banner

Aukční řád

Aukční řád

 

Platný od 1. 1. 2021

 

ArtKabinet Zíka spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Mikulandská 120/8, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30829, IČO: 07827709, DIČ: CZ07827709, dále jen „ArtKabinet Zíka“, zprostředkovává prodej uměleckých předmětů formou aukce. Aukce jsou pořádány dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměleckými předměty a průběh se řídí zejména tímto aukčním řádem a podpůrně v souladu s § 1770 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.

 

Aukce

Aukcí se rozumí způsob, jakým učiní ArtKabinet Zíka účastníkům veřejnou nabídku na koupi uměleckých předmětů, jak probíhá presentace účastníků aukce a jak je při provádění aukce postupováno až do okamžiku vzniku kupní smlouvy včetně úpravy práv a povinností ArtKabinetu Zíka jako prodávajícího a účastníka jako kupujícího. Aukce se v zákonném smyslu řídí § 1771 zák.č. 89/2012 Sb.

 

Pravidla aukce

Účastníkem aukce může být fyzická nebo právnická osoba, která je u ArtKabinetu Zíka řádně zaregistrována a splňuje zákonné předpoklady pro způsobilost k právnímu jednání a současně nelze jejímu právnímu jednání odporovat nebo nemůže nakládat se svým majetkem pro zákonnou překážku (např. insolvenční řízení).

Účastník provede svoji registraci u ArtKabinetu Zíka na internetových stránkách Livebid.cz. Účastníkem uváděné údaje při registraci musí být správné a pravdivé, přičemž ArtKabinet Zíka má právo na takové osobní identifikaci účastníka, která je jedinečná a nezaměnitelná s jakoukoliv další osobou.

Účastník – fyzická osoba proto registrací bere na vědomí, že podle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, shromažďuje ArtKabinet Zíka identifikaci účastníka v rozsahu nutném pro řádné uplatnění práv a povinností účastníka a tyto údaje o něm uchovává v elektronické podobě na svém serveru aniž by je někomu poskytoval bez zřejmého účelu nutného k dosažení uplatnění uvedených práv a povinností nebo aniž by s nimi nakládal pro dosažení jím samotných nebo jinou osobou jiných účelů, než souvisejících s Aukčním řádem nebo zákonem.

Účastník s přístupem do on-line aukcí má právo kdykoli v průběhu aukce učinit příhoz nebo zadat svojí nejvyšší nabídku (limit) a nečekat na konec aukce.

V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch účastníka, který zadal limitního částku, až do předem stanovené výše, pokud je to možné. Vzhledem k tomu, že průběh aukce je založen na střídavém přihazování jednotlivých účastníků, je možné, že v případě zadání limitu bude aukce ukončena částkou stanovenou limitem nebo o jeden příhoz níže.

 

Aukce předmětu se koná, pokud účastníci činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje:

 1. a) 100,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5.000 Kč
 2. b) 500,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5.000 Kč, ale méně než 10.000 Kč
 3. c) 1000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10.000 Kč, ale méně než 50.000 Kč
 4. d) 2.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50.000 Kč, ale méně než 100.000 Kč
 5. e) 5.000,- Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100.000 Kč

Kupujícímu (dražiteli) je účtována k vydražené ceně provize ve výši 20 %.

 

Předmět aukce

Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně uvedené vyvolávací ceny (nejnižšího podání) na internetových stránkách LiveBid.cz. Každé dílo je dokumentováno fotografiemi.

Veškeré položky aukce jsou na adrese galerie ArtKabinet Zíka, Mikuladská 8, Praha 1, kde je možné je 10 dní před aukcí prohlédnout.

Společnost ArtKabinet Zíka si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit její termín z důvodu výpadku serveru či živelné pohromy či jiného závažného důvodu. Dále společnost ArtKabinet Zíka neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

 

Platební podmínky

Nabízený předmět je prodán dražiteli s nevyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) je účtována aukční provize ve výši 20% z dosažené ceny. V provizi je zahrnuto DPH. Celková cena je zaokrouhlena na celých 50 Kč nahoru.

Vyúčtování je rozesíláno dražitelům vždy následující den po skončení aukce, to je v pátek a dílo je možné následně vyzvednout po zaplacení nejdříve následující týden od úterý, pokud není sjednáno jinak.

Dražitel nabývá vlastnické právo k uměleckému předmětu získanému jím v aukci v okamžiku úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Platba za vydražené položky musí být provedena nejpozději do 14-ti dnů od ukončení dražby a to následujícími způsoby:

 • Převodem na účet galerie ArtKabinet Zíka vedený u ČSOB, číslo účtu 291305866/0300

                       IBAN: CZ52 0300 0000 0002 9130 5866   BIC: CEKOCZPP

 • V hotovosti či platební kartou (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS) v galerii ArtKabinet Zíka, Mikulandská 8, Praha 1
 • Po dohodě je možno vydražené předměty zaslat na dobírku.

 

Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny dražitelem delším než 14 dnů, je ArtKabinet Zíka oprávněn odstoupit od v aukci vzniklé kupní smlouvy.

Zakoupené předměty budou vydány neprodleně po zaplacení a kupující obdrží předávací protokol a doklad o nabytí vlastnictví.

Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu 40 dní ode dne vydražení, poté bude účtováno skladné ve výši 1% z ceny díla denně.

Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukčního řádu, budou blokováni a následně vyloučení z aukce.

 

Poštovné a balné do ČR při zasílání balíku do ruky:

 • Balík do rozměru 35 cm – 200 Kč
 • Balík do rozměru 50 cm – 250 Kč
 • Balík nad 50 cm 300 Kč

U dražších zásilek může být poštovné navýšeno o dodatečné pojištění balíku.

Poštovné do zahraničí se řeší individuálně.

Veškeré náklady spojené s přepravou nese dražitel. Galerie ArtKabinet Zíka nezodpovídá za případné škody vzniklé od okamžiku převzetí vydražených předmětů k přepravě smluvním přepravcem. Případné reklamace je třeba směřovat na přepravní společnost, která dílo doručila dražiteli a to v okamžiku převzetí zásilky

 

Reklamace

Kupující bere před koupí předmětů na vědomí, že předměty jsou z aukčního prodeje a že se jedná o předměty použité a na takové se nevztahují žádné záruky, prodávající žádné záruky na tyto předměty neposkytuje a nevztahují se na ně ustanovení občanského zákoníku o vadách prodaného předmětu.
V případě, že kupující koupil předmět na základě popisu v katalogu a po prohlédnutí či doručení shledal vady, které nebyly v popise uvedeny, či se text neshodoval s předmětem, je oprávněn předmět vrátit. ArtKabinet Zíka je povinen předmět převzít a neprodleně vrátit kupní cenu.

ArtKabinet Zíka neodpovídá za barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách.

Při převzetí předmětu je kupující povinen si jej zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno v popisu předmětu, na něj upozornit. Tato reklamace musí být uplatněna písemně, kupující musí uvést popis vady a co nárokuje. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel.

Galerie ArtKabinet Zíka si vyhrazuje 10 dní na vyřízení reklamace.

 

Závěrečná ustanovení

Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí prohlédnout.

Poškození odpovídající běžnému opotřebení předmětů vzhledem k jejich stáří, se v katalogu neuvádějí (např. otřené zlacení na porcelánu a skle, poškrábaný povrch skla, drobné restaurátorské zásahy a další). Uvedeno a specifikováno jsou ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu.

V případě nejistoty o stavu předmětu aukce může účastník před příhozem zaslat (e-mailový) dotaz, jinak se má za to, že účastník nemá pochybnosti o stavu předmětu dražby.

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dražené předměty mohou podléhat omezením vyplývajícím z právních předpisů, zejména mohou být prohlášeny (resp. navrženy k prohlášení) za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, mohou podléhat omezením ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty anebo omezením obdobným. ArtKabinet Zíka negarantuje, že povolení k vývozu nebo jiný obdobný správní akt bude příslušným správním orgánem udělen, což bere účastník aukce na vědomí.

Pro řešení sporů mezi ArtKabinetem Zíka a kupujícím je rozhodné právo České republiky a místně a věcně příslušným je Městský soud v Praze.

 

Tento aukční řád platí pro aukci konanou dne 2. 12. 2021.