banner

Aukční řád

Aukční vyhláška Aukční síně Vltavín

 

Platná od 1. 1. 2016

 

Aukční síň Vltavín spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 1648/36, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48524, IČO: 25086600, DIČ: CZ25086600, dále jen „Aukční síň Vltavín“, zprostředkovává prodej uměleckých předmětů formou aukce. Aukce jsou pořádány dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a průběh se řídí touto aukční vyhláškou.

 

 1. Aukce
  • Aukční síň Vltavín pořádá pravidelné živé nebo-li sálové aukce za přítomnosti klientů popř. jejich pověřených zástupců. Dále internetové aukce, kde jsou nabízené položky na internetových stránkách www.galerie-vltavin.cz a jejich ukončení tj. datum a čas je vždy uvedeno u každé z nabízených položek.
  • Aukční síň uzavírá s vlastníky předmětu aukce smlouvu o zprostředkování prodeje formou aukce.
 2. Práva a povinnosti dražitele
  • Pro všechny internetové aukce je každý dražitel povinen se ze zákona zaregistrovat. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné s ohledem na ochranu osobních údajů a slouží pouze pro vnitřní potřebu Aukční síně Vltavín. Bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám.
 3. Pravidla aukce
  1. První podání sálové aukce na internetových stránkách Aukční síně Vltavín – umožňuje registrovaným uživatelům jednoduše, aniž by museli vyplnit „plnou moc“ nebo se zúčastnit živé aukce fyzicky, učinit příhoz či vložit limit na všechny předměty uvedené v aukčním katalogu sálové aukce. První podání je ukončeno vždy v den konání živé aukce viz. datum a čas ukončení uvedeného u nabízených předmětů na webových stránkách www.galerie-vltavin.cz. Průběh sálové aukce se řídí aukční vyhláškou, která je nedílnou součástí katalogu. Výše vyvolávací ceny (nejnižší podání) je určena výší příhozu a tedy dosaženou cenou z prvního podání.
  2. On-line aukce – tento typ aukcí se řídí touto aukční vyhláškou Aukční síně Vltavín. Do této kategorie spadají veškeré aukce uvedené v sekci „ON-LINE AUKCE“ (Stálá nabídka a další). -
   • Dražitel s přístupem do on-line aukcí má právo kdykoli v průběhu aukce učinit příhoz nebo zadat svojí nejvyšší nabídku (limit) a nečekat na konec dražby. -
   • V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal limitního částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné. Vzhledem k tomu, že průběh dražby je založen na střídavém přihazování jednotlivých dražitelů, je možné, že v případě zadání limitu bude dražba ukončena částkou stanovenou limitem nebo o jeden příhoz níže …. viz. příklad zde. Pouze v případě sálové aukce může dražitel také podat limity osobně přímo v AS Vltavín či písemně, telefonicky, faxem a e-mailem, určí-li předměty, které za něho má aukční síň dražit, určí-li limit, do kterého za něho má aukční síň přihazovat, a to na každý předmět zvlášť. Dražit po telefonu lze po písemné dohodě, kdy Aukční síň Vltavín umožňuje tento typ dražby pro položky od 10.000 CZK pro klienty z ČR a od 500 EUR pro zahraniční klienty. Uzávěrka limitů a žádostí o dražbu po telefonu je stanovena na den konání sálové aukce a to do 1 hodiny před začátkem konání aukce.
   • Stanovené minimální výše příhozů:
    1. 100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5 000,- Kč,
    2. 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000,- Kč, ale méně než 10 000,- Kč,
    3. 1 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000,- Kč, ale méně než 20 000,- Kč,
    4. 2 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000,- Kč, ale méně než 50 000,- Kč,
    5. 5 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000,- Kč, ale méně než 100 000,- Kč,
    6. 10 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000,- Kč, ale méně než 500 000,- Kč,
    7. 50 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000,- Kč, ale méně než 1 000 000,- Kč,
    8. 100 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000,- Kč, ale méně než 10 000 000,- Kč,
    9. 500 000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 000,- Kč a více.
   • Dražitel je povinen dodržet postup úhrady vydraženého předmětu dle vyhlášky Aukční síně Vltavín.
 4. Předmět aukce
  • Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně uvedené vyvolávací ceny (nejnižšího podání) na internetových stránkách Aukční síně Vltavín. Každé dílo je fotograficky zdokumentováno. Barevnost na fotografii nemusí odpovídat reálu. Záleží na rozlišení obrazovky pc uživatele.
  • Nabízené předměty z on-line aukcí je možné připravit k prohlídce v kanceláři na adrese Masarykovo nábř. 36, Praha 1 na základně telefonického či e-mailového kontaktu pracovníků Aukční síně Vltavín alespoň 2 pracovní dny předem. Předměty, dražené v prvním podání sálové aukce na internetových stránkách, budou vystaveny vždy na předaukční výstavě k příslušné sálové aukci a to obvykle od pondělí do čtvrtka.
  • Předměty aukce budou draženy v pořadí (den, čas), které je uvedeno na internetových stránkách. V případě příhozu 3 minuty před stanoveným časem ukončení položky se čas ukončení prodlužuje o 3 minuty a to až do doby posledního (nejvyššího) příhozu.
  • Aukční síň Vltavín si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy či jiného závažného důvodu. Dále Aukční síň Vltavín neručí za potíže s připojením na straně dražitele.
  • Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů vzhledem k jejich stáří, se v katalogu neuvádějí (např. poškození rámu, přirozená takeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy, a další).
  • Rám není součástí aukční ceny nabízených předmětů.
  • U výtvarných děl, knih a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu.
  • Díla prohlášená za kulturní památku budou opatřena posudkem znalce a lze je vyvést pouze se souhlasem příslušných orgánů.
  • Údaje v popisu díla v tištěné verzi aukčního katalogu nebo v internetové aukci označený otazníkem nemůžeme garantovat (např. v případě otazníku v příjmení autora není ověřeno jeho autorství, otazník v technice díla, zde negarantujeme technologii, jakou bylo zhotoveno, atd.)
 5. Platební podmínky
  • Nabízený předmět je prodán dražiteli s nevyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) je účtována aukční provize ve výši 20% z dosažené ceny. V provizi je zahrnuto DPH. Celková cena je zaokrouhlena na celých 50 Kč nahoru.
  • V případě charitativních aukcí je dosažená cena konečná. Aukční síň Vltavín si nenárokuje aukční přirážku.
  • Kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny. - Vyúčtování je rozesíláno dražitelům vždy den po skončení aukčního týdne tj. v pátek a dílo je možné následně vyzvednout po zaplacení nejdříve následující týden vždy od úterý, pokud není sjednáno jinak.
  • Platba za vydražené položky musí být provedena nejpozději do 14ti dnů od ukončení dražby a to:
   1. Převodem na účet Aukční síně Vltavín vedený u Komerční banky, Praha 1, č. ú.: 19- 3318420287/0100, IBAN: CZ4701000000193318420287, swift code: KOMBCZPPXXX
   2. V hotovosti či platební kartou (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) v Aukční síni Vltavín, Masarykovo nábř. 36, Praha 1
   3. Platba kartou on-line https://secure.auctions-art.cz/ - pro vstupní data do platebního systému je nutné kontaktovat zaměstnance Aukční síně Vltavín na aukce@galerievltavin.cz.
   4. Možnost zaslat díla na dobírku (Česká pošta, PPL, aj.) - nutno vyplnit expediční formulář http://www.auctions-art.cz/expedice_nova.php?lang=cz na internetových stránkách Aukční síně Vltavín. Veškeré náklady spojené s přepravou nese dražitel. Aukční síň Vltavín nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila dražiteli a to v okamžiku převzetí zásilky. Díla se posílají bez rámu a vysklená, aby nedošlo k poškození během přepravy, pokud není dohodnuto jinak.
  • Zakoupené předměty budou vydány neprodleně po zaplacení a kupující obdrží doklad o nabytí vlastnictví.
  • Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu 40 dní ode dne vydražení, poté bude účtováno skladné ve výši 1% z ceny díla denně.
  • Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky, budou blokováni a následně vyloučení z aukce.
 6. Reklamační řád
  • U každého uměleckého předmětu se uvádí jen takové poškození, které ovlivňuje jeho uměleckou hodnotu.
  • Díla mohou být restaurovaná, poškozená či na nich může být viditelný jiný zásah apod. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před dražbou prohlédnout.
  • Aukční síň Vltavín neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách
  • Při převzetí zboží je klient povinen si dílo zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno v popisu díla, na něj upozornit. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel.
  • Aukční síň Vltavín si vyhrazuje 10 dní na vyřízení reklamace.