Podmínky využití

společnosti Livebid s.r.o.,
IČO: 14100169, DIČ: CZ14100169, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360592, email: info@livebid.cz,
(dále jen “Livebid” nebo “Provozovatel”)


pro uživatele webového portálu Livebid.cz
(dále jen „VOP“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky (VOP) upravují vzájemná práva a povinnosti při užívání služeb společnosti Livebid jakožto poskytovatelem software pro účely online aukce skrze webový portál www.Livebid.cz a to formou sálové nebo internetové (elektronické) aukce, a pro účely přímého prodeje zboží či služeb nebo zprostředkování přímého prodeje zboží či služeb, a zájemci, kteří se účastní aukce pořádanými prodávajícími prostřednictvím služby Livebid nebo kteří kupují zboží či služby nabízené na stránkách Livebid (Uživatelé).
 2. Tyto VOP obsahují aukční řád pro aukce pořádanými skrze systém Livebid.
 3. Je-li v těchto VOP uvedeno, že se ustanovení týkají aukce, myslí se tím jak internetová (elektronická nebo eAukce) aukce, tak sálová aukce s účastí Zájemců prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet nebo jejich zástupců, není-li výslovně uvedeno, že se příslušné ustanovení týká jen některého typu aukce. Je-li v těchto VOP uvedeno, že se ustanovení týkají prodeje nebo koupě, myslí se tím jak prodej nebo koupě zboží či služeb za předem uvedenou kupní cenu, tak aukce je pouze proces určení kupní ceny za nabízené zboží či služby.

II. VÝKLAD POJMŮ

 1. AML zákonem se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 2. Aukční vyhláškou se rozumí dokument vydaný Prodávajícím obsahující informaci o pořádané aukci, zejména popis předmětu aukce, výši nejnižšího podání, minimální výši příhozu, údaje o prodávajícím, datum a čas zahájení aukce, čas ukončení aukce, a další informace. Aukční vyhláška může obsahovat aukční řád Klienta pro postup pořádání aukce, je-li Klientem poskytnut, v opačném případě, nebo nevylučuje-li to aukční řád Klienta, uplatní se aukční řád Provozovatele obsažený v těchto VOP;
 3. Kupujícím se rozumí Zájemce s nejvyšším podáním, který byl prohlášen za vítěze aukce nebo Provozovatelem označen za kupujícího;
 4. Livebid identitou se rozumí ověření totožnosti Uživatele pomocí softwarového řešení dodavatele, společnosti GetID OÜ, reg. Č. 14700267, se sídlem Maakri 19/1, 30th floor, 10145, Tallinn, Estonsko, jiného dodavatele obdobné služby určeného Livebid nebo na základě zprostředkované identifikace podle § 10 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu notářem nebo kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint);
 5. Prodávajícím se rozumí osoba zaregistrovaná na portálu www.Livebid.cz jako osoba prodávající, která prostřednictvím systému Livebid nabízí k prodeji zboží, jehož je buď sama vlastníkem, nebo k jehož prodeji je vlastníkem oprávněna, přičemž prodej prostřednictvím systému Livebid činí pro vlastníka vlastním jménem a na vlastní odpovědnost;
 6. Provozovatelem se rozumí společnost Livebid s.r.o., IČO: 14100169, DIČ: CZ14100169, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360592, jakožto provozovatel portálu www.Livebid.cz a administrátor, který zajišťuje chod systému Livebid;
 7. Uživatelem se rozumí osoba zaregistrovaná na portálu www.Livebid.cz jako osoba, která má zájem o prodej a účast v aukcích, a která je registrována na stránkách Livebid.cz, jak je podrobně uvedeno zde: https://livebid.cz/help;
 8. Zájemcem se rozumí ověřený Uživatel, kterému bylo umožněno projevit aktivní zájem o koupi zboží či služeb a o účast v aukcích, a to na základě identifikace podle článku V. těchto VOP, přičemž jen Zájemce je oprávněn k účasti na procesu aukce a ke koupi zboží či služeb.

III. REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Účastnit se prodeje nebo aukce může každá fyzická nebo právnická osoba, která provede úplnou registraci na portálu www.Livebid.cz, a která vyplní a odešle registrační formulář Provozovateli. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožněno úplnou registraci dokončit. Registrací Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito závaznými VOP a se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde gdpr.
 2. Uživatel je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí.
 3. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je Uživatel povinen toto neprodleně oznámit Provozovateli změnou údajů v uživatelském profilu.
 4. Součástí služby Livebid je to, že Provozovatel zajištuje, aby údaje z registračního formuláře byly uloženy v elektronické podobě.
 5. Uživatel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je Provozovatel oprávněn podle svého uvážení buď registraci Uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.
 6. Uživatel je oprávněn kdykoliv žádat o zrušení uživatelského profilu.
 7. Více informací o procesu registrace a výhod registrovaných Uživatelů najdete zde: https://livebid.cz/help.

IV. ÚČAST V AUKCI, AUKČNÍ ŘÁD

 1. Podmínky účasti v aukci a následné koupě zboží či služby se řídí těmito VOP, příslušnou Aukční vyhláškou a obchodními podmínkami (aukčním řádem) Prodávajícího, které Prodávající připojí k Aukční vyhlášce, přičemž platí, že Aukční vyhláška má přednost před obchodními podmínkami Prodávajícího a obchodní podmínky Prodávajícího mají přednost před těmito VOP.
 2. Na aukci se nevztahují ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, neboť Zájemce, který učinil nejvyšší podání (nejvyšší nabídku) se nestává vlastníkem předmětu aukce ke dni, kdy mu Provozovatel udělí příklep, ale ke dni uzavření kupní smlouvy, popřípadě jiné dohody s Prodávajícím či k okamžiku, stanoveném pro převod vlastnického práva dle obecně závazných právních předpisů.
 3. Před učiněním žádosti o účast v aukci a/nebo koupí je Uživatel povinen seznámit se s příslušnou Aukční vyhláškou a obchodními podmínkami (aukčním řádem) Prodávajícího. Potvrzením účastí v aukci Uživatel souhlasí s Aukční vyhláškou a obchodními podmínkami (aukčním řádem) Prodávajícího, a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.
 4. Pro vyloučení všech pochybností platí, že Provozovatel není prodávajícím elektronických aukcí vyvěšených na portálu www.Livebid.cz, nýbrž administrátorem aukčního systému Livebid, neboť Provozovatel nabízí Prodávajícímu pouze technické řešení aukce.
 5. Nabídka koupě a aukce se zveřejní dle údajů poskytnutých Prodávajícím na základě nabídky koupě nebo veřejné Aukční vyhlášky jím vydané. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů obsažených na kartě nabízeného zboží či služby nebo na kartě aukce, jejíž vyplnění provedl sám Prodávající. Stejně tak neodpovídá za obsah dokumentů, které mu Prodávající ke zveřejnění doručil.
 6. Okamžik zahájení aukce určuje Prodávající. Tyto údaje budou zveřejněny na kartě nabízeného zboží či služby nebo kartě aukce.
 7. Prodej nebo aukce bude v určený čas zahájena ručně nebo automaticky. Od chvíle, kdy bude zahájena, mohou Zájemci činit svá podání.
 8. Veškerý časový průběh prodeje nebo aukce se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.Livebid.cz a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ).
 9. Účast v prodeji a aukci je možná jen pro Zájemce s provedenou úplnou registrací. Úplnou registrací se rozumí Livebid identita.
 10. V případě, že je pro účast v aukci vyžadováno složení jistoty, je jistotu nezbytné složit způsobem určeným Prodávajícím v Aukční vyhlášce. Způsob složení jistoty bude též zveřejněn na kartě aukce.
 11. Zájemce, který má v rámci dané aukce úmysl učinit podání, musí ho učinit ve výši, která převyšuje poslední nejvýše učiněné podání. To neplatí v případě prvního podání, které může být učiněno ve výši nejnižšího podání. V případě učinění více podání ve stejné výši, má přednost to podání, které bylo učiněno dříve. Zájemci jsou svými podáními vázáni a nelze je vzít zpět. Právo na koupi předmětu aukce získává Zájemce, který učinil nejvyšší podání. Zájemce s nejvyšším podáním, tj. Kupující, bude Provozovatel označen jako vítěz aukce.
 12. Do okamžiku zahájení aukce jsou Zájemci oprávněni závazně zadat maximální částku, kterou jsou ochotni za nabízené zboží a služby v dané aukci nabídnout, tzv. limitace, aby systém Livebid nebo v případě sálového prodeje zástupci Zájemce, činili za Zájemce a jménem Zájemce postupná podání, a to maximálně do výše Zájemce určené limitace. V takovém případě, Zájemce bere na vědomí, že je nabídkou až do výše limitace zavázán a je povinen s Prodávajícím uzavřít kupní smlouvu jako Kupující.
 13. Zájemce, který má v zájmu zakoupit nabízené zboží či službu v rámci prodeje (nikoli aukce), musí učinit podání ve výši požadované ceny uvedené v kartě nabízeného zboží nebo služby. V případě prodeje se Kupujícím se stává ten Zájemce, který učinil podání v požadované výši jako první, a kterého za Kupujícího označí Provozovatel. Okamžikem učiněním podání ze strany Zájemce, ani vyhlášením Zájemce za vítěze prodeje, není uzavřena kupní smlouva, ale možnost uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím. Zájemce bere na vědomí, že Provozovatel pouze zprostředkovává možnost uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím.
 14. Po skončení prodeje a aukce Provozovatel předá Prodávajícímu osobní a kontaktní údaje o Kupujícím za účelem uzavření kupní smlouvy, popř. jiného smluvního ujednání ohledně prodeje včetně platebních údajů a předání předmětu prodeje a aukce. Provozovatel nenese odpovědnost za jakákoliv jednání související s procesem, který následuje po ukončení prodeje a aukce, tedy uzavření či neuzavření a další realizace kupní smlouvy nebo jiného smluvního ujednání mezi Zájemcem a Prodávajícím.
 15. Registrací na portálu www.Livebid.cz Uživatel bere na vědomí, že může dojít k odstavení jeho uživatelského účtu včetně dodatečného vyloučení z aukce, pokud dojde k porušení Aukční vyhlášky, porušení, nedodržení či neposkytnutí nezbytné součinnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy nebo jinému porušení obecných pravidel a etiky účasti na aukcích dle individuálního vyhodnocení Provozovatelem. Odstavení uživatelského účtu může spočívat v jeho úplné blokaci a zrušení dosavadních limitací, nebo v zablokovaní přístupu k účasti pouze na konkrétních aukcích.

V. IDENTIFIKACE UŽIVATELŮ

 1. Provozovatel pro Prodávajícího zajišťuje identifikaci Uživatelů mající zájem se stát Zájemci účastnících prodeje a aukcí, a to za účelem ověření totožnosti Uživatelů. Identifikace je provedena na základě třech postupných kroků, a to ověřením e-mailové adresy Uživatele, telefonního čísla Uživatele a totožnosti Uživatele.
 2. Ověření totožnosti Uživatele je Uživatel oprávněn provést jedním z následujících způsobů:
 3. a) prostřednictvím Livebid identity. Užitím Livebid identity Uživatel souhlasí s podmínkami GetID veřejně přístupný na tomto odkazu: https://getid.com/privacy-policy/.
 4. b) nahráním dokladu totožnosti Uživatele, který bude následně Provozovatelem vyhodnocen;
 5. c) na základě zprostředkované identifikace podle § 10 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu notářem nebo kontaktním místem veřejné správy (Czechpoint – zpravidla dostupné na úřadu, poště nebo u notáře), a to zasláním veřejné listiny o výsledku zprostředkované identifikace do datové schránky Provozovatele hb22jhz. Provozovatel upozorňuje, že vydání veřejné listiny je zpoplatněno, náklady v tomto případě nese Uživatel.
 6. d) osobním ověřením totožnosti za současného předložení dvou dokladů totožnosti před pracovníkem Provozovatele, a to na základě dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem, nebo na akcích pořádaných Provozovatelem, na kterých umožní a předem oznámí, že bude možné provést ověření totožnosti Uživatele. Užitím této možnosti ověření totožnosti Uživatel souhlasí s pořízením kopie dokladu totožnosti pracovníkem Provozovatele.
 7. Ověření e-mailové adresy Uživatele je prováděno odesláním e-mailu obsahujícím odkaz na ověření e-mailové adresy.
 8. Ověření telefonního čísla Uživatele je prováděno zasláním SMS zprávy s kódem pro ověření telefonního čísla.
 9. Ověření totožnosti Uživatelů je prováděna v rozsahu: zjištění a ověření totožnosti prostřednictvím dokladu totožnosti, případně srovnání podoby, zejména pomocí pořízené fotografie, tzv. selfie, v rámci Livebid identity pořízením interaktivního video-selfie.
 10. Zájemce svou účastí na prodeji nebo aukci bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn provést identifikaci a kontrolu Zájemce včetně případů identifikace a kontroly podle AML zákona vždy v případech, kdy je Prodávající v postavení povinné osoby podle AML zákona. Součástí identifikace podle AML zákona je vždy zjištění původu finančních prostředků. Odepření identifikace a kontroly Kupujícího, jakož i skutečnost, že Kupující není schopen doložit, že peněžní prostředky nepochází z trestné činnosti, je důvodem, pro který je Provozovatel oprávněn Kupujícího z prodeje a aukce následně vyloučit.

VI. VYŠŠÍ MOC

 1. Provozovatel neodpovídá za nesplnění svých povinností po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po Provozovateli nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností v důsledku vyšší moci předešel.
 2. Za vyšší moc je podle těchto VOP považována každá událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje plnění jeho závazků a kterou nebylo možno předvídat. Za vyšší moc se z hlediska těchto VOP považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Provozovatele.
 3. Za vyšší moc se taktéž považuje nedostupnost a nefunkčnost internetového připojení nezaviněných Provozovatelem nebo jiných kritických částí infrastruktury nezbytných pro poskytnutí služby ze strany Provozovatele.
 4. Po dobu trvání vyšší moci se již zahájené aukce pozastavují do doby odstranění následků vyšší moci.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 2. Smlouvy, VOP a právní vztahy z nich vyplývající, stejně tak případné spory z těchto právních vztahů vzniklé, se řídí českým právním řádem.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit formou oznámení na portálu www.Livebid.cz . Účinnosti nabývají nové VOP dnem jejich zveřejnění na portálu, nestanoví-li Provozovatel termín pozdější. Na již probíhající aukce bude použito dosavadní znění VOP.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 6. 2022