banner

Aukční řád

Aukční řád

AUKČNÍ DŮM SÝPKA s.r.o.

1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukčním domem AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami České republiky. Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční síní se rozumí společnost Aukční dům Sýpka s.r.o. se sídlem Údolní 70, 602 00 Brno, IČ: 277 52 682, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů:
v neděli 21. 5. 2017 ve 13:30 hodin, Praha 1, Palác Žofín, Slovanský ostrov 226.
Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. Celý aukční řád je k dispozici na výstavě dražených předmětů v Galerii U Betlémské kaple 8, Praha 1 a Galerii Sýpka, Údolní 70, Brno.

2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dražebního řádu. Informace k jednotlivým položkám v katalogu jsou poskytnuty prodávajícím a jsou konzultovány s odborníky. Důraz je kladen na maximální přesnost údajů. Aukční dům Sýpka neručí za správnost a úplnost těchto údajů. Dražitel má možnost seznámit se se všemi předměty před konáním aukce na předaukčních výstavách. Na reklamace ohledně ceny, stavu, popisu a funkčnosti předmětů, nebude po udělení příklepu brán zřetel. Předměty budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla.

Za příhozy se přitom považuje:
• 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
• 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
• 2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
• 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
• 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
• 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více
• 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.

3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce. Vydražiteli je účtován k vydražené ceně aukční poplatek:
dosažená cena aukční poplatek
do 1 000 000 Kč 20%
nad 1 000 000 Kč 18%

Tyto provize jsou konečné a obsahují 21% DPH. Při platbě platební kartou je provize zvýšena o 3%. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovní převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, nejpozději do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak.

4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
• vyhotoví-li písemnou plnou moc na společnost AUKČNÍ DŮM SÝPKA, s.r.o. k zastoupení na dražbě.
• určí-li věci, které za něho má Aukční dům Sýpka dražit
• určí-li limit, do kterého za něho Aukční dům Sýpka má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
• dražit po telefonu lze po písemné dohodě

5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě "potvrzení o zaplacení ceny“ v galerii Aukční dům Sýpka s.r.o. v Praze, Tržiště 3, nebo v Brně, Údolní 70, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.

6. Aukční síň neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky v sazbě katalogu.

Pokud není uvedeno jinak, je stav předmětů úměrný jejich věku.
If not stated otherwise the condition of each item corresponds to its age.