banner

Auction rules

Aukční řád

Aukční řád prodejní internetové aukce OriginalArte na portálu Live bid


Vysvětlení termínů
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webu LiveBid do aukce OriginalArte. Dražitel je zaregistrovaná právnická nebo fyzická osoba, uživatel, která splnila podmínky registrace a účastní se aukce.
Limit dražitele značí částku, kterou je dražitel maximálně ochoten za předmět aukce zaplatit.

Po vložení limitu systém automaticky přihazuje až do výše tohoto limitu.


Práva a povinnosti dražitele
U každé internetové aukce je dražitel povinen se zaregistrovat. Registrace z minulých aukcí je platná pro všechny aukce,  které následují, dle pravidel Livebid. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné s ohledem na ochranu osobních údajů, a slouží pouze pro vnitřní potřebu organizátora aukce. Údaje nebudou poskytovány třetí osobě a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR. Při registraci uživatel po zmáčknutí příslušného tlačítka souhlasí s Aukčním řádem a obchodními podmínkami OriginalArte a také s poskytnutím svých osobních údajů za podmínek v těchto podmínkách obsažených.

Účastníkem aukce může být pouze registrovaný dražitel, svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která splňuje předpoklady k právnímu jednání a není proti ní vedeno insolvenční řízení nebo jiná zákonná překážka zabraňující nakládání s majetkem.

OriginalArte si vyhrazuje právo nepovolit zájemci registraci nebo mu omezit přístup ke službám, a to i bez uvedení důvodů.

Pravidla aukcí
Internetová aukce není dražbou ve smyslu zákona.

Dražitel s přístupem do aukce má právo v průběhu aukce učinit příhoz nebo předem zadat svojí nejvyšší nabídku (limit dražitele). 
V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele až do předem stanovené výše tohoto limitu. Aukce probíhá postupně tak, jak přihazují jednotliví dražitelé a vítězem aukce je ten, kdo přihodil nejvyšší částku.

Pokud je vítězná aukční cena přihozena z limitu dražitele, je tento dražitel, zadavatel takového limitu, vítězem aukce.

Aukční krok
Výše příhozů musí odpovídat aukčním krokům:
Kč 1-20……………………………..…………..1
Kč 20 -100…………….………………………20
Kč 100 - 500………..…………………………50
Kč 500 - 5 000 ………………………………100
Kč  5000 - 10 000 …..……………………….500
Kč 10 000 - 50 000 ………………………..1 000
Kč 50 000 - 100 000  ……..……………….5 000
Kč 100 000 - 500 000 ……………..……..10 000
Kč 500 000 - 1 000 000 ………………….50 000
Kč 1 MIO - 50 MIO …………………..….100 000

nad Kč 50 MIO  …………………………200 000 Kč

 

OriginalArte si vyhrazuje právo příhoz účastníka aukce zrušit v případech, kdy:

  1. Není možné ověřit identitu účastníka, údaje neodpovídají skutečnosti nebo má provozovatel jiné důvody kpochybnosti o důvěryhodnosti účastníka aukce
  2. Dojde ke zničení nebo poškození draženého předmětu v průběhu aukce
  3. Dojde k technickým problémům vprůběhu aukce

 

OriginalArte neručí za potíže s připojením na straně dražitele.

Předměty v aukcích


Předměty v aukci jsou popsány, včetně jejich vyvolávací ceny, na internetových stránkách LiveBid, (případně na webu OriginalArte).

Každé dílo je pečlivě fotograficky zdokumentováno.

Barevnost na fotografii nemusí odpovídat realitě.

Předměty dražené v jednotlivých aukcích a na internetových stránkách je možné si po dohodě prohlédnout v prostorách Galerie Pštrossova 23,  Praha 1,  případně u partnerů portálu.

OriginalArte neručí za autenticitu či pravost prodávaných děl kromě případů, kdy je součástí nabídky “Certifikát autenticity OriginalArte” a je to výslovně uvedeno v popisu té které dražené položky.

Pozn.: Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností,  pravosti, původu, data stáří, provenience, vyjadřují pouze názor odborníků společnosti OriginalArte s.r.o. a nelze je pokládat za znalecké posudky ve smyslu zákona.

Všechna díla je možné si před aukcí prohlédnout, ev. přizvat (na náklady Dražitele) znalce.
OriginalArte si vyhrazuje právo zrušit aukci draženého předmětu či změnit čas dražby nebo pořadí  bez udání důvodu.

Účastník dražeb si je vědom, že na některé z nabízených předmětů se mohou vztahovat níže popsaná práva a povinnosti:

  1. Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči
  2. Zákon č. 71/1994 Sb. O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
  3. Zákon č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

 

 

Platební podmínky


Nabízený předmět je ve výsledku prodán tomu dražiteli, který nabídne nejvyšší částku. 

Dražiteli je dále účtována aukční provize ve výši 25 %.

Pozn.: OriginalArte není plátce DPH.

Vyúčtování je dražitelům zasláno vždy maximálně do pěti pracovních dnů po ukončení aukce, vydražený předmět je možné vyzvednout po jeho zaplacení, obvykle den poté, co byla platba připsána na účet OriginalArte, pokud není sjednáno jinak.


Platba za vydražené položky musí být provedena nejpozději do 14 dnů od ukončení dražby, a to bankovním převodem na účet č. 2104490015/2700 vedený u banky UniCredit Praha, variabilní symbol: č. položky v aukci.

Do zprávy pro příjemce napište své příjmení / název díla.

Platby v hotovosti nebo kartou prozatím nejsou akceptovány.

V případě problémů nás kontaktujte.

Uskladnění vydražených předmětů je bezplatné po dobu 20 kalendářních dní ode dne ukončení aukce, poté je účtováno jejich skladné ve výši 20,- Kč za každý započatý kalendářní den.

Pokud vydražitel neuhradí celou částku kupní ceny vč. aukční přirážky v termínu splatnosti, OriginalArte si vyhrazuje právo vymáhat po vydražiteli jeho úhradu, na náklady vydražitele. 

Vyzvednutí je možné výhradně po předchozí tel. dohodě na tel. 603526288, obvykle v Út. nebo Čt., 13.00 - 17.30 na adrese Galerie Pštrossova 23, Praha 1, 110 00. 

V letních měsících (07-08) je (až na předem dohodnuté výjimky) zavřeno.

Vydražená díla je možné - po zaplacení kupní ceny vč. dopravného a balného (obvykle Kč 500,-; u nadrozměrných zásilek je nutná individuální kalkulace) - odeslat na adresu, kterou si kupující určí. Veškeré náklady a rizika spojená s přepravou nese kupující.


V případě neuhrazení celé částky do 30 kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu má provozovatel OriginalArte právo od kupní smlouvy odstoupit.


Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky nebo se jinak proviní proti pravidlům aukcí OriginalArte, mohou být blokováni nebo vyloučeni z aukcí OriginalArte (může jim být zrušena registrace).

 

 

 

Limity zodpovědnosti  OriginalArte

Reklamační řád


OriginalArte ručí za to, že dílo odpovídá popisu a zobrazení.

U každého draženého předmětu se uvádí pouze takové poškození, které výrazně ovlivňuje jeho uměleckou hodnotu.

Díla mohou být po zásahu restaurátora, mírně poškozená či na nich může být viditelný jiný zásah.

Každý zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí po dohodě prohlédnout (viz výše). OriginalArte v žádném případě neodpovídá za případné barevné odchylky na fotografiích uvedených na webových stránkách nebo chyby v jejich popisu. Při převzetí vydraženého předmětu je klient povinen si dílo sám zkontrolovat a v případě poškození, které nebylo uvedeno během aukce v popisu díla, na něj upozornit bez zbytečného odkladu. Na pozdější reklamaci se nemusí brát zřetel.

Obvyklá lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní.

Ochrana osobních údajů
OriginalArte plně respektuje a chrání osobní integritu každého návštěvníka a uživatele a považuje Vaše předané osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Údaje slouží výhradně k provozování předmětu činnosti webu www.originalarte.com, tj. ke zprostředkování prodeje uměleckých děl.

OriginalArte používá údaje z veřejných zdrojů o autorech uměleckých děl.

Veškeré osobní údaje uživatelů webu jsou zašifrovány a přístup k nim mám pouze pověřený správce portálu OriginalArte.

 

OriginalArte s.r.o.

Pštrossova 198/23, 110 00 Praha 1
Email: info@originalarte.com

Tel. +420 603 526 288

Aktualizace: 05/2023