banner

Aukční řád

 1. Galerie Kodl, s.r.o., Praha 6, Patočkova 5, IČ: 48108847, DIČ: CZ48108847, (dále jen „Dražebník“) provádí aukci na žádost vlastníků dražených předmětů od 22.4.2020 v 10.00 hodin do 10.5. 2020 v 16 hodin na platformě LiveBid.
 2. Aukce je neveřejná, přístupná pouze pro zákazníky Dražebníka a další osoby, které budou zaregistrovány jako účastníci aukce. Zákon č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách, se na aukci nepoužije. Dražebník je oprávněn bez udání důvodu odmítnout účast zájemce na aukci; na registraci ani na účast na aukci není právní nárok. Dražebník je oprávněn
  požadovat složení jistoty jako podmínku účasti dražitele na aukci draženého předmětu. Výše jistoty pak činí 20 % vyvolávací ceny draženého předmětu, pokud není uvedeno v aukčním katalogu jinak.
 3. Minimální výše příhozu je:
  • a) 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50 000 Kč,
  • b) 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,
  • c) 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,
  • d) 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč,
  • e) 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000 Kč, ale méně než 10 000 000 Kč,
  • f) 200 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více.
 4. Pořadí příhozů rozhoduje pořadí zaregistrovaných dražebníků na platformě LiveBid.
 5. Vydražitelem se stává dražitel, který učinil nejvyšší platný příhoz a jemuž je udělen příklep. Cenu je vydražitel povinen uhradit do 5 pracovních dní od konce aukce, a to v hotovosti, pokud výše takové platby nepřesáhne limit stanovený s ohledem na povinnosti dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve výši 250 000 Kč (dále jen
  „Limit“), případně platební kartou nebo převodem jinak je jím aukce zmařena.
 6. Dražitel může dražit i v nepřítomnosti, udělí-li ověřenou písemnou plnou moc Dražebníkovi k zastoupení na aukci, určí-li věci, které má Dražebník za něho dražit a určí-li limit, do jehož výše má Dražebník přihazovat, a to pro každou věc zvlášť. Dražit po telefonu lze po předchozí písemné dohodě s Dražebníkem. Plné moci k zastoupení v dražbě jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.galeriekodl.cz.
 7. Uhradí-li vydražitel plnou výši Ceny, bude mu vydražené dílo vydáno ihned po uhrazení celé Ceny po předložení Potvrzení o zaplacení v provozovně Dražebníka, GALERII KODL, Národní 7, 110 00 Praha 1, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce, pokud není sjednáno jinak. V případě prodlení vydražitele s převzetím vydraženého
  předmětu je Dražebník oprávněn účtovat vydražiteli skladné ve výši 200 Kč za každý započatý den.
 8. Přechod nebezpečí škody na draženém předmětu přechází na vydražitele okamžikem přechodu vlastnického práva; vydražitel bere na vědomí, že po ukončení aukce není dražený předmět kryt pojistkou Dražebníka a pro případ škody na draženém předmětu je s tímto srozuměn.
 9. Osoby účastnící se aukce svou registrací souhlasí s tím, že se budou řídit touto aukční vyhláškou. Právní vztahy související s touto aukcí, se řídí právním řádem