banner

Aukční řád

 

                            Aukční řád 

  GALERIEAZ Plzeň    O. Beníškové 5 ,  Plzeň 301 00

    M.GRACÍK  IČO: 41681584

   Číslo účtu:  Rb:  6033639991 / 5500

   e-mail: galerie@seznam.cz

   tel. +420 603363999

 

Aukční podmínky – internetové aukce

Účastníci aukce

Dražitel v internetové aukci, může být právnická osoba nebo svéprávná fyzická osoba starší osmnácti let. Podmínkou účasti je registrace na portálu LiveBid.cz.  Přihlášením na portál LiveBid.cz a příhozem se dražitel zavazuje k dodržování aukčních podmínek. Podmínky jsou pro všechny účastníky stejné a závazné.  Po registraci a přihlášení mohou schválení dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v internetové aukci.

Dražebník M.Gracík ,  vystupuje jako zprostředkovatel prodeje aukční formou. Dražebníku náleží provize   Provize - dražební  přirážka  je   20%.

 

Průběh internetové aukce

Katalog bude zveřejněn  s popisem a vyvolávací cenou jednotlivých položek nejpozději 14 dnů před koncem aukce. Aukce se koná v případě, že dražitel přihodí na jednotlivou položku.

Dražitel může před samotnou aukcí zadat limit (nejvyšší nabídku). Systém LiveBid bude až do výše limitu automaticky přihazovat. Limit je možné v průběhu aukce navyšovat. Pro podání nabídky je stanovena lhůta, po jejím uplynutí nelze nabídky akceptovat. Dražitel nemůže podanou nabídku zrušit - odvolat. Dojde-li k příhozu na položku v čase kratším než 20 vteřin před ukončením aukce, prodlouží se čas ukončení aukce automaticky o 20 vteřin.

Dražebník si vyhrazuje právo změnit, nebo zrušit aukci konkrétní položky.

Dražebník neručí za případné potíže s připojením k internetu na straně dražitele.

 

Používané výrazy v popisu předmětů

signováno – signováno vlastní rukou autora

připsáno – pravděpodobně dílo uvedeného autora, ale může se jednat i o někoho jiného

označeno – popsáno možná někým jiným, i později

dílna/studio – dílo pochází pravděpodobně z dílny autora, snad na něm spolupracoval se svými žáky, učni, spolupracovníky

škola – vytvořeno stylem autora i ve stejném období

okruh – dílo vytvořeno v regionu přímého vlivu autora

následovník – dílo ve stylu autora, i později

napodobitel – dílo napodobeno, opakováno, kopírováno dle předlohy, ve stylu autora.

KP – předmět  byl prohlášen státem za kulturní památku a podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.

 

Výše příhozu je určena takto:

 

Okamžitá dražební cena v Kč příhoz v Kč

do 5000...............................................       100

5.000-10.000.......................................       500

10.000-20.000.....................................    1.000

20.000-50.000.....................................    2.000

50.000-100.000...................................    5.000

100.000-200.000...............................    10.000

200.000-500.000...............................    20.000

nad 500.000........................................  50.000

 

 Prodej

Předmět zakoupil dražitel, který učinil nejvyšší nabídku. Dražiteli bude účtována provize - dražební přirážka  ve výši 20% z dosažené ceny a připočítává se k ceně dosažené dražením.

 

Vlastnické právo přechází na nového nabyvatele (dražitele s nejvyšším příhozem) okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Cena je složena z ceny dosažené vydražením a provize - dražební přirážka 20%. Dražitel je povinen uhradit kupní cenu do 7 dnů od ukončení internetové aukce platbou na účet provozovatele M.Gracík

Platba v hotovosti nesmí převýšit maximální zákonem stanovený limit pro hotovostní platby.(10.000,- Euro v Kč tj. 250.000,- počítá se vždy v aktuálním kurzu ke dni platby) Kreditní karty nejsou akceptovány. V případě neuhrazení zruší aukční síň vydražení konkrétního předmětu a prohlásí aukci za zmařenou. V tomto případě bude dražebník vymáhat škodu smluvní sankci na náklady dražitele, který aukci zmařil.

Údaje o předmětech týkající se autorství, původu, pravosti, data vzniku, stáří, provenience, stavu, vyvolávací ceny, vyjadřují pouze názor dražebníka. Přesnost nemůže být zaručena. Zveřejněné fotografie jsou součástí popisu , kde je vše zdokumentováno. Míry obrazů jsou měřeny s rámem  ( v závorce bez rámu,  čistá plocha malby ) .

Všechny položky  jsou zpřístupněny v  provozovně před a po celou dobu jejich aukce, a to 14 dnů před ukončením aukce.

Prohlídka se musí předem dohodnout prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky  s dražebníkem na konkrétní termín.

Položky aukce můžou vykazovat malé restaurátorské zásahy, poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která ovlivňují hodnotu položky. Prědměty mohou být restaurované, čistěné, poškozené, nefunkční. Je výhradně na dražiteli zda oběkt odpovídá popisu který je zveřejněn na internetu.

Každý dražitel má 14 dnů před ukončním aukce sám možnost, popřípadě se znalcem se s předměty zařazenými do aukce seznámit v provozovně dražebníka. Přědměty si prohlédnout a přesvědčit se o stavu, pravosti, provedení a funkčnosti.

Prohlídka se musí předem dohodnout prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky  s dražebníkem na konkrétní termín.

Vydraženou položku je možno převzít osobně na adrese GALERIE AZ, O. Beníškové 5, Plzeň, nebo písemně požádat o zaslání věci do místa určení za paušální částku 500 Kč vč. DPH, zahrnující poštovné, balné a pojištění, za každou jednotlivou položku. Cena za zaslání položky do zahraničí je smluvní. Náklady na přepravu položky hradí vítězný účastník. Odpovědnost za vydraženou položku při přepravě nese přepravce. Nebezpečí škody na položce přechází na vítězného účastníka internetové aukce okamžikem předání externímu přepravci. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, z bezpečnostních důvodů, která položka může být doručena externím přepravcem a kdy je nutné osobní převzetí položky na adrese GALERIE AZ, O.Beníškové 5, Plzeň, zejména u případného zasílání položek do zahraničí. Zasílání zasklených položek je předem vyloučeno. V případě nevyzvednutí vydražené a uhrazené položky je bezplatné skladné po dobu 10 dnů ode dne vydražení, po té je účtováno skladné ve výši 300 Kč, vč. DPH, na jednotlivou položku za každý den. Pokud dojde k opožděné platbě za danou položku, která bude učiněna po splatnosti dle těchto VOP, může provozovatel zaslat částku zpět vítěznému účastníkovi a to sníženou o škodu ve výši smluvní pokuty stanovené na 50 % z celkové částky za danou položku včetně poplatku provozovatele, bez nároku na danou položku ze strany vítězného účastníka.

 

Odstoupení od koupě

Dražitel se zavazuje, že si při převzetí, případně bez odkladu poté co si mohl vydražený předmět prohlédnout sdělí okamžitě vady dražebnikovi. Dražitel je oprávněn si za účelem odborné péče k prohlídce  převzetí předmětu zajistit na svoje náklady spoluúčast  dvou soudních znalců. Dražitel si je před koupí předmětu vědom, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje dražebníka. Jedná o zboží použité a na takové se nevztahují žádné záruky. Dražebník žádné záruky na toto zboží neposkytuje Nevztahují se na něj ani ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.

Dražebník upozorňuje dražitele, pro případ, že dražitel bude uplatňovat své nároky z vadného plnění a bude tvrdit, že předmět je padělek, napodobenina, falzifikát, bude tento nárok zohledněn, pouze pokud bude tato skutečnost jednoznačně a nesporně prokázána znaleckými posudky od dvou znalců v oboru výtvarného umění.

Reklamace musí být podána jen písemnou formou doporučeného dopisu na adresu sídla provozovatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

Výše smluvní sankce

V sankci je zahrnuta náhrada za zmařenou aukci, popřípadě za opakovaní aukce zmařené položky. Výše je stanovena paušální částkou  5.000,- Kč a k tomu ušlý zisk provozovatele ve výši 20% (dvaceti%) z nejvyššího podaného příhozu na tuto položku aukce dražitelem.

Koupě předmětu v aukci a právní vztahy a související právní vztahy se řídí českým právem. K případnému řešení sporů z dražby je oprávněný příslušný soud podle sídla dražebníka tj. soud v Plzni.

 

Doprava zboží

Cena přepravy se odvíjí od tarifu České pošty, popřípadě jiné transportní společnosti a balného. Snažíme se dobře zabalit a bezpečně dopravit.Pokud si zboží nebudete osobně vyzvedávat, prosím zeptejte se předem na cenu poštovného/dopravného.

 

Závěrečná ustanovení

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.