banner

Aukční řád

Aukční podmínky společnosti Starožitnosti pod Kinskou s.r.o.

platné od 1.5.2021

 

ONLINE-AUKCE: Starožitností, výtvarného umění a sběratelských předmětů

Pořadatel aukce
Starožitnosti pod Kinskou s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 54388
Sídlo: náměstí Kinských 76/7, 150 00, Praha 5 - Smíchov
IČO: 25607766
DIČ: CZ25607766

 

Úvodní ustanovení

 1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 54388, se sídlem: náměstí Kinských 76/7, 150 00, Praha 5 - Smíchov, IČO: 25607766, DIČ: CZ25607766 . Aukce pořádané podle tohoto aukčního řádu jsou organizovány v souladu s právními normami České republiky a podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním.
 2. Aukce jsou neveřejné a jsou přístupné pouze pro klienty aukčního domu a další osoby se souhlasem aukčního domu. Konání aukce je oznamováno obvyklým způsobem, na webu www.starozitnosti.cz a  na webu www.livebid.cz .
 3. Tento aukční řád je pro všechny účastníky aukce závazný a osoby zúčastněné na aukci jsou povinny ho dodržovat.

 

Dražební předměty

 1. Předměty zařazené do dražby/aukce jsou označeny čísly, jimiž je dáno pořadí v aukci, jsou popsány a zveřejněny na www.livebid.cz s uvedením vyvolávací a odhadní ceny. Vyvolávací ceny aukčních předmětů jsou uvedeny bez aukční přirážky a DPH.
 2. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí odborníků, po konzultaci s experty v daném oboru a s přihlédnutím k informacím poskytnutých prodávajícími. Společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. výslovně upozorňuje účastníky dražby, že v aukci nabízí předměty již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být nefunkční, restaurované, poškozené apod., což je již zohledněno v ocenění dražebního předmětu, jež případně trpí některou z vad. Předměty technického charakteru jako jsou například hodiny a hodinky jsou prodávány bez jakékoli záruky na jejich funkčnost, a to vzhledem k faktu, že se jedná o předměty již použité, na něž nelze poskytnout záruku funkčnosti z podstaty jejich stáří, opotřebení, vlastností a charakteru, jak je již uvedeno výše.
 3. Dražitel má možnost si nabízené předměty před aukcí fyzicky prohlédnout v prodejně Starožitnosti pod Kinskou. Po dobu výstavy jsou všichni návštěvníci povinni respektovat veškerá opatření podniknutá na ochranu vystavených dražebních předmětů. V průběhu výstavy a samotné aukce je zakázáno bez souhlasu aukčního domu pořizovat jakékoli fotografie, zvukové či obrazové záznamy. V případě, že se zájemce nemůže zúčastnit předaukční výstavy, může si aukční předměty prohlédnout na webu www.livebid.cz, kde jsou detailně nafoceny a popsány. Společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. neodpovídá za případné barevné odchylky fotografovaných dražebních předmětů.
 4. Reklamace týkající se funkčnosti, ceny, kvality a stavu předmětu dražby jsou po vydražení vyloučeny, tzn., že společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. nemá povinnost je řešit. Z tohoto důvodu je dražitel povinen se důkladně seznámit s aukčními předměty a jejich stavem, a to během předaukční výstavy specifikované v odstavci 5. tohoto článku.
 5. Předměty označené v katalogu hvězdičkou s písmeny (*KP) byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani záruky o tom, zda aukční předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením.
 6. Společnost Starožitnosti pod Kinskou s. r. o. výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které by vznikly v souvislosti s vývozem či dovozem aukčních předmětů vydražiteli, prodávajícímu či komukoli jinému.
 7. Aukční dům upozorňuje dražitele, že ne všechny aukční položky uvedené v aukčním katalogu musí být do dražby zařazeny. Aukční dům si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout nabízenou položku z aukčního prodeje, případně ji může odprodat i přímému zájemci.

 

Účastník aukce

 1. Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, dodržující tento aukční řád. Účastníky dražby mohou být pouze klienti společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  a další osoby, které budou se souhlasem předem zaregistrováni jako účastníci dražby. Každý účastník dražby je povinen se před začátkem aukce řádně zaregistrovat. K registraci dražitele je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti a u právnických osob i aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsaná. Z tohoto výpisů musí být patrné, kdo může jménem právnické osoby jednat.
 2. Aukce společnosti Starožitnosti pod Kinskou jsou neveřejné, okruh jejich účastníků je omezen a na aukční registraci není právní nárok.  Společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o.  může odmítnout registraci účastníka dražby i bez udání důvodů. Osoba, která se pokusila narušit dražbu nebo dokonce způsobila zmaření dřívější dražby aukčnímu domu, nesmí být účastníkem aukce. Účastníkem dražby nesmí být též navrhovatel (tj. vlastník dražebního předmětu), ani osoba, která by ve prospěch navrhovatele dražila. Je-li navrhovatelem společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o., toto omezení pozbývá platnosti.

 

Způsoby dražby

ON-LINE DRAŽBA -   dražba v reálném čase zprostředkovaná přes server www.livebid.cz.

Více informací o způsobu a podmínkách dražby naleznete na výše uvedených webových stránkách.

 

Pravidla a průběh aukce

Dražba je vedena v českých korunách. Na aukční předmět mohou účastníci aukce činit závazné nabídky (tzv. příhozy). Účastník dražby je podáním příhozu neodvolatelně vázán a tímto aktem stvrzuje, že se s předmětem aukce a jeho popisem řádně seznámil a za danou částku předmět koupí. Aukce předmětu se koná, pokud účastníci aukce činí příhozy.

  

Stanovené minimální výše příhozů jsou:
100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5 000 Kč
500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 20 000 Kč
2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50 000 Kč
5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 100 000 Kč
10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 500 000 Kč
50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 000 Kč
100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000 Kč a více.

 

Úpravy příhozu i pořadí příhozů podle aktuální situace může činit pouze administrátor aukce.

 

Nebyl-li učiněn příhoz, bude předmět aukce označený za neprodaný. Pokud účastníci aukce činí příhozy, bude předmět aukce prodán nejvyšší nabídce.

 

Cena dosažená vydražením, kupní cena a platební podmínky

 1. Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší nabídka učiněná účastníkem dražby.

Tuto cenu nelze dodatečně snížit. Vydražitel, který podáním nejvyššího příhozu vyhrál aukci je obeznámen s tím, že k ceně dosažené vydražením si aukční dům účtuje aukční provizi ve výši 20 % z ceny dosažené vydražením. Tato aukční provize je konečná a je v ní zahrnuta DPH a autorská daň GESTOR. Vydražitel zaplatí tuto aukční provizi současně s cenou dosaženou vydražením.

 

 

 1. Úhrada kupní ceny, čímž se rozumí zaplacení ceny dosažené vydražením včetně aukční provize, může být provedena následujícími způsoby:  
 2. a) v hotovosti v českých korunách u částek nepřesahujících 250 tis. Kč. Po předchozí dohodě s aukčním domem je možné vydražené předměty zaplatit v hotovosti.
 3. b) bankovním převodem na účet společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o. vedený u ČSOB a. s., číslo účtu: číslo účtu: 47 87 22 563/0300, IBAN: CZ3103000000000478722563, swift code: CEKOCZP
 1. Vydražitel je povinen do dvanácti kalendářních dnů od ukončení dražby vydražený předmět v plném rozsahu včetně aukční provize uhradit. Veškeré závazky vůči společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  musí být vypořádány do dvanácti dnů ode dne vydání prodejního dokladu, není-li dohodnuto jinak. Pokud je vydražitel v prodlení s úhradou celkové dlužné částky, náleží společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky denně.

 

 1. Pokud vydražitel neuhradí do dvanácti kalendářních dnů od ukončení dražby předmět v plném rozsahu včetně aukční provize, bude trvale vyřazen z klubu dražitelů Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  a   Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  má právo po něm vymáhat vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk. Takto vyřazený dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to i pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila, kdy takováto osoba by byla stejně vyřazena z klubu dražitelů jako dražitel, který neplnil či plnil vadně (za něhož tato osoba jedná). Toto jednání by mohlo být považováno za jednání podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Řádně neuhrazené a nepřevzaté předměty z dražby v dané dvanácti-denní lhůtě může společnost Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným dražitelům či zájemcům o koupi, tedy považovat původní dražbu za absolutně zmařenou.

 

Při takovém porušení aukčních podmínek vzniká vydražiteli povinnost uhradit společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk (zejména rozdíl v ceně, za niž byl předmět vydražen prvně a po opětovném zpětném zařazení do aukce či odprodáním jiným dražitelům či zájemcům), včetně případných soudních výdajů, nákladů právního zastoupení atd. S těmito podmínkami je předem každý dražitel srozuměn, výslovně s nimi souhlasí a zavazuje se je po zralé úvaze plně akceptovat a dodržovat. Účast na dražbě je svobodným rozhodnutím každého dražitele, nicméně pokud se k dražbě rozhodne, je toto jednání považováno za pravý a vážný projev vůle, tedy právně závazné jednání spojené s právními důsledky z tohoto jednání plynoucími. Společnost Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  je oprávněna namísto vymáhání dlužné částky za neuhrazený a nepřevzatý předmět jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy o čemž neprodleně uvědomí vydražitele písemným odstoupením od smlouvy.

 

 Nabytí vlastnictví a předání aukčního předmětu

 1. Uhradil-li vydražitel v plné výši sjednanou kupní cenu, a to ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnické právo k aukčnímu předmětu okamžikem zaplacení stanovené kupní ceny v plné výši. Tímto okamžikem přechází na vydražitele rovněž i nebezpečí škody, zničení, ztráty, nahodilé zkázy či nahodilého zhoršení stavu předmětu koupě.
 2. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli až po zaplacení kupní ceny za vydražené předměty v plné výši společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  Vydražitel obdrží od společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o.  daňový doklad na vyžádání i písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva k předmětné věci (k předmětu dražby).
 3. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli na základě dokladu potvrzujícího zaplacení dražebního předmětu v sídle společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o., na adrese náměstí Kinských 76/7, Praha 5 (otevírací doba: po-pá 10:00 až 18:00 hod.). Výdej dražebních předmětů doporučujeme dohodnout předem na telefonu +420 736 180 404. Předmět aukce může být vydán pouze vydražiteli nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, již vydražitel zmocňuje tuto osobu k převzetí vydraženého aukčního předmětu.
 4. Uskladnění vydražených předmětů je do 20 dnů od skončení aukce, na níž byl uskladněný předmět vydražen, zdarma. Po uplynutí této doby je aukční dům oprávněn vydražiteli účtovat skladné za každý další den ve výši 200,- Kč za každý započatý den a předmět, přičemž se tato částka navyšuje od 40. dne na 1 tis. Kč za každý další započatý den.
 5. Nevyzvedne-li si vydražitel zakoupený a zaplacený předmět do 60 dnů od data konání aukce, je toto jednání považováno jako projev vůle vydražitele, kterým uzavírá s aukčním domem Starožitnosti pod Kinskou s. r. o. smlouvu o zprostředkování prodeje uskladněného (aukčního) předmětu vydražitele, kdy je uvedená společnost oprávněna tento předmět prodat jinému zájemci, a to za cenu, za niž tento předmět prodat lze. V případě, kdy je nová kupní cena vyšší než cena, za kterou byl předmět prodán původnímu vydražiteli, připadá rozdíl v ceně společnosti Starožitnosti pod Kinskou s. r. o. jako provize z prodeje. Zbývající finanční částka pak bude vrácena společností Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. původnímu vydražiteli. V případě, že je nová kupní cena nižší než cena, za niž byl předmět koupě prodán původnímu vydražiteli, připadá celá tato částka společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. jako provize z prodeje.   Společnost Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. o tomto jednání písemně uvědomí původního vydražitele, který si ve stanovené lhůtě nevyzvedl vydražený a zaplacený předmět aukce.
 6. Ustanovení odstavce 5. tohoto článku se netýká nároku společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. na vymáhání stanovených nákladů na uskladnění specifikovaných v odstavci 4. tohoto článku.

 

Po aukční prodej nevydražených položek společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. nepořádá.

 

 

Zasílání dražebních předmětů

Společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. zašle v rámci území České republiky dražební (aukční) předmět na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel. Cena za přepravu předmětu se určuje podle aktuálního ceníku zvoleného externího přepravce. Nebezpečí škody vzniklé na předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu aukce na místo určené vydražitelem.

Společnost Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. nezajišťuje přepravu aukčních předmětu do zahraničí. Pro odeslání předmětu mimo území ČR si musí kupující (vydražitel) sám a na vlastní náklady zajistit zákonem stanovené dokumenty potřebné k vývozu daného předmětu mimo území České republiky. K přepravě může vydražitel využít služeb specializovaných přepravních společnosti.

 

Odpovědnost za škodu

 1. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí odborníků po konzultaci s experty v daném oboru. Údaje v aukčním katalogu jsou uváděny s cílem maximálně objektivně informovat zájemce o koupi. Tyto údaje jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost těchto informací zaručena a to vzhledem k povaze, vlastnostem a charakteru těchto věcí (aukčních předmětů). Každý účastník dražby je povinen se před aukcí osobně, řádně seznámit se stavem každého dražebního (aukčního) předmětu, a je tedy pouze a jen na jeho vůli, zda se chce následně účastnit aukce. Zájemce (tedy účastník dražby) je oprávněn nabízený předmět odborně posoudit podle svých zkušeností a znalostí osobně, případně je oprávněn přizvat si k prohlídce svého nezávislého poradce-znalce. Rozhodne-li se tedy aukce účastnit, považuje se tento projev vůle jako potvrzení faktu, že se před zahájením samotné dražby (aukce) jednotlivých položek řádně seznámil s předměty aukce a je mu tak znám jejich stav, stáří, vlastnosti a charakter. Účastník dražby tak deklaruje, že nemůže být uveden v omyl.
 2. Dražební předměty je oprávněn reklamovat pouze a výlučně kupující (vydražitel), a to pouze v prodejně společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. Vydražitel může odstoupit od koupě dražebního předmětu, pokud do 10-ti dnů ode dne ukončení aukce doručí společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce v daném oboru označující předmět aukce za falzum, padělek, repliku či dobovou kopii a potvrdí-li se i dalším znaleckým posudkem, jež nechá zpracovat aukční dům, že dražební předmět je skutečně padělaný či vadný. Aukční předmět musí být vrácen aukčnímu domu ve stavu, ve kterém se nacházel v době dražby. V případě jakéhokoli poškození aukčního předmětu reklamace není možná. Teprve po reklamaci a vrácení vydraženého předmětu zpět, vyplatí aukční dům vydražiteli celou kupní cenu, kterou zaplatil společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. za dražební (aukční) předmět. Reklamace po uplynutí 30-ti denní lhůty ode dne vydražení, se vzhledem k povaze aukčních předmětů vylučují společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o.  nemá povinnost se jimi zabývat.
 3. Vydražitel výslovně souhlasí s tím, že společnost Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. odpovídá vydražiteli za škodu maximálně do výše zaplacené kupní ceny předmětu dražby. Společnost Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. není povinna hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s koupí dražebního předmětu.
 4. Pokud původní majitel (navrhovatel) dražebního (aukčního) předmětu zatají společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o. vadu tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o.  za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel.

 

Závěrečné ustanovení

Koupě dražebního předmětu v aukci a právní vztahy s tím související se řídí českým právem. K případnému řešení sporů z dražby je oprávněný věcně příslušný soud podle sídla společnosti Starožitnosti pod Kinskou, s. r. o.

 

 

V Praze dne 1. 5. 2021

 

Michael Krupička, jednatel

Starožitnosti pod Kinskou s.r.o., IČ: 25607766, DIČ: CZ25607766

Sídlo: náměstí Kinských 76/7, 150 00 Praha 5

Webové stránky: www.starozitnosti.cz

Telefon: +420 736 180 404

E-mail: starozitnosti@starozitnosti.cz