banner

Aukční řád

Pravidla charitativní aukce (aukční podmínky) 2022

Časové vymezení

Vkládání limitů od 15. září od 18 hodin

Začátek živé aukce: 28. 9. 2022 od 19.30 hodin

 

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen dražebník) je LUSTR festival ilustrace z.s., Praha 7, Holešovice, Milady Horákové 387/56, Ičo: 07765410, kontakt: Naděžda Bilinová, info@lustrfestival.cz, 774262553

 

Charitativní online aukce je pořádána za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro pomoc Ukrajině přes veřejnou sbírku SOS Ukrajina Člověka v tísni. Za účelem podpory veřejné sbírky budou v rámci charitativní aukce prodávána umělecká díla, která dražebník získal od svých dárců. Dané umělecké dílo bude jako výraz díků prodáno tomu účastníkovi aukce (dražiteli), který v rámci aukce daného díla poskytne nejvyšší dar, dále jen „aukce“ či „online aukce“.

Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena administrátorem. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé prostřednictvím systému LiveBid.cz podávat limity na konkrétní položky v aukci. Každý účastník se může zaregistrovat pouze pod jednou identitou.

Internetová aukce (eAukce) - aukce, která se koná v předem určené datum a čas uvedený v aukčním katalogu. Tato aukce se koná pouze elektronicky na internetu, dražit mohou pouze přihlášení uživatelé prostřednictvím dražebního systému LiveBid.cz v reálném čase. Před zahájením internetové aukce lze zadávat on-line limity v systému LiveBid.cz, aktuální limity se ihned zobrazují.   

 

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určené datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Draží se v platné tuzemské měně (Česká koruna) od vyvolávací ceny, případně od výše předposledního limitu, výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Dražba je anonymní, dražitelé činí příhozy kliknutím na tlačítko Přihodit. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání, udělením příklepu je dražba ukončena. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

 

Nejmenší možný příhoz je stanoven na 100 Kč. Vydražitelem a vlastníkem uměleckého díla se stane ten účastník aukce, který provede v průběhu aukce nejvyšší příhoz a posléze příslušnou částku zaplatí.

 

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

 


Vyloučení účastníka aukce

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z aukce účastníky aukce, kteří zejména nedodržují pravidla aukce, vystupují pod více identitami, nereagují na kontaktování pořadatelem a na jeho pokyny, nectí dobročinnou ideu aukce neetickým jednáním anebo svým jednáním narušují její průběh. K vyloučení účastníka může pořadatel aukce přistoupit na základě odůvodněného upozornění jiné osoby nebo na základě vlastního uvážení. V odůvodněných případech si pořadatel vyhrazuje právo upravit podmínky aukce i v jejím průběhu nebo aukci zrušit.

 

Zaplacení vydraženého uměleckého díla


Vítězové aukce budou do 10 dnů od skončení aukce e-mailem kontaktováni pracovníkem pořadatele za účelem dohodnutí úhrady ceny vydražených uměleckých děl a způsobu jejich předání. Výsledek této dohody se stane podkladem k uzavření smlouvy na koupi předmětu za kupní cenu ve výši vyvolávací ceny a zároveň darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a vyvolávací cenou v okamžiku ukončení online aukce za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.


V případě, že vítěz aukce bude požadovat zaslání uměleckého díla prostřednictvím zásilkové služby (Česká pošta, PPL apod.), uhradí poštovné ve výši 100 Kč a balné ve výši 20 Kč na účet pořadatelé aukce LUSTR festival ilustrace z.s. – po osobní domluvě.

V případě, že vítěz aukce bude chtít zakoupit dílo ve vystaveném rámu, zaplatí pořadateli aukce kupní cenu rámu po osobní domluvě s pořadatelem.


Vítěz aukce je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar (popřípadě navýšený o poštovné a balné) do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu dražebník e-mailem potvrdil, že se stal vydražitelem daného předmětu, a to na bankovní účet SOS Ukrajina č. 0093209320/0300 (pro identifikaci platby uvede vítěz aukce do příkazu k úhradě svoje identifikační údaje - jméno a příjmení, a označení LUSTR 2022).


Vydražené umělecké dílo bude vítězi aukce předáno až po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Hybernská 4, Praha 1, nebo dle dohody, v případě zaslání prostřednictvím zásilkové služby bude předáno přepravci k doručení vydražiteli.

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru a převzetí předmětu; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu.


Transparentnost aukce

Pořadatel je povinen vést přehled o aukci, sledovat provoz na aukčním serveru a operativně a v co nejkratší době řešit případné problémy, aby průběh aukce nebyl narušen.


Nabízená umělecká díla je možné si v průběhu aukce prohlédnout od 22. září 2022 přímo na festivalu ilustrace LUSTR 2022, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1.

Celý výtěžek aukce bude věnován na podporu válkou zastížené Ukrajiny pomocí veřejné sbírky SOS Ukrajina Člověka v tísni. Více info: www.clovekvtisni.cz

 

Pořadatel nejpozději do 30 dnů od skončení aukce informuje veřejnost o výsledku aukce a o způsobu využití jejího výnosu na svých webových stránkách (www.lustrfestival.cz) Ve stejné lhůtě bude o tomtéž e-mailem informovat všechny vítěze aukce a dárce uměleckých děl.

 

Ochrana osobních údajů

Z důvodu administrace a technického zajištění průběhu aukce vyžaduje pořadatel od účastníků aukce poskytnutí osobních údajů při registraci do aukce v rozsahu: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu (či jiná korespondenční adresa), e-mail a telefon, ověření dokladu totožnosti (číslo OP, popřípadě cestovního pasu).

Poskytnutím těchto osobních údajů při registraci dává účastník aukce pořadateli souhlas s jejich zpracováním. Pořadatel respektuje soukromí všech účastníků aukce, předané osobní údaje bude zpracovávat výhradně za účelem organizace aukce. S osobními údaji účastníků aukce přijdou do styku pouze pracovníci pořadatele, kteří se budou podílet na organizaci aukce. Tito pracovníci pořadatele jsou proškoleni v zacházení s osobními údaji a vázáni mlčenlivostí ve vztahu ke všem osobním údajům účastníků aukce. Osobní údaje účastníků aukce budou zpracovávány pouze v elektronické podobě a budou uchovávány na zabezpečeném serveru. Po skončení aukce a po zaplacení a předání uměleckých děl budou veškeré osobní údaje účastníků aukce pořadatelem nevratně smazány. Zpracování osobních údajů účastníků aukce se bude řídit platnou právní úpravou.

 

Vyšší moc

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může online aukci zcela zrušit nebo z online aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.