dobyta, Carus přijal titul Percisus Maximus a svého staršího syna Carina povýšil na Augusta. Koncem července byl Carus v noci nalezen mrtev ve svém stanu nedaleko Ktesifonu. Někdo tvrdil, že ho zabil blesk a jiní, že zemřel na nějakou nemoc. Mnohem pravděpodobnější byla jeho smrt dílem Numerianova tchána Apera.
Item image
Konečná cena:
240 000 Kč
Vyvolávací cena:
90 000 Kč
Denár, C. - , přibližně z let 992 - 995, mincovna Vyšehrad, křížená ražba_Unikát! | Nádherný exemplář prototypu vyšehradského denáru typu ruka/kaplice se jménem Boleslava na líci, bez knížecího titulu DVX, což je v tomto období zcela neobvyklé. Atypicky je mincovna uvedena na líci za jménem vydavatele. Na líci je zobrazena ruka anglosaského typu, kde písmeno omega vlevo od ruky boží je nahrazeno mečem. Jedná se o starý typ meče s drážkou jako u skupiny denárů Cach 1970,  č. 90-92. Později je tento meč zobrazen pouze schematicky na denárech typů Cach 1970,  č. 133, č. 143 a naposledy u denáru Cach 1970, č. 142. Motiv s mečem po straně ruky boží se vyskytuje pouze u vyšehradské skupiny denárů. Meč představoval ve středověku symbol moci. To, že se objevuje vedle ruky boží, kde nahrazuje pozici dosud používaného písmene omega, navíc na denárech z 90. letech 10. století z vyšehradské mincovny, vede k domněnce, že by tento motiv mohl symbolizovat přesun knížecího sídla z Pražského hradu na Vyšehrad.Rub s motivem kaplice je pravděpodobně ražen pražským razidlem. Pod kaplicí nese nejstarší známé hebrejské užití jména božího „Jahve“ ve zkráceném tvaru .EH-. Později se objevuje ve tvaru IEAH nebo EAH, příp. IAH na denáru Cach 1970, č.226 a na denárech Boleslava III. Cach 1970, č. 194-196(3). Znám je taktéž vyšehradský denár Cach 1970, č. 142 v českém tvaru BOZE a jeho současník z pražské mincovny denár Cach 1970, č. 134 v latinském tvaru DEVS.Použití razidel ze dvou různých mincoven je velmi řídké. Dosud známe jediný další případ z tohoto období a to denár Soběslava Slavníka, kde na rub mince je taktéž použito pražské razidlo. Jak k těmto výjimečným událostem docházelo se zatím nepodařilo spolehlivě vysvětlit. Jedním z možných vysvětlení je, že se razidlo mohlo do mincovny dostat odchodem nájemce nebo mincmistra do nové mincovny. Jsou známy případy těchto křížených ražeb z tolarového období. Mince byla ražena současně s posledními mincemi ethelredského typu nebo záhy po nich, v první polovině 90. let 10. století, nejpozději však do roku 995.
Item image
Konečná cena:
80 000 Kč
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
Denár, C.269, nep. nedor._RR!
Item image
Konečná cena:
600 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát královský (před rokem 1356), Cast.4 (3,51 g), starý podložní lístek Karel Chaura
Item image
Konečná cena:
850 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát b.l., Auerbach, Don.849 var. (sv. Václav se svatozáří), Cast.6 (3,50 g)_RR! | Za vlády Karla IV. se v hornofalcko-franckém okruhu vytváří nový územní celek, který byl pojmenován Nové Čechy nebo také Česká Falce, popř. Horní Falce, a řadí se mezi země Českého království. Právo razit mince na tomto území si Karel IV.  nechal potvrdit v tzv. Zlaté bule  z roku 1356, kterou vydal a podle které českému králi příslušelo právo razit mince ve všech zemích, které spadaly pod jeho přímou vládu. Na základě tohoto opatření otevřel v roce 1356 Karel IV. v Nových Čechách mincovnu, zprvu v Laufu (1356). Následně byla otevřena mincovna v Erlangenu, a později v Auerbachu. Tam se za vlády Karlova syna Václava (1378-1419) razila v omezeném rozsahu zlatá mince. Mince byla portrétní, s obrazem sv. Václava s orlicí na líci mince a s českým lvem na rubu s titulaturou WENCEZLAVS D GRACIA / ROMANORVM ET BOEMIE REX. Později po roce 1384 byl nahrazen králův portrét v líci iniciálou W v gotickém orámování. Na rubu zůstává i nadále český lev, tentokrát  v gotické točenici. Tato mince je ražena už v pražské mincovně. Konec Nových Čech souvisí s pasivní říšskou politikou krále Václava IV., který v roce 1400 ztratil titul římského krále a Auerbach padl do rukou Ruprechta III. Falckého. Tímto se uzavřela mincovní činnost českých panovníků na tomto území.
Item image
Konečná cena:
950 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát b.l., Praha, Don.943 (3,48 g), mimořádně pěkně zachovalý_RR! | V souvislosti se stabilizací české měny za vlády Vladislava II. Jagellonského došlo po řadě desetiletí k obnovení ražby zlatých dukátů v Praze, šlo však pouze o omezenou produkci. V ražbě českých dukátů pokračoval i Ludvík I., avšak jen ve velmi omezené míře a proto jsou dnes tyto ražby frekvencí výskytu velice vzácné, bez nadsázky jde o v kategorii pozdně středověkých českých ražeb o jedny z nejvzácnějších mincí. Dukáty Ludvíka I. mají oproti ražbám lucemburské éry zcela novou ikonografii. Na líci je vždy umístěn znak s českým lvem a na rubu se po mnoha desetiletích znovu objevil typicky český motiv, obraz zemského patrona sv. Václava, tentokrát stojícího ve zbroji se štítem a praporcem. Je zřejmé, že vyobrazení vychází z plastiky tohoto světce vytvořené v dílně Petra Parléře a stojící dodnes ve svatováclavské kapli | v katedrále sv. Víta. Ludvíkovy dukáty bohužel stále čekají na moderní typologické zpracování. Je zjevné, že existuje řada typů, nicméně lze vymezit dvě základní skupiny - dukáty bez letopočtu a dukáty datované (nejstarší známý datovaný český dukát je z roku 1511).
Item image
Konečná cena:
575 000 Kč
Vyvolávací cena:
180 000 Kč
Dukát b.l., Praha-Jan z Vartenberka, Don.989 (3,52 g), nep. zvlněn, mimořádně pěkný_RR! | Za vlády Ludvíka Jagellonského pokračovala ražba českých dukátů. Také jejich produkci předpokládáme v Praze, avšak nelze vyloučit i další místa jejich ražby. Z dochovaného počtu exemplářů lze odvodit, že objem produkce Ludvíkových dukátů byl velmi malý a každý dochovaný exemplář je dnes sběratelsky velmi vzácný.
Item image
Konečná cena:
220 000 Kč
Vyvolávací cena:
120 000 Kč
Dukát 1618, Praha-Hübmer, Hal.488, nep. zvlněn_R!
Item image
Konečná cena:
2 050 000 Kč
Vyvolávací cena:
300 000 Kč
10 Dukát 1633, Praha-Schuster, Hal.713 (34,64 g)_R!
Item image
Konečná cena:
160 000 Kč
Vyvolávací cena:
100 000 Kč
Tolar 1792 A - královský, Vídeň, Dav.1176, KM.257, nep. rysky_RR!
Item image
Konečná cena:
110 000 Kč
Vyvolávací cena:
80 000 Kč
4 Dukát 1843 A, rysky
Item image
Konečná cena:
550 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát 1582, Rychleby, FuS.2487, Sa.5, Záplata.1 (3,50 g), nep. zvlněn_R! | Vilém z Rožmberka (1535-1592) byl předposledním mužským potomkem starobylého českého panského rodu. Vlastnil rozsáhlá panství především v jižních Čechách. Rožmberkové byli po staletí partnery i protihráči českých králů. Od časů Vladislava II. byli dle zemského zákona v prostředí české stavovské společnosti prvními po králi. Také Vilém navázal na rodové tradice a zastával nejvyšší zemské úřady. Stal se nejvyšším purkrabím pražským, tedy jakousi hlavou české zemské vlády. Cizí diplomati ho nazývali českým místokrálem.V r. 1581 koupil ve Slezsku dvě horní města Rychleby (Reichenstein) a Silberberg, kde se těžilo zlato a stříbro. S Rychleby bylo také spojeno mincovní právo, které si Vilém nechal potvrdit císařem Rudolfem II. Již za předchozích vlastníků knížat minsterbersko-olešnických se zde razily zlaté dukáty, na jejichž reverzu byl tradičně zobrazen patron Rychleb sv. Kryštof. Vilém tato panství koupil především z prestižních důvodů a bezprostředně začal plánovat obnovu mincovní činnosti. Hejtmanem panství a správcem mincovny se stal v letech 1581-1592 Marcus Ambrosius z Brosenthalu, jehož iniciály MA jsou na některých Vilémových dukátech. V r. 1582 byl ustanoven mincmistrem Adam Hartman z Lesdorfu, který tento úřad zastával do r. 1585. Po něm nastoupil mincíř Valentin Hanisch, jenž byl jmenován mincmistrem až r. 1595. Kolky rožmberských mincí řezal vratislavský rytec Matyáš Kauerhase ražba dukátů, jejich násobků a raritních tolarů měla především reprezentativní funkci. Počet vyražených kusů se dá v průměru odhadnout na 1.000-2.000 dukátů ročně. Již 2. února 1582 bylo vyraženo prvních 596 dukátů. Není vyloučeno, že k nim patřil i zde dražený kus.
Item image
Konečná cena:
700 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát 1750, Praha, výtěžková mince z fürstenbergských dolů v Jíllovém u Prahy, Fb.1064, KM.10, Dollinger.28 (3,48 g), mimořádně vzácný v této zachovalosti_RR!
Item image
Konečná cena:
1 250 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát 1767, Praha-Erdmann+Stöhr, BPM.506 (3,48 g), mimořádná zachovalost_RR!
Item image
Konečná cena:
950 000 Kč
Vyvolávací cena:
150 000 Kč
Dukát 1631, Jičín-Steinmüller, Nech.76 (3,46 g), zcela nep. zvlněn_R! | Nejznámější osobností šlechtické rodiny Valdštejnů je nepochybně Albrecht z Valdštejna (1583–1634). Jeho osudy spjaté s vojenskou kariérou jsou dobře známy. Příklon k Ferdinandovi II. za stavovského povstání mu přinesl posléze obrovský majetek a především zcela ojedinělé společenské postavení. Vír probíhající třicetileté války jej vynesl do výšin, učinil z něj vojevůdce a politika celoevropského významu. Valdštejnova touha po moci a především podezření, že usiluje o český trůn, však předznamenalo i jeho pád, byl zavražděn v Chebu 25. 2. 1634. Jednou z výsad, které Valdštejn získal, bylo také právo ražby vlastní mince. Hlavní mincovnu umístil v srdci svého rozsáhlého pozemkového majetku v Jičíně. Ražba zde započala v roce 1626 a trvala až do roku 1634. Po celou dobu existence mincovny zde byly raženy dukáty včetně násobků, 2- a tolary, ½- a ¼ tolary a masově 3 krejcary. Dnes velmi vzácný je ½ krejcar 1632. Byly to především politické důvody, které vedly Ferdinanda II. ke snaze o vymazání památky na Albrechta z Valdštejna. Jedním z konkrétních opatření bylo také systematické stahování Valdštejnových mincí z oběhu. Právě proto se těchto ražeb, kromě 3 krejcarů, dochovalo jen málo. Nabízený dukát byl ražen v Jičíně roku 1631. U této ražby zaujme především její jedinečná zachovalost.
Item image
Konečná cena:
1 800 000 Kč
Vyvolávací cena:
1 000 000 Kč
2 Dukát 1938 (raženo pouze 14 ks + 172 ks Slovenský štát)_RRR!
Item image
Konečná cena:
3 450 000 Kč
Vyvolávací cena:
1 200 000 Kč
10 Dukát 1938 (raženo pouze 20 ks + 172 Slovenský štát)_RR!
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
1 250 000 Kč
Medaile 1931 (J. Šejnost) - 150. výročí vyhlášení tolerančního patentu. Kostelík v Libuši, opis, v ex. letopočty / Kalich na knize, v ex. 3-řádkový nápis. Au 0,987, 40 mm (55,49 g), Bo.135a (raženy pouze 4 ks), pův. etue se zlatým tiskem kalichu a letopočty 1781 - 1931, dále ručně psaný lístek pův majitele "V mincovně razili tuto medaili 4x 1. prosince 1931 přede mnou. Rudolf"_RRR!
Item image
Konečná cena:
700 000 Kč
Vyvolávací cena:
400 000 Kč
25 Haléř 1932 - zkušební ražba, CuNi 21 mm (4,05 g), hrubé vroubky na hraně, perlovec s většími perlami, Chlapovič.29, Havel obr. 49 a 50_RRR! | Pětadvacetníky se za první republiky začaly razit až začátkem třicátých let, jako opatření proti velikému nedostatku pětníků v oběhu. Do stávající soustavy kovových mincí bylo třeba zasadit novou minci správným způsobem – musela mít vhodný průměr a správnou slitinu kovu. Materiál musel splňovat podmínku, aby nižší hodnoty (5 hal., 10 hal. a 20 hal.) nebyly vyráběny z kovu hodnotnějšího a recipročně aby mince vyšších hodnot nebyly ze slitin levnějších (50 hal., 1 Kč, 5 Kč a 10 Kč). Nejprve se zvažovalo změnit slitinu pro dvacetihaléř a razit jej z levnější mosazi. Nakonec však bylo rozhodnuto, že pětadvacetníky se budou razit z mědiniklu, stejně jako sousední hodnoty dvacetihaléř a padesátihaléř, protože ani tak by základní podmínka pro stanovování slitin mincí by nebyla porušena. Mincovna narychlo předložila materiálové odražky, a aby ministerstvo financí nestudovalo „prázdná kovová kolečka“, umístila na jednu stranu mince dominantní hodnotu „25“ a na druhou stranu lva z jednokorunové mince. Celkový vzhled této ukázkové mince je dílem interních rytců mincovny v čele s Antonem Hámem. Mincovna tak trochu doufala, že ministerstvo financí přijme tento vzhled za definitivní a nebude na pětadvacetihaléř vypisovat uměleckou soutěž , která by celý proces značně prodloužila.Ministerstvo financí se však vydalo jinou cestou. Oslovilo přímo zkušeného autora většiny našich tehdejších kovových platidel Otakara Španiela a zadalo mu zakázku přímo.Ten dostal za úkol ztvárnit takové vzhledy obou stran, aby se co nejvíce odlišovaly od ostatních stávajících hodnot (aby při běžném platebním styku nedocházelo k nechtěným záměnám). V říjnu roku 1932 mincovna obdržela definitivní vzhledy líce a rubu. Diskutovalo se pouze o jemnosti perlovce a rýhování, ale nic nebránilo realizaci pokusné ověřovací série. Po předložení vzorových exemplářů pro odsouhlasení vzhledu státního znaku ministerstvo vnitra, pouze vytklo, že slovenský kříž se nesmí dotýkat horní části slovenského znaku na prsou lva. Mincovna narychlo pověřila své rytce, kteří tuto drobnost opravili na pozitivním razicím nástroji. Posléze mincovna vyrobila definitivní vzorové odražky a předložila je ke schválení. Při této příležitosti mincovna opětovně předložila i odražky dle původní modelace svých interních rytců jako protinávrh, ministerstvo však doporučilo k ražbě mince dle modelů prof. Španiela. Koncem roku 1932 byly veškeré pokusné ražby znehodnoceny a roztaveny. Zachránilo se jen několik málo kusů, které se dostaly mezi sběratele.
Item image
Konečná cena:
neprodáno
Vyvolávací cena:
750 000 Kč
Řád socialismu, zlato, smalty, české granáty, značeno "S1P" (Safina), puncováno puncem a "750", celková hmotnost včetně stuhy a závěsem 78,07 g, neudělený exemplář s dorytým číslem 4, orig. červená etue s černým tiskem, VM.30 Dle zjištění bylo vyrobeno celkem 7 ks dekorací připravených k udělení, nakonec exemplář číslo 1 dostal pouze Rudolf Slánský, generální tajemník ÚV KSČ, zbytek zůstal neudělen
Item image
Konečná cena:
1 450 000 Kč
Vyvolávací cena:
1 000 000 Kč
Zlatá olympijská medaile českého hokejového týmu ze zimních olympijských her v Naganu Zlacené stříbro 80 mm, tloušťka 9,7 mm (256 g), původní udělovací etue uvnitř se zlatým tiskem, uděleno pouze 23 kusů medailí hráčům českého národního týmu_velmi vzácné | Před dvaceti lety dosáhl český hokej svého zatím největšího úspěchu, na olympijských hrách v Naganu vybojovali čeští hokejisté zlaté olympijské medaile. Japonský turnaj byl přitom vůbec prvním, na kterém mohli pod pěti propojenými kruhy hrát i hokejisté z NHL. Mezinárodní olympijský výbor se dohodl s IIHF a NHL, že nejslavnější ligová soutěž bude poprvé v historii přerušena, aby na olympijském turnaji mohli startovat světoví hráči hrající v této lize. Experti očekávali, že o zlato se utkají Američané s Kanaďany, jisté šance se ještě dávaly Rusům, ale s českým týmem se rozhodně nepočítalo. Přesto se hokejový tým České republiky, v jehož barvách nastoupili například útočník Jaromír Jágr, budoucí trenér české reprezentace Vladimír Růžička nebo brankář Dominik Hašek, stal překvapivým vítězem. Favorizovaná Kanada skončila až na čtvrtém místě, stříbro získal tým Ruské federace, bronzovou medaili si z Japonska odvezli hokejisté Finska. Český tým dosáhl tohoto výjimečného úspěchu pod trenérským vedením Ivana Hlinky. Po urputných bojích se nejprve český tým probojoval do finále a v závěrečném utkání s Ruskem to byl náš hráč, který vstřelil jedinou branku zápasu, jenž rozhodla o našem vítězství. Střelcem tohoto gólu, který padl ve třetí třetině v čase 48:08, byl Petr Svoboda za asistence Pavla Patery a Martina Procházky. Dominik Hašek byl navíc vyhlášen nejlepším hráčem tohoto turnaje století v kategorii brankář. Zlatá medaile z Nagana, je jednou z nejcennějších sportovních trofejí v historii českého sportu a první olympijskou medailí za kolektivní sporty po rozdělení se Slovenskem. Tento triumf našeho národního týmu slavila doslova celá země. Zlaté naganské medaile obdrželo 23 hráčů našeho hokejového týmu. | Dominik Hašek • Milan Hnilička • Roman Čechmánek • František Kučera • Libor Procházka • Jaroslav Špaček • Petr Svoboda • Richard Šmehlík • Roman Hamrlík • Jiří Šlégr • Pavel Patera • Robert Lang • Jan Čaloun • Martin Procházka • Robert Reichel • David Moravec • Milan Hejduk • Martin Ručinský • Martin Straka • Jiří Dopita • Josef Beránek • Jaromír Jágr • Vladimír Růžička