banner

Aukční řád

Pořadatel dražby

Dražba je pořádána neziskovou organizací Humanitárního a rozvojového střediska Diakonie ČCE, Belgická 374/22, Praha 2, IČO 73635383 (dále jen dražebník) za účelem získání finančních prostředků, které budou dále poskytnuty na podporu vzdělávání syrských uprchlíků v Libanonu. Koupí obrazu nebo fotografie nejenže investujete do uměleckého díla, ale zároveň tím uděláte dobrý skutek: podpoříte vzdělávání dětí, kterým syrská válka sebrala normální život.

Válka v Sýrii trvá již od roku 2011. Miliony dětí školou povinných kvůli ní nezažily život v míru. Sousední Libanon přijal na 1,5 milionu lidí ze Sýrie. Sám se přitom potýká s politickou nestabilitou a vážnými ekonomickými problémy, které ještě vyostřila covidová pandemie,“ říká Erik Siegl, vedoucí zahraničních projektů Diakonie a dodává: „Od roku 2017 podporujeme komunitní centrum v Bejrútu, které pomáhá chudým syrským i místním rodinám. Poskytuje jim potravinovou pomoc, zdravotní a psychologickou péči i vzdělání. Svou investicí do obrazu nebo fotografie tak investujete do naděje na lepší budoucnost těchto dětí.“

 

Dražebník pořádá tuto charitativní aukci bez nároku na odměnu. Cena dosažená vydražením je tak konečnou cenou vydraženého předmětu a nebudou k ní připočítávány žádné poplatky (kromě případných nákladů na dopravu, viz níže).

 

Účastníci aukce

Účastníkem aukce (dražitelem) mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz a jejichž přihlášení do aukce je schváleno dražebníkem. Po přihlášení mohou registrovaní a schválení dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz nebo přihazovat v reálném čase na portálu LiveBid.cz. Osoby účastnící se aukce svou registrací souhlasí s tím, že se budou řídit touto aukční vyhláškou a podmínkami využití systému Livebid. Účastníkem dražby může být i zájemce v sále, účastník dražící po telefonu nebo na základě písemné plné moci.

 

Aukční předměty

Aukční předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v aukci, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou). Dražebník neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách.

 

Průběh limitní části (předaukce)

Předaukce je zahájena 9. 3. 2023 a ukončena 2. 4. 2023 v 16:00 hodin. Aukční katalog je zobrazen na dražebním portálu Livebid.cz. Registrovaní a přihlášení uživatelé mohou od tohoto okamžiku zadávat na položky zařazené do aukce tzv. limity. Limitem se rozumí maximální částka, kterou je dražitel ochoten za položku nabídnout, tuto částku napíše dražitel do okénka Cena a stiskne tlačítko Limitovat, poté se objeví okno Potvrďte vložení limitu. Po opětovném stisknutí tlačítka Limitovat systém limit zaregistruje a zobrazí aktuální cenu dražené položky. Po ukončení limitní části aukce již nelze zadávat limity na žádné položky.

 

Průběh živé aukce (přihazování)

Sálová a živá online aukce začíná v určený den a čas (2. 4. 2023, 17 hodin). Zahajuje se první položkou a pokračuje položkami následujícími dle řazení v katalogu. Online aukce vychází z limitování. Pro každou položku je nastaven čas 30 vteřin, který je odpočítáván přímo na obrazovce pod draženým dílem, aby dražitelé věděli, kolik času zbývá na příhoz. Jakmile některý z účastníků provede nový příhoz, časový odpočet začíná znovu. Pokud odpočet skončí, položka se odklepává a vyhrává ji zájemce, který podal poslední nejvyšší příhoz. Pokud žádný z dražitelů v eAukci, ani v sále nepřihodil, položka se označí jako neprodaná a následuje další položka.

 

Příhozy

Okamžitá aukční cena v rozmezí Kč

Minimální výše příhozu v Kč

 

 

0 — 10 000 Kč

200 Kč

10 000 — 100 000 Kč

1 000 Kč

100 000 a  výše

5 000 Kč

 

 

    

Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit související peněžitý dar převodem na transparentní bankovní účet č. 2400384700/2010, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne vydražení. Vydražené předměty z aukce budou vydražiteli předány po zaplacení peněžitého daru ode dne konání aukce na adrese Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1, od 11. dubna pak po předchozí domluvě v sídle Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická 374/22, Praha 2. Pokud si bude vydražitel přát zaslat vydražený předmět aukce poštou či kurýrní službou, je to po dohodě s dražebníkem možné. Veškeré náklady spojené s přepravou nese vydražitel a musí být uhrazeny předem. Dražebník nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila vydražiteli.

Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením ve lhůtě do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu, je dražba považována za zmařenou a kupní smlouva se od počátku ruší. Dražebník si dále vyhrazuje právo zablokovat registraci vydražitele, který zmařil dražbu, k budoucím jím pořádaným dražbám. Takto zablokovaný dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to ani pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Toto jednání by mohlo být považováno za podvodné jednání se všemi právními důsledky s tím spojenýmiDražebník si rovněž vyhrazuje právo zablokovat registraci každé další osobě, která se na zmaření dražby podílela. Dražebník je oprávněn vyúčtovat dražiteli, který aukci zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou aukcí vznikly. Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele.

 

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené věci okamžikem uhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem.

 

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, a ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.

Veškerý obsah umístěný v systému Livebid podléhá autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování a/nebo jiné šíření bez výslovného souhlasu dražebníka je zakázáno.

Dražebník si vyhrazuje právo zrušit aukci či změnit její termín z technických důvodů a/nebo v případě vzniku jakýchkoli jiných překážek nezaviněných dražebníkem. Dražebník si vyhrazuje právo tento Aukční řád jednostranně změnit, a to uveřejněním jeho aktuálního úplného znění na internetových stránkách systému Livebid.

Otázky neupravené tímto dražebním řádem budou posuzovány v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími souvisejícími předpisy právního řádu České republiky.