banner

Aukční řád

Aukční vyhláška, Galerie ART Praha spol. s r. o., Jarní aukce, 16. 5. 2021

Aukční vyhláška stanovuje pravidla konání a účasti na níže uvedené veřejné dražbě (dále jen „Aukce“) prováděné podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, pořádané jako dražebníkem společností Galerie ART Praha, spol. s r. o., IČ 48117421, sídlem Bořetická 2668/1, 193 00, Praha 9, Horní Počernice (dále jen „Pořadatel“) a je přístupná: v Galerii ART Praha spol. s r. o., Staroměstské nám. 20, 110 00, Praha 1, na webových stránkách společnosti www.galerie-art-praha.cz, v aukčním katalogu a v den aukce také v Galerii art Praha, staroměstské nám. 20, 110 00, Praha 1. Každý účastník aukce při registraci vyslovuje souhlas se zněním a porozumění této vyhlášky, zavazuje se jejími ustanoveními řídit a dodržovat je.

Aukční vyhláška

o konání veřejné dražby dobrovolné společné věcí movitých nejvyšší nabídce.

1.  Oznámení o konání aukce

Pořadatel Aukce Galerie ART Praha, spol. s r. o., IČ 48117421, DIČ CZ48117421, sídlem Praha 9 Horní Počernice, Bořetická 2668/1, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, vl. C 16981, oznamuje, že se dne 16. 5. 2021 od 16:00 hodin, v sídle společnosti Bořetická 2668/1, 193 00, Praha 9, Horní Počernice, bude na žádost vlastníků předmětů nabízených v aukci (dále jen „Navrhovatelů“) konat Aukce movitých věcí zejména obrazů, soch a dalších uměleckých děl a předmětů (dále jen „Aukční předměty“).

Místo, způsob, čas a termín konání aukce byly Pořadatelem upraveny tak, aby zohlednily epidemiologickou situaci a splnily legislativní opatření vyhlášené vládou ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. V souvislosti s těmito opatřeními a v kontextu jejich průběžných změn může být tato vyhláška doplněna tak, aby bylo zajištěno plnění zákonných požadavků v den konání aukce.  

2.  Aukční předměty  

Aukční předměty jsou označeny, popsány a reprodukovány v katalogu Aukce (dále jen „Katalog“), včetně jejich příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, včetně popisu jejich stavu, vad a vyvolávací ceny. 

Účastníci Aukce mají možnost si Aukční předměty fyzicky prohlédnout a seznámit s nimi na Předaukční výstavě konané v prostorách Galerie Art Praha, Praha 1, Staroměstské náměstí 20, denně od 3. 5. do 15. 5. 2021, od 10.00 do 18.30 hodinv den konání aukce pak od 10.00 do 15.00 hodin. Aukční předměty budou draženy v pořadí, jak jsou uvedeny v Katalogu a jsou nabízeny ve stavu, který je popsán v katalogu, nebo na popisce u díla, která upozorňuje na změnu, expertizu, vadu či později zjištěnou skutečnost.

Zájemci se mohou dále seznámit s nabízenými Aukčními předměty prostřednictvím webových stránek Pořadatele www.galerie-art-praha.cz . 

Aukční předměty budou draženy v pořadí, jak jsou uvedeny v Katalogu a jsou nabízeny ve stavu, který je popsán v katalogu, nebo na popisce u díla, která upozorňuje na změnu, expertizu, vadu či později zjištěnou skutečnost. Zájemci se mohou dále seznámit s nabízenými Aukčními předměty prostřednictvím webových stránek Pořadatele www.galerie-art-praha.cz .

3.  Dvoukolový systém Aukce

Pořadatel Aukce rozhodl, že Aukce proběhne dvoukolovým systémem, kdy:

 • PRVNÍ KOLO: proběhne formou elektronické on-line aukce, registrovaní účastníci budou moci činit příhozy, zadávat limity či se registrovat k dražbě po telefonu v sálové aukci. První kolo bude probíhat od zveřejnění on-line aukčního katalogu na webových stránkách Pořadatele galerie-art-praha.cz do 12:00 16. 5. 2021. Dosažené ceny a limity z prvního kola aukce budou přeneseny do druhého sálového kola Aukce. 
 • DRUHÉ KOLO: proběhne formou sálové aukce, která bude živě přenášena prostřednictvím internetu na adrese live.g-a-p.cz, položky v sálové aukci budou draženy od cen dosažených v prvním kole. Činit příhozy bude možné prostřednictvím telefonu, on-line prostřednictvím serveru livebid.cz či prostřednictvím písemného limitu. V případě, že nebude v druhém kole aukce učiněn příhoz, stává se vydražitelem položky vítězný dražitel z prvního kola. Aukce bude probíhat s ohledem na splnění podmínek vládních opatření v souvislosti  s onemocněním COVID-19 platných v den konání Aukce. 

4.  Průběh sálové Aukce

Licitátor či Pořadatelem pověřená osoba seznámí účastníky Aukce s pořadovým číslem draženého Aukčního předmětu z Katalogu, jeho stručným popisem a nejnižším podáním (dále jen “Vyvolávací cenou”). Po seznámení přistupuje licitátor k vlastní dražbě Aukčního předmětu. Paralelně s tímto jsou tyto informace spolu s fotografií právě draženého Aukčního předmětu včetně ceny a příhozů promítány v aukčním sále a živě přenášené prostřednictvím internetu. 

Aukce se mohou účastnit, tj. činit příhozy u Pořadatele registrovaní zájemci – účastníci dražby (dále jen „Dražitelé“):  

 • fyzicky přítomní v aukční síni sami činí příhozy viditelným zvednutím aukčního čísla, které obdrží při registraci, nebo
 • zájemci, kteří prostřednictvím Plné moci pověřili Pořadatele k účasti na aukci v nepřítomnosti formou dražby po telefonu, zadáním pevného limitu (písemně či on-line) či ● on-line Dražitelé, kteří provádí své příhozy živě prostřednictvím internetu.

Aukce Aukčního předmětu trvá tak dlouho, jak Zájemci činí příhozy. Zájemce, který nabídne nejvyšší nabídku (dále jen „Příklepová cena“) se stává po udělení příklepu licitátorem Vydražitelem daného Aukčního předmětu se svými právy a povinnostmi z toho plynoucími.

Navrhovatel má právo stanovit nejnižší Příklepovou cenu Aukčního předmětu tzv. Limit majitele (dále jen “Reservu”). V případě, že v průběhu dražby cena Aukčního předmětu nedosáhne Reservy, zůstává věc neprodána.  

Dražitelé v aukčním sále jsou v průběhu dražby Aukčního předmětu o skutečnosti, že je u daného Aukčního předmětu stanovena platná Reserva informováni viditelným “R”, které je promítáno spolu  s informacemi o Aukčním předmětu. V momentu, kdy je Reserva překonána, viditelné “R” zmizí.  

Příhozy určuje licitátor takto:

 • 500 Kč              při okamžité ceně do                      5 000 Kč
 • 1 000 Kč při okamžité ceně od                                5 000 do 50 000 Kč
 • 2 000 Kč při okamžité ceně od                                50 000 do 70 000 Kč
 • 5 000 Kč při okamžité ceně od                                70 000 do 100 000 Kč
 • 10 000 Kč při okamžité ceně od                             100 000 do 300 000 Kč
 • 20 000 Kč při okamžité ceně od                             300 000 do 750 000 Kč
 • 50 000 Kč při okamžité ceně od                             750 000 do 1 500 000 Kč
 • 100 000 Kč při okamžité ceně od                           1 500 000 do 5 000 000 Kč
 • 200 000 Kč při okamžité ceně nad        5 000 000 Kč

 

Úpravy příhozu i pořadí příhozů dle aktuální situace může činit pouze licitátor.  

Účastníkem aukce nesmí být osoba, která:

 • způsobila zmaření některé dřívější Aukce Pořadatele, tj. osoba, která nezaplatila v aukci nabytý Aukční předmět, nebo
 • se dříve pokusila Aukci pořadatele narušit, či ji dokonce narušila chováním odporujícím dobrým mravům a zákonům České republiky, nebo
 • poškodila či se pokusila poškodit dobré jméno Pořadatele a jeho pověst.

Pořadatel má právo odepřít vstup na aukci či odepřít účast (fyzicky, po telefonu či internetu) a vyvést podnapilé či hlučné osoby nebo kohokoli, kdo by mohl narušit či naruší klidný průběh aukce, a to bez udání důvodu. Účastníci aukce a všichni přítomní na aukci jsou povinni v průběhu jejího konání nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům a zákonům České republiky, nebo budou vyvedeni pořadateli.

Pořadatel má dále právo od účastníků požadovat prokázaní negativity vůči viru SARS-CoV2 negativním testem, změřit tělesnou teplotu kteréhokoliv z účastníků Aukce, a odepřít či vykázat  z Aukce kohokoli, jehož tělesná teplota přesáhne 37.0 ०C či bude-li tato osoba vykazovat jakékoli příznaky onemocnění, nebo nebude-li dodržovat aktuálně platná nařízení vlády České republiky  v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19.

 1. Způsoby účasti na aukci v nepřítomnosti:
  • Aukce na limit, tj. aukce v nepřítomnosti s určením částky, do které zájemce pověřuje Pořadatele, aby dražil ve prospěch Dražitele. Při aukci na limit Zájemce zadá limit prostřednictvím internetu v průběhu prvního on-line kola či vystaví Plnou moc Pořadateli na limit, tj. nejvyšší možnou příklepovou cenu za jednotlivé Aukční předměty, do které je Pořadatel nebo jím pověřená osoba zplnomocněna v aukci přihazovat a pokusit se pro Dražitele takto dotyčné dílo získat.  
  • Aukce po telefonu, tj. aukce v nepřítomnosti Dražitele, který „živě“ prostřednictvím telefonického spojení uděluje Pořadateli aukční instrukce. Pro Aukci po telefonu Dražitel vystaví a podepíše Plnou moc Pořadateli k zastoupení k aukci po telefonu, s uvedením svého telefonního čísla, na kterém bude Dražitel v průběhu aukce dosažitelný, určením Aukčního předmětu (uvedením katalogového čísla, autora a názvu), pro která zplnomocňuje Pořadatele k účasti na aukci.  Je povinností a zodpovědností Dražitele být v době aukce dostupný na uvedeném telefonním čísle  a prostřednictvím telefonu udělovat Pořadateli či jím pověřené osobě jasné, srozumitelné a závazné pokyny k postupu v rámci aukce, tj. zejména, nikoli však výlučně: bezprostředně reagovat na pohyb ceny díla, činit příhozy či svou účast ukončit. Pořadatel v den aukce provede ověření správnosti  a dostupnosti telefonního čísla kontrolním hovorem. Pro případ, že se Pořadateli nebo jím pověřené osobě nepodaří těsně před aukcí telefonicky spojit s Dražitelem, tj. Dražitel nebere telefon, telefon je nedostupný nebo z jiných technických důvodů se nepodaří navázat telefonické spojení, je pořadatel zplnomocněn bez dalšího souhlasu Dražitele k přihazování do výše vyvolávací ceny zvýšené o 20%, nebo do limitu uvedeném na Plné moci Dražitele a touto formou se pokusit předmět aukce pro Dražitele získat. Telefonní hovor Pořadatele či jím pověřené osoby s Dražitelem v průběhu aukce je nahráván s čímž Dražitel vyjadřuje souhlas.  
  • Aukce po internetu - tj. aukce v nepřítomnosti Dražitele, který “živě” prostřednictvím internetového spojení uděluje Pořadateli či jím pověřené osobě aukční instrukce. Pro aukci po internetu se dražitel aukčního předmětu registruje na portálu LiveBid.cz, jejichž prostřednictvím následně činí své příhozy.
  • Formulář plné moci je ke stažení na www.galerie-art-praha.cz. Příjem plných mocí pro aukci je ukončen dne 16. 5. 2021 ve 13:00 hodin. Pořadatel nezaručuje zpracování plných mocí přijatých po tomto čase.

5.  Příklepová cena

5.1 Cena dosažená vydražením (dále jen „Příklepová cena“) je v aukci nejvyšší nabídnutá cena, za kterou dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva Aukčního předmětu. Zájemce, který tuto cenu nabídl, se stává Vydražitelem Aukčního předmětu se všemi právy  a povinnostmi z toho plynoucími.

5.2 Pořadateli aukce náleží odměna (dále jen “Aukční provize”) ve výši 22% z Příklepové ceny, která je splatná Vydražitelem spolu s Příklepovou cenou. Aukční provize zahrnuje DPH 21%.

6.  Platební podmínky

6.1 Příklepovou cenu nelze dodatečně snížit ani o ní smlouvat.

6.2 Při nejbližší pauze či bezprostředně po skončení Aukce je Vydražitel povinen stvrdit Pořadateli svým podpisem v Protokolu o provedené dražbě, že za vydražená díla nabídl Příklepovou cenu, přijal práva o povinnosti z toho plynoucí a zavázal se uhradit Pořadateli Příklepovou cenu zvýšenou  o Aukční provizi (dále jen “Částka k úhradě”).  

6.3 Částka k úhradě je splatná při nejbližší pauze či bezprostředně po skončení aukce v hotovosti, kartou či jiným způsobem po dohodě s Pořadatelem. V případě, že Částka k úhradě převyšuje částku 200.000 Kč, je Vydražitel povinen složit zálohu v minimální výši 10% z Částky k úhradě, uznat svůj dluh a provést jeho úhradu dle instrukcí Pořadatele do 14 dnů po skončení aukce. Změna platebních podmínek je možná výhradně na základě písemné dohody Pořadatele a Vydražitele.

6.4 Vydražitelé, kteří se účastnili aukce v nepřítomnosti jsou o vydražení jimi dražených děl informování e-mailem nejpozději do dvou pracovních dnů po skončení aukce, kdy jim jsou zároveň zaslány podklady k provedení úhrady, lhůta na provedení úhrady je stanovena na 14 dnů od skončení aukce.

6.5 K přechodu vlastnických práv na Vydražitele dochází okamžikem udělení příklepu a úplným zaplacením Částky k úhradě.  

6.6 V případě, že prodlení úhrady Vydražitele přesáhne 30 dnů, má se za to, že Vydražitel (dále jen „Zmařitel“) od učiněné nabídky odstoupil a Pořadatel má v tomto případě právo po Zmařiteli požadovat náhradu veškeré škody vzniklé zmařením dražby daného Aukčního předmětu, a to minimálně ve výši součtu odpovídající Aukční provize z Příklepové ceny zmařeného díla, odpovídajících nákladů na přípravu dražby zmařeného díla a náhradu škody způsobené poškozením dobrého jména Pořadatele.

6.7 Neuhrazené Aukční předměty je možné dražit opakovaně v následující aukci.  

6.8 Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím Aukčního předmětu nese Vydražitel.

6.9 Nebezpečí škody na Aukčním předmětu přechází z Navrhovatele (původního majitele) na Vydražitele momentem předání Aukčního předmětu Vydražiteli. Dostane-li se ovšem Vydražitel do prodlení s převzetím předmětu aukce o více jak 14 dní, přechází nebezpečí škody na Aukčním předmětu na Vydražitele a Pořadatel aukce má právo za díla uskladněné déle jak 14 dnů po skončení aukce účtovat Vydražiteli skladné ve výši 0,1% Příklepové ceny díla denně.

 

7.  Převzetí vydražených Aukčních předmětů

Vydražitel má právo převzít vydražený Aukční předmět až po úplném zaplacení Částky k úhradě.  

Vydražené Aukční předměty je možno převzít nejdříve následující den po konání aukce v dopředu smluveném čase s Pořadatelem. Všechna vydražená díla budou k vyzvednutí v prostorách Galerie ART Praha, Staroměstské nám. 20, Praha 1. Pro vyzvednutí vydraženého díla v prostorách sídla společnosti, Bořetická 2668/1, Praha 9 je nutné kontaktovat Pořadatele telefonicky na 735 171 323 či e-mailem na galerie@g-a-p.cz.

V aukci nabyté Aukční předměty jsou Vydražiteli předány na základě předložení dokladu o úplném zaplacení Částky k úhradě. O převzetí je vždy vzájemně podepsán předávací protokol – Potvrzení  o nabytí.

8.  Ostatní ustanovení

8.1 Pořadatel, jeho zaměstnanci ani další jím pověřené osoby nenesou odpovědnost za chybný popis Aukčního předmětu, tiskové chyby a barevné odchylky v tisku aukčního katalogu.  

8.2. Pořadatel v popisu Aukčních předmětů uvádí jen takové chyby a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Nejsou uváděny vady či poškození adjustace (rámy, pasparty atp.).

8.3 Dražitel má právo se seznámit se skutečným stavem Aukčních předmětů v průběhu předaukční výstavy. 

8.4 Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů jsou po udělení příklepu vyloučeny. Vzhledem k charakteru a povaze dražených věcí coby uměleckých předmětů se vydražitel učiněním příhozu, kterému byl udělen příklep, ve smyslu §1916 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, vzdává svých práv z vadného plnění.

 

9.    Ochrana osobních údajů

9.1 Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na stránkách Pořadatele aukce www.galerie-artpraha.cz/zpracovani-osobnich-udaju. V souvislosti s Aukcí budou Pořadatelem (dále jen „Správce“) zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mail, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu spolu s údajem o platnosti a orgánem, který jej vydal, číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje s výjimkou telefonního čísla a emailu je Správce povinen zpracovávat za splnění zákonných požadavků pro obchod s předměty umělecké povahy, a to po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po skončení aukce. Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mail bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, a to po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely lze kdykoliv odmítnout, a to písemně či e-mailem k rukám Správce. 

9.2 Dražitel si je vědom svého práva odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud k jejich zpracování není zákonný důvod, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3 Dražitel prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat v písemné podobě, a to jak listinné, tak elektronické.

9.4 Ostatní skutečnosti neuvedené v této Aukční vyhlášce se řídí dle zákona č. 26/2000 Sb., zákon  o veřejných dražbách a právem České republiky.

 

 

V Praze dne 15. 4. 2021

Galerie ART Praha spol. s r. o.

    Jan Kašpar, jednatel