Dražební řád - 1.eAukce

Pořadatel dražby: společnost Bankovky.com s.r.o., IČ: 085 04 661, se sídlem Korunní 50, Vinohrady,
120 00 Praha 2. Pořadatel dražby provádí dražbu na účet vlastníka dle zákona č. 26/2000 Sb., Zákon
o veřejných dražbách.


Účastnící dražby: Účastníkem dražby (dražitelem) mohou být pouze fyzické a právnické osoby
způsobilé k právním jednáním, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje
a jejich registrace je schválena administrátorem. Pořadateli dražby neznámý účastník dražby může
být požádán o záruky nebo doporučení. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na
konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé
aukci. Účastník dražby je povinen respektovat dražební řád pořadatele dražby.


Průběh dražby: Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny, které jsou základními cenami,
a není možné je snižovat. Výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Předmět dražby je
prodán nejvyšší nabídce. Vložený limit má přednost před příhozem v živé aukci ve stejné výši. Pokud
pořadatel dražby neurčí jinak, draží se dle pořadí v katalogu.


Tabulka dražebních příhozů:
do 500 Kč………….……….20 Kč do 50.000 Kč…………………..2.000 Kč
do 1.000 Kč…………….…..50 Kč do 100.000 Kč…………………5.000 Kč
do 2.000 Kč…………….…100 Kč do 200.000 Kč……………….10.000 Kč
do 5.000 Kč…………….…200 Kč do 500.000 Kč……………….20.000 Kč
do 10.000 Kč…………..….500 Kč přes 500.000 Kč…………….50.000 Kč
do 20.000 Kč…………....1.000 Kč


Úhrady ceny dosažené vydražením: K ceně dosažené v dražbě se připočítává dražební přirážka ve
výši 20%. Platba se přijímá v českých korunách (CZK) a ve volně směnitelných měnách dle aktuálního
kurzového lístku banky pořadatele dražby. Pokud není dohodnuto jinak, úhrada musí být provedena
do 14 kalendářních dnů ode dne konání dražby. Předmět dražby se stává majetkem kupujícího až po
jeho zaplacení.


Reklamace: U všech předmětů dražby je garantována pravost a kvalita uvedená v popisu. Reklamace
kvality není možná u předmětu dražby, kde je kvalita určena třetí stranou. U osob, které se účastnily
prohlídky předmětu dražby, nebude brán zřetel na pozdější reklamace kvality či popisu předmětu
dražby. Při osobním převzetí musí kupující reklamovat vady v týž den, při převzetí zásilky je lhůta pro
reklamaci 3 pracovní dny od převzetí zásilky. U předmětu dražby, který obsahuje více kusů, nejsou
reklamace možné. Oprávněné reklamace budou samozřejmě uznány.


Závěrečná ustanovení: Zahraniční účastníci dražby jsou povinni respektovat devizové, celní a daňové
předpisy České republiky a své země. K řešení sporů plynoucích z průběhu dražby, tohoto dražebního
řádu a realizace dražby jsou příslušné obecné soudy ČR, s místní příslušností v Praze. Pouze úplná
verze dražebního řádu je právoplatná. Úplná verze dražebního řádu je dostupná v sídle pořadatele
dražby a je rovněž zveřejněna na internetových stránkách pořadatele dražby.