banner

Aukční řád

Obchodní podmínky

Aukce společnosti SB-ART 1988, s.r.o. se konají elektronicky prostřednictvím elektronického portálu aukcí  dle § 276 zákona 513/1991 Sb. na url adrese webových stránek www.livebid.cz


Provozovatelem neveřejné aukce je společnost SB-ART 1988, s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 225178., dále jen SB-ART nebo Aukční galerie SB-ART, účastníky aukce jsou registrovaní a ověření zájemci, dále jen dražitelé portálu www.livebid.cz . Přihlášením se do konkrétní aukce pořádané společností SB-ART 1988, s.r.o. se dražitelé automaticky stávají členy Klubu dražitelů Aukční galerie SB-ART.  Aukční položkou nebo jen položkou se myslí nabízený movitý předmět či soubor předmětů pod jedním číslem aukční položky.


Pro účast v jednotlivé aukci se musí účastník přihlásit do aukce a tím potvrdit svoji účast v aukci. Čas zahájení e-aukce je vždy stanoven přesně v popisu aukce a od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy a určovat svoje limity.

Konce vkládání příhozů-limitů je vždy u aukce určen a  po ukončení limitování je u aukce uveřejněn začátek živého internetového přihazovaní, kde účastníci mohou v reálném čase přihazovat svoje příhozy. Položky jsou vyvolávány za sebou, tak jak jsou číselně prezentovány, u nabízené položky se spustí možnost přihazování a zeleno/červený ukazatel ukazuje čas do odklepnutí položky nejvyššímu příhozu. V době odpočítávání 13ti vteřin na zeleno/červeném ukazateli se aukce jednotlivé položky  koná do doby, dokud dražitelé činí příhozy. Bude-li učiněn příhoz, ukazatel se zabarví zeleně a běží zase možnost přihazování, pokud před okamžikem ukončení dražení položky je učiněn příhoz, má se za to, že dražitelé stále činí příhozy a okamžik ukončení dražení položky se posouvá o 13 vteřin od okamžiku učinění příhozu. Budou-li poté činěny další příhozy postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného příhozu odpočet dle ukazatele, aniž by bylo učiněn další příhoz má se za to, že dražitelé již nečiní příhozy a aukce položky automaticky končí udělením příklepu dražiteli s nejvyšším příhozem. Dražitel s nejvyšším příhozem a výše tohoto příhozu je viditelná v popisu aukce. 


O ukončení aukce položky a nejvyšším příhozu  bude vyhrávající dražitel obeznámen emailem, nebo může dražitel zkontrolovat svoje vyhrané a prohrané aukce v záložce Moje limity 


Předmětem aukce jsou vždy movité předměty uveřejněné předem v příslušné aukci pod jednotlivými aukčními čísly položek, kdy provozovatel si vyhrazuje právo bez předešlého upozornění jakoukoliv aukční položku z aukce vyřadit a to bez uveřejnění důvodu stažení položky z aukce.


Zaplacení aukční jistoty se nevyžaduje, dražitelé musí být starší 18 let a způsobilí k právním úkonům, nabývání movitých předmětů a plně registrovaní v aukčním systému SB-ART potažmo aukčním portálu www.livebid.cz, včetně kontroly identifikačních údajů elektronicky nebo osobně pracovníky Aukční galerie SB-ART


Příhoz-limit v aukci  může vždy činit nejméně systémem nabízený nejnižší příhoz a nebo dražitel může určit jakýkoliv vyšší limit, kdy aktuální cena se rovná o krok vyšší nabídce než byl příhoz předchozího dražitele. Toto je možné po celou dobu, kdy jsou položky vystaveny v limitování před započetím samotné živé e-aukce. Po započetí samotné živé e-aukce je vždy nabízena výše příhozu o jeden krok nad poslední nejvyšší příhoz automaticky.

Nejnižší možný příhoz je následující

Výše příhozu - výše okamžité aukční ceny


Dle tabulky uvedené v Info o aukci


SB-ART udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší příhoz-limit. Lhůta k zaplacení nejvyššího příhozu se stanoví do 10 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. 

Nejvyšší příhoz navýšený o aukční přirážku 20% zaplatí dražitel převodem na účet dle informací v emailu zaslaných po ukončení aukce nebo hotově na adrese provozovatele aukce. Aukční přirážka se zaokrouhluje na celé desítky nahoru a činní nejméně 30 Kč.


Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího příhozu včetně aukční přirážky, případně dalších nákladů spojených se zasláním vyhrané aukční položky, na účet SB-ART. Částečné plnění dražitele nezakládá právo na vydání vyhrané aukční položky dražiteli.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího příhozu včetně všech aukčních přirážek a případných doplňkových nákladů, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího příhozu včetně příslušenství.

Vydražené movité věci je možné zaslat kurýrní přepravní službou nebo je vydražitel oprávněn převzít osobně či v řádném zastoupení v provozovně SB-ART, ulice Korunní 1000/37, 120 00 PRAHA 2 v běžné otevírací době, nebo mimo tuto dobu po předchozí dohodě, a to vždy proti předložení občanského nebo jiného dokladu totožnosti. Potvrzení o vyhrané aukci dražitel obdrží po zaplacení nejvyššího příhozu, aukční přirážky a vyzvednutí vydraženého předmětu. Pokud vydražitel předmět nevyzvedne do 30 kalendářních dní od ukončení aukce, je provozovatel SB-ART oprávněn účtovat skladné za každý započatý den a to ve výši 0,5 % z nejvyššího příhozu, za který vydražitel aukční položku vydražil.

Nepřevezme-li si vydražitel vydraženou movitou věc do 2 kalendářních měsíců po zaplacení nejvyššího příhozu, může nařídit SB-ART opětovnou aukci. Vlastnictví vydražené věci se nabývá zaplacením nejvyššího příhozu, včetně všech aukčních přirážek a poplatků, důkazem o nabytí vlastnictví je obsah záznamu o elektronické aukci movité věci. Vydražiteli se po zaplacení nejvyššího příhozu vydává potvrzení o vyhrané aukční položce.

Jako dražitel se může elektronické aukce účastnit pouze fyzická nebo právnická osoba, která je Registrovaným dražitelem pro aukce probíhající na portáluwww.livebid.cz, prokáže svou totožnost při registraci, k této aukci se na portálu www.livebid.cz přihlásí. SB-ART nezodpovídá za připojení dražitele k internetu, jeho rychlost a schopnost dražit.


Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.aukcni-galerie.cz nebo www.livebid.cz a to buď změnou již dříve provedené "Základní registrace" nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Úplná registrace“. Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro aukce probíhající na portálu www.aukcni-galerie.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.livebid.cz  v sekci „Úplná registrace“ 

Provozovatel aukce SB-ART si vyhrazuje právo odmítnout registrovat kohokoliv bez udání důvodů anebo zrušit možnost dražit registrovanému dražiteli pokud porušuje obchodní podmínky, nebo draží aukční položky bez účelu vyhrané aukční položky zaplatit a převzít, nebo v minulosti vydražil aukční položku či položky a tyto jako takové nezaplatil a nevyzvedl.

Sledování elektronické aukce je veřejně přístupné. Aktivně se mohou účastnit jen registrovaní členové Klubu dražitelů Aukční galerie SB-ART, kteří se k účasti konkrétní aukce přihlásí.

Příhoz je pokládán za učiněný jedině tehdy, bylo-li elektronickým systémem aukcí dražiteli zpětně potvrzeno zobrazením zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě na obrazovce počítače nebo jiného elektronického zařízení prostřednictvím kterého se dražitel připojuje k elektronické aukci SB-ART. Dražitelé v elektronické aukci mohou činit stejné příhozy - elektronický systém aukcí s dostatečnou přesností rozlišuje časovou posloupnost a pozdější příhoz ve stejné výši připustí, jen jako nevyhrávající, každý další příhoz tedy musí převyšovat předcházející učiněnému příhozu, a to nejméně o stanovený nejnižší možný příhoz.


Dražitelé jsou vázáni svými příhozy, dokud SB-ART neudělí příklep, čas aukce u aukční položky je vždy zobrazován v popisu aukce. Bude-li v posledních 20 vteřin před stanoveným okamžikem ukončení aukce učiněn přípustný příhoz, má se za to, že dražitelé stále činí příhozy a okamžik ukončení aukce se posouvá o 20 vteřin  od okamžiku učinění tohoto příhozu. Budou-li poté činěny další příhozy, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného příhozu 20 vteřin, aniž by bylo učiněn další příhoz, má se za to, že dražitelé již nečiní příhozy a aukce končí udělením příklepu dražiteli s nejvyšším příhozem. Dražitel s nejvyšším příhozem a výše tohoto příhozu se zveřejní v elektronickém systému aukcí u dražené položky v popisu, s částečně zakrytým identifikačním číslem dražitele.

Cena vydražených movitých věcí,  tak zvaný aktuální nejvyšší příhoz je cenou, ke které si SB-ART připočítává aukční přirážku za zprostředkování aukce a to ve výši 20%, není-li u položky jinak specifikováno. Aukční přirážka obsahuje DPH 21%. Aukční přirážka je určena pořadateli aukce na úhradu nákladů a služeb spojených s aukcí, konečná výše částky aukční přirážky se zaokrouhluje na celé desítky  korun nahoru a činní nejméně 30 Kč.

Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší příhoz včetně aukční přirážky řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly SB-ART a účastníkům v souvislosti s další aukcí a rozdíl na nejvyšší příhoz, bude-li v opětovné aukci dosaženo nižšího nejvyššího příhozu.


Zrušení příhozů, aukce, či posunutí ukončení aukce

Příhoz/y dražitele je možné zrušit v následujících případech:

• Dražitel nebyl řádně ověřen a získal plnou registraci na základě nepravdivých nebo neúplných registračních údajů

• Došlo k poškození draženého předmětu, částečnému či úplnému jakýkoli způsobem

• Na dražitele bylo vydáno prohlášení konkursu, či zahájení insolvenčního řízení nebo byla zjištěna snížená právní jistota dražitele vůči SB-ART a tím byla narušena důvěryhodnost dražitele.

• Aukce, ať jako celek nebo jen jednotlivé položky byla nebo je částečně mařena z technických důvodů. SB-ART nenese odpovědnost za případné zmaření celé aukce, či jednotlivých položek a SB-ART může bez předchozího upozornění v tomto případě aukce, jako celek, či jednotlivé položky ukončit, nebo aukci prodloužit. Znovu spuštěnou, či prodlouženou aukci položky, položek může SB-ART uveřejnit od vyvolávací ceny, nebo od posledního nejvyššího příhozu.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

Z důvodu ochrany, řádné věrohodnosti a serioznosti účastníků aukcí SB-ART vyžaduje pro plnou registraci a účast v aukcích poskytnutí údajů návštěvníků s plnou registrací a to včetně ověření dokladu totožnosti. SB-ART plně respektuje soukromí všech dražitelů, s údaji nakládá dle Zákona  101/2000 Sb. a tyto údaje neposkytuje třetím osobám.