banner

Aukční řád

Aukční síň Vltavín s. s r. o. 
Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1 
IČO: 25086600 
DIČ: CZ25086600 
provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů. 
Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR. 


1. Práva a povinnosti dražitele

Každý dražitel je povinen se ze zákona zaregistrovat. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné a slouží pouze pro vnitřní potřebu Aukční síně Vltavín. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám. 

2. Pravidla aukce

a) Internetová aukce, Stálá nabídka 
b) První podání sálové aukce – možnost činit příhozy v tzv. prvním podání na všechny předměty uvedené v aukčním katalogu sálové aukce. První podání je ukončeno vždy v den konání aukce viz datum a čas ukončení u nabízených položek na webových stránkách www.galerie-vltavin.cz. První kolo sálové aukce se počíná datem a hodinou uvedenými v aukčním katalogu. Průběh sálové aukce se řídí aukční vyhláškou, která je nedílnou součástí katalogu. Výše nejnižšího podání (vyvolávací cena) je určena výší příhozu dosaženou v prvním podání. 

Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) na internetových stránkách Aukční síně Vltavín www.galerie-vltavin.cz
Předměty, dražené v internetové aukci a ve stálé nabídce, budou na vyžádání připraveny k nahlédnutí v kanceláři Aukční síně Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1. Předměty, dražené v prvním podání na internetových stránkách Aukční síně Vltavín, budou vystaveny vždy na předaukční výstavě k příslušné sálové aukci a to obvykle od pondělí do dne konání sálové aukce. 
Aukční předměty budou draženy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách. V případě příhozu 3 minuty před stanoveným časem ukončení položky se čas ukončení prodlužuje o 3 minuty a to až do doby posledního (nejvyššího příhozu). Aukční síň Vltavín si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy či jiného závažného důvodu. Dále Aukční síň Vltavín neručí za potíže s připojením na straně dražitele. 

Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů, vzhledem k jejich stáří, se v katalogu neuvádějí (např. poškození rámu, přirozená takeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy apod.). Rám není součástí aukční ceny nabízených předmětů. U výtvarných děl, knih a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Díla prohlášená za kulturní památku budou opatřena posudkem znalce a lze je vyvést pouze se souhlasem příslušných orgánů. Nabízené předměty je možné si před aukcí prohlédnout. Vydražená díla a předměty lze reklamovat nejpozději při jejich převzetí. 

Dražitel s přístupem on-line (na internetu) má právo kdykoli v průběhu aukce učinit podání (resp. vlastní příhoz) nebo podat na konkrétní položku svojí nejvyšší nabídku (limit) a nečekat až na konec dražby. 
V případě stanovení výše limitu, bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal limitní částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné. 
Vzhledem k tomu, že průběh dražby je založen na střídavém přihazování jednotlivých dražitelů, je možné, že v případě zadání limitu bude dražba ukončena částkou stanovenou limitem nebo o jeden příhoz níže ... viz příklad zde
Pouze v případě sálové aukce může dražitel také podávat limity osobně přímo v AS Vltavín či písemně, telefonicky, faxem a e-mailem, určí-li předměty, které za něho má aukční síň dražit, určí-li limit, do kterého za něho má aukční síň přihazovat, a to na každý předmět zvlášť. Dražit po telefonu lze po písemné dohodě. Uzávěrka limitů a žádostí o dražbu po telefonu je stanovena na den konání sálové aukce a to do jejího začátku. 

Stanovené minimální výše příhozů: 
a) 100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5 000,- Kč, 
b) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000,- Kč, ale méně než 10 000,- Kč, 
c) 1 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000,- Kč, ale méně než 20 000,- Kč, 
d) 2 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000,- Kč, ale méně než 50 000,- Kč, 
e) 5 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000,- Kč, ale méně než 100 000,- Kč, 
f) 10 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000,- Kč, ale méně než 500 000,- Kč, 
g) 50 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000,- Kč, ale méně než 1 000 000,- Kč, 
h) 100 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000,- Kč, ale méně než 10 000 000,- Kč, 
i) 500 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 000,- Kč a více. 
Dražitel je povinen dodržet postup úhrady vydraženého předmětu dle vyhlášky Aukční síně Vltavín. 

3. Platební podmínky

Nabízený předmět je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) je účtována aukční provize ve výši 20% z dosažené ceny. Ta se zaokrouhluje na celých 50,- Kč nahoru. V této provizi je zahrnuto DPH. V případě charitativních aukcí je dosažená cena konečná. Kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny. 
Vyúčtování je rozesíláno dražitelům vždy den po skončení aukčního týdne tj. v pátek a dílo je možné vyzvednout po zaplacení, nejdříve následující pondělí, pokud není sjednáno jinak. 

Platba musí být provedena nejpozději do 14 dnů od ukončení dražby nebo 10 dnů ode dne zaslání dokladu o zaplacení Aukční síní Vltavín, a to: 
A/ převodem na účet Aukční síně Vltavín vedený u Komerční banky, Praha 1, č. ú.: 19- 3318420287/0100, IBAN: CZ4701000000193318420287, swift code: KOMBCZPPXXX 
B/ v hotovosti či platební kartou (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) v Aukční síni Vltavín Praha 1, Masarykovo nábř. 36, Praha 1 
C/ platební kartou on-line VISA, MASTER CARD – pro platební údaje je nutné kontaktovat Aukční síň Vltavín 
D/ na dobírku (Česká pošta, PPL, Toptrans, aj.) 

Veškeré náklady spojené s přepravou nese dražitel. Aukční síň Vltavín nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila dražiteli a to v okamžiku převzetí zásilky.

Zakoupené předměty budou vydány neprodleně po zaplacení a kupující obdrží doklad o nabytí vlastnictví. 
Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu 40 dní ode dne vydražení, poté bude účtováno skladné ve výši 1% z ceny díla denně. 
Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky, budou z aukce vyloučeni. 

Aukční síň Vltavín, Praha 2013